کد پرچم
کد پرچم
گنجینه آفتاب

گنجینه آفتاب

گنجینه آفتاب

معلم
گنجینه آفتاب

مسلمان...

من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور

دشت سجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم که

اذانش را باد،گفته باد سر گلدسته سرو

من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم

پی قدقامت موج

 

کعبه ام بر لب آب

کعبه ام زیر اقاقی هاست

کعبه ام زیر نسیم،می رود باغ به باغ

 می رود شهر به شهر

 

حجرالاسود من روشنی باغچه است

 تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ | 2:19 | نویسنده : معلم |

پیرزن وخدا...

پیرزنی در خواب به خدا گفت: خدایا ، من خیلی تنها هستم. آیا مهمان خانه من میشوی؟

ندایی به او گفت که فردا خدا به دیدنش خواهد آمد.

پیرزن از خواب بیدار شد. با عجله به جارو کردن خانه مشغول شد. رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی را که بلد بود، پخت. سپس نشست و منتظر ماند.

چند دقیقه بعد در به صدا در آمد. پیرزن با عجه در را باز کرد. پشت در پیرمرد فقیری بود. پیرمرد از او خواست تا غذایی به او بدهد. پیرزن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را بست.

نیم ساعت بعد ، باز در خانه به صدا در آمد. پیرزن دوباره در را باز کرد. این بار کودکی که از سرما میلرزید از او خواست تا از سرما پناهش دهد. ولی پیرزن با ناراحتی در را بست و غرغر کنان به خانه برگشت.

نزدیک غروب، بار دیگر در خانه به صدا در آمد. این بار پیرزن مطمئن بود که خدا آمده، پس با عجله به سوی در دوید. در راباز کرد.ولی این بار زن فقیری پشت در بود. زن فقیر از او کمی پول خواست تا برای کودکان گرسنه اش غذایی بخرد. پیرزن که خیلی ناراحت شده بود با داد و فریاد زن فقیر را دور کرد.

 

شب شد ولی خدا نیامد. پیرزن، ناامید شد و با ناراحتی سر به آسمان بلند کرد و به خدا گفت: خدایا مگر تو نگفتی که به دیدنم می آیی؟

جواب آمد که خدا سه بار به در خانه ات آمد و تو هر سه بار در را به روی او بستی!

 تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ | 2:15 | نویسنده : معلم |

کربلا وگذری برشهدای والامقام

پژوهشگران تبارشناسان زبان ،در اين كه كربلا، واژه ي عربي، عربي يا آرامي است اختلاف نظر دارند. ووجوه مشهور معناي اين واژه را صاحب نظران اين گونه بر شمرده اند:
1-برخي اين واژه را آرامي و معادل كربلاتو (karblatu) به معني وسيله اي كه با آن سر را مي پوشانند دانسته اند .پوششي كه انسان را از آفت ها نگاه دارد .ياقوت حموي مي گويد: خالد بن وليد به هنگام فتح حيره در كربلا فرود آمد. عبدالله بن وشيمه بصري از كثرت مگس هاي مزاحم به وي شكايت برد . (معجم البلدان ، ج4 ، ص 250)
2-كربلا به معناي نرمي وسستي است وجود چشمه ها و نهر ها و آبگيرها در اين ناحيه باعث شده بود كه خاك نرم وهنگام راه رفتن ،پا در آن فرو رود و به همين دليل به آن كربلا مي گفتند.(همان ، ص 249 ) 3-كربلا از واژه كور بابل كه مركب از دو جزء كور و بابل است گرفته شده كور ابزاري است كه آهنگران براي دميدن در آهن از آن استفاده ميكنند و بابل به معناي صحراي گرم است. پس كور بابل به معني شعله هاي داغ و گدازان صحراست. شعله هايي كه از دميدن دمه ي آهنگر برخيزد.
4-كربلا رويشگاه گياهي است به نام الكربل كه آن را حماض (ترشك ) نيز مي گويند و به دليل فراواني اين گياه، چنين نامي بر اين سرزمين نهاده شده است .
5-كربلا تركيبي است از دو واژه كرب و لا ، كرب همان كرت به معني مزرعه است و لا در عربي به معناي خداست .اِل وئيل در واژه هاي بابل و اسرائيل و جبرئيل نيز به همين معنا هستند بنابراين كربلا به معني مزرعه اي خداست.
6-روز دوم محرم سال 61 هجري ، هنگامي كه امام حسين به اين سرزمين وارد شد و نام آن را پرسيد هركس نامي مطرح كرد و سر انجام به نام كربلا رسيدند و امام با شنيدن اين نام فرمودند : الهم اني اعوذ بك من الكرب و البلاء. هم اكنون بسياري واژه كربلا را مركب از دو واژه "كرب " به معني رنج و درد و اندوه و" بلاء" به معني سختي و آزمون و مصيبت ميدانند. ترديدي نيست كه آن چه امام بكار گرفته اند غير از ريشه و تبار اين واژه است . در صورت پذيرش اين وجه تسميه، واژه كربلا عربي خواهد بود . 7-كربلا به معناي غربل(غربال) است. در برخي لهجه ها، تبديل غين به كاف كاملا رايج است. در تحليل اين وجه گفته اند كه سرزمين كربلا سرزميني صاف و هموار و فاقد سنگ و ريگ بوده است. آن سان كه گويي خاك آن را غربال كرده اند اين وجه تسميه به اعتبار قرار گرفتن كربلا در اطراف فرات است. 8-كربلا همان (قرب الاله)ميباشد و از زبان بايلي به ما رسيده است و به معني نزديكي و همسايگي با خداست. در اين صورت كرب همان قرب است.
9-كربلا واژه آرامي و بر گرفته از (كرب ايلو) است كه نام معبدي در اين سرزمين بوده است. در زمان آرامي كرب به معني پرستشگاه ،حرم يا مصلي و ايلو به معني خداوندست. پس كربلا به معني حرم خداوند يا پرستشگاه معبود است .
10-برخي واژه ي كربلا را به ريشه ي فارسي،كار بلا ،يعني كار بالا و ارزنده يا كاربلند و آسماني باز ميگردانند .
تعبير ها و تبارشناسي هاي ديگري نيز در اين زمينه هست كه بيش و پيش از آن كه علمي و محققانه باشد ذوقي يا عوامانه است. جز نام آشناي كربلا ، اين سرزمين نام هاي ديگر نيز دارد از آن جمله اند طف يا طفوف يا وادي الطف (به معني نزديك يا كم آب)، نيوا (سرزميني باستان در شرق كربلا)، نواويس، واژه ي غير عربي و مفرد آن ناووس به معني قبر مسيحي است) عقر(به معني سر بريدن و سر بريده شدن يا گودي و نشيب و فراز زمين است) غاضريه(منسوب به غاضره يكي از طائفه هاي بني اسد يا غاضره، زني ابني عامر )،ذوحسم (به معني داراي خارها وتيغ ها بلند، خارزار) قصر مقاتل(قصر منسوب به مقاتل بن حسان بن ثعلبه )، حائر يا حير(جايي كه آب در آن گرد آيد يا چيزي كه برگردد و پيرامون چيز ديگري باشد) نوائح (به معناي نوحه سرايي و گريه و نوحه و مصيبت)، شاطي الفرات يا شط الفرات (كرانه فرات يا رود فرات ).
در كتاب هاي تاريخ، شانزده نام براي اين سرزمين برشمرده اند: كربلا، نينوا، غاصريه، شاطي الفرات، طف، قبه السلام، عموردا، ماريه، مكان قصي، البقعه المباركه، صغوردا، شفيه، موضع البلاء، محل الوفا، فيوضات رب العالمين، حائر المحسنين.
مشهد الحسين نام آشناي كربلا نزد مردم عراق است .
شيخ محمد السماوي –شاعر عرب – در مثنوي خويش، نام هاي كربلا را بر شمرده اند :
لطف ما اطل بااشراف علي العراق و علي الاياف او ما علا فراه من شط واختص في مثنوي الحسين البط وسمي الحائر و هو الدائر اذا دار فيه الماء و هو حائر لدن راي هارون ثم جعفر ان يحرث القبر كما سنذكر و ذاك عشرون ذارعا تضرب بمثلها فعم اقصي اقرب و يئتوني لقربه قديمه جدد فيها يونس اديمه اذ قذفه النون عاري البشره فانبتت الله عليه الشجره و ذاك في روايه معروفه قيل بها و قيل بل بالكوفه لكنما التسميه المذكوره دلت علي الطرقه و اباكوره و كربلا لان فيها رخوا او انها تنبت وردا احوي او كور بابل كما يقال و حفف القطه الاستعمال والغاضريات لان غاضره من اسد قد تخذته حاضره و فيه نهر لهم او انهر تعرف في نسبتهم و الشهر و مشهدالحسين حيث استشهدا او حيث ما يشهد مَن يشهدا و اشاطي الفرات عم ثم خص لكن هذا نادر لمن فحص طف سرزميني است كه بر عراق و همه روستاها و آبادي ها بلندي دارد.
يا فرات آن رودخانه اي والاست واين ويژگي را از آن خود ساخته كه آرامگاه حسين(ع) نوه ي رسول خداست.آن جائر ناميده شده و جائر به معناي دائر است؛ چه اين كه آب در اين سرزمين گرد آمده است. آن هنگام كه هارون و پس از او جعفر متوكل –آن زمان كه خواهيم گفت – خواستند اين زمين را شخم زنند . آن جا چهار صد زراع است و دورترين آبادي ها را نيز در بر گرفته است.
نينوا نام آبادي اي كهن است كه يونس اراضي آن را ديگر بار آباد كرد.
آن گاه كه ماهي او را تهيدست و بي چيز بدين سرزمين افكند و خداوند براي او در ختان را سرسبز ساخت. اين در روايتي مشهور آمده و بنابراين روايت اين رخداد در كربلا بوده،گر چه گفته اند اين رخداد در كوفه بوده است .
اما به هر روي ،اين نام گزاري بر دست نخورده بودن و خرمي اين سرزمين دلالت دارد.
آن جا هم چنين كربلا است از آن روي كه زمين سست دارد، يا از آن روي كه در آن گلي سرخ وجود دارد . يا چنان كه گفته ميشود، كوربابل است و اين واژه درگزر زمان و در استعمال مخفف شده است. و عناصريات است از آن روي كه عناصر يكي از طايفه هاي بني اسد، آن جا را مركز و مسكن خود قرار دارد. اين قوم را در آن جا نهر يا نيروهايي است كه هر يك به نام يكي از آن ها شناخته و نامور است.
هم مشهد حسين است، آن جا كه او شهيد شد يا آن جا كه شهيدان يا آن جا كه شهيدان گواه و شاهدند. سرانجام شاطي الفرات است كه نامي عمومي بوده و سپس اختصاصا بر اين سرزمين دلالت كرده است هر چند كه براي اهل تحقيق روشن شود كه اين كاربرد نادرست است .
1-الحسين في الفكر المسيحي ، آنتوان بارا
2-آشنايي با عتبات مقدسه و زندگاني چهارده معصوم
3- كربلا و حرم هاي مطهر
4- معجم البلدان

جغرافياي كربلا
در شصت مايلي جنوب غرب بغداد ، در حاشه‌ي صحرا و در غرب فرات و در منطقه ي آب رفتي به نام ارمن السوار شهر مقدس و تاريخي كربلا قرار دارد . شهر انبار در شمال غربي ، شهر باستاني بابل در شرق ، صحراي غربي در سمت غرب و شهر يحيره پايتخت بني منذر در جنوب غربي آن قرار دارد . در سال شصت ويك هجري ، كربلا زميني ناشناخته بوده است.
برخي معتقدند سرزمين اصلي كربلا در استان هاي قرطه و كماليه در ناحيه شمال غربي كربلاي كنوني بوده است اما فاصله ي چهارده كيلو متري ميان اين دو چنين نظرگاهي را متزلزل مي كند. منطقه اي نيز به نام كربله در جنوب شرقي كربلاي كنوني قرار دارد .
كربلا در سال چهاردهم هجري به دست خالدبن عرفطه و به فرمان سعد بن ابي وقاص فتح شد .در سال 36 هجري، امام علي در راه صفين از آن جا گذشت و پس از نماز گزاردن در اين سرزمين ،خاك آن را بوييد و به حادثه ي شهادت اباعبدالله و يارانش در اين ديار اشاره كرد. در عاشوراي سال 61 هجري ،زمين كنوني كربلا خالي از سكنه بوده است. منطقه نينوا در پنج فرسنگي آن قرار داشته است.
منطقه ي نواويس( قبرستان مسيحي) همان محلي است كه علقمه جريان داشته است .برخي نيز نواويس را منطقه ي مجاور و قبر حر بن رياحي ميدانند.
نهر علقمه از نزديكي قبر حضرت عباس مي گذرد سپس راه خود را به سوي نواحي مدينه تغيير ميدهد و در شمال غربي الكفل مجددا به فرات مي پيوندد علقم به معني خنطل است و گويا در اطرا ف علقمه خنطل فراوان بوده است.
نوشته اند كه امام هنگام ورود به كربلا نواحي قبر شريف را از ساكنان نينوا غاضريه به مبلغ شصت هزار درحم خريد و به عنوان صدقه و وقف به خود آنان سپرد. بدين شرط كه مردمان را به قبر او راه نمايندو زائران او را نيز سه روز ميهمان كنند. امام صادق(ع) فرموده است: حرم امام حسين كه آنرا خريده چهار ميل (هر ميل 1609)در چهار ميل است و براي فرزندان و وابستگان او حلال و بر ديگران كساني كه با او مخالفند حرام است و اين سرزمين را بركتي است.
در كامل الزاريات به نقل از امام صادق از چهار سو پنج فرسنگ حرم حسيني داشته شده است و در همان جا به نقل از امام باقر آمده ست كه خلق الله تعالي كربلا قبل ان يخلق لكعبه باربعه و عشرين الف عام و قدسها و بارك عليها فمازالت قبل ان يخلق مقدسه مباركه و لا تزال كذالك و يجعلها افضل ارض في الجنه خداوند بزرگ كربلا را بيست و چهار هزار سال پيش از آفرينش كعبه آفريد و آن را زميني مقدس و مبارك قرار داد. اين زمين پيش از خلقت انسان مقدس و مبارك و پس از آن نيز چنين بوده است . كربلا برترين زمين در بهشت است .
1-كربلا و حرم هاي مطهر ،صص 33-34
2-كامل الزيارات ، اين قولويه ،صص 270-272

مشخصات ديگر حادثه كربلا
الف : روز عاشوراي سال 61 هجري معادل 21 مهرماه سال 59 شمسي بوده است طول آن روز 13 ساعت و 38 دقيقه و لحظه‌ي شهادت امام حسين(ع) 2 ساعت و 48 دقيقه مانده به غروب آفتاب بوده است . روز عاشوراي سال 61 هجري روز جمعه و در نتيجه روز ورود اباعبدالله به كربلا روز دوم محرم و روز پنجشنبه بوده است .
ب : سپاهيان مستقر در كربلا كه از كوفه آمده بودند :
عمر بن سعد (ورود به كربلا روز سوم محرم ) 6000 نفر
سنان بن انس 4000 نفر
ثبت بن وبعي 4000 نفر
عروة بن قيس 4000 نفر
يزيد بن ركاب كلبي 2000 نفر
نصرمازني 2000 نفر
حصين بن غير 4000 نفر
شمربن ذالجوشن (ورود روز نهم محرم ) 4000 نفر
جمع 33000 نفر
1- منتخب التواريخ ،ص 181
2- بحث دقيق و فني در اين زمينه را در تحقيق مرحوم ابوالحسن شعراني در پاورقي صفحات 202 ، 203 و مع النجوم بايد خواند ( ر. ك معالنجوم ترجمه ي نفس المهموم ، حاج ميرزا ابوالحسن شعراني. انتشارات علميه اسلاميه 1364)
عمر سعد سنان ، ثبت بن ربعي ، عروه بن قيس ، در نوبت اول به كربلا آمدند و يزيدبن ركاب و حصين بن غير و مازني و شمر در مرحله بعد افزوده شدند .
پ‌ : مجموعه شهداي كوفه از ياران امام 138 تن بوده اند كه 14 تن غلام بوده اند. شهدائي كه در زيارت ناحيه مقدسه و برخي منابع ديگر آمده اند 82 تن كه 17 تن آن ها بني هاشم اند. در مجموع منابع 33 تن بني هاشم معرفي شده اند جز 82 تن ،29 نفر ديگر در منابع متاخر ذكر شده است. يكي از مسائل رازآميز كربلا، عدد مشهور 72 است بي شك ياران امام و شهداي كربلا بيش از اين بوده اند برخي بر آنند كه عدد 72 بر اساس سر هايي است كه از تن جدا و ميان قبايل تقسيم شد. آمار مشهور سرهاي جداشده 78 نفر است كه در روز يازدهم محرم يك روز بعد از عاشورا –به ترتيب زير تقسيم شد :
قيس بن اشعث رئيس قبيله بني كنده 13 سر
شمر بن ذي الجوشن رئيس قبيله هوازن 12 سر (برخي بيست سر نوشته اند)
قبيله تميم 17 سر
قبيله بني اسد 16 (17 سر )
قبيله مذحج 7 سر
ديگر قبايل 13 (9 سر )
انساب الاشراف ، ج3 ، ص 207
ت : در روز عاشورا ، چند تن از شهدا با حضور مادر خويش به شهادت رسيدند
1- عبد الله بن حسين (علي اصغر) مادرش رباب
2- عون بن عبد الله بن جعفر مادرش زينب
3- محمد بن عبد الله بن جعفر مادرش زينب
4- قاسم بن الحسن مادرش مرحله
5- عبدالله بن حسن مادرش بنت شليل جبليه
6- عبدالله بن مسلم مادرش رقيه دختر علي بن ابي طالب
7-محمد بن ابي سعيد بن عقيل
8- عمرو بن جناده انصاري
9- عبد الله بن وهب كلبي مادرش ام وهب ( قمر)
ث‌ : پنج تن از اصحاب اباعبدالله از اصحاب رسول خدا بودند: 1- انس بن حارث كاهلي 2- حبيب بن مظاهر اسدي 3- مسلم بن عوسجه 4- هاني بن عروه مرداي 5 – عبد الله بن يقطر حميري
ج : پنج تن از ياران پس از امام حسين (ع) در كربلا به شهادت رسيدند : 1- سعدبن حرث 2- برادر سعد ابوالحتوف 3- سويد بن ابي المطاع 4 – محمد بن ابي سعيد بن عقيل 5 – هفهاف بن منهد راسبي
چ : هفت تن در حضور پدرشان شهيد شدند. 1- علي اكبر 2- علي اصغر 3- عمروبن جناده 4- عبد الله بن يزيد 5- عبيدالله بن يزيد 6 – مجمع بن عائذ 7- عبد الرحمن بن مسعود
ح: دو تن از ياران اسير و شهيد شدند : سوار بن منعم نهمي و موقع بن شماسه صداوي
خ: سر سه تن از شهداي كربلا را، پس از شهادت به جانب امام حسين پرتاب كردند عبد الله بن عمر كلبي عمربن جناده انصاري ، عابس بن ابي شبيب شاكري
د: امام حسين بربالين هفت تن از شهدا پياده حاضر شد، مسلم بن عوسجه، حر بن يزيد رياحي، واضح رويي يا اسلم تركي، عباس، قاسم، عبدالله بن حسن، عبدالله رفيع، مسلم بن عوسجه، حبيب بن مظاهر، زهر بن القين و جون غلام ابوذر
ر : جز خانواده حضرت اباعبدالله، چند تن از ياران اباعبدالله، همراه خانواده در كربلا حضور يافتند. عبدالله بن كلبي از منطقه برجعه همراه زنش هانيه و مادرش قمر ( ام وهب) به كربلا آمد و خود و همسرش به شهادت رسيدند . مسلم بن عوسجه اسدي ، با همسر(خانواده ) و كنيزش در كربلا شركت كرد . جناده بن حارث(حرث) با همسر و فرزندش عمرو در كربلا حضور داشت.
ز : در كربلا پانزده تن از بردگان در ركاب امام عاشقانه جنگيدند و به شهادت رسيدند تنها يك تن از آنان پيش از عاشورا را به شهادت رسيد .
1- نصر غلام امام علي
2- سعد غلام امام علي
3- حرث غلام حضرت حمزه
4- اسلم غلام امام حسين
5- قارب غلام امام حسين
6- سلمان غلام امام حسين (در بصره به شهادت رسيد )
7- منجح غلام امام حسن مجتبي
8- جون غلام ابوذر
9- واضح غلام حرث سلماني
10- شبيب غلام حرث جابري
11- شوذب غلام شاكر ( در غلام بودن او ترديد است )
12- رافع غلام مسلم اذري
13-سالم غلام عامر عبدي
14- سالم غلام بني مدينه
ژ : هفت تن ، پدر وپسر در ركاب اباعبدالله جنگيدندو به شهادت رسيدند
1- علي اكبر (علي ابن الحسين ) فرزند ابا عبد الله
2- عبد الله رفيع فرزند ابا عبد الله
(بر اساس قول مسعودي ميان علي اصغر و عبد الله رفيع يك يا سه روزه فرق بايد نهاد در آن صورت سه فرزند اباعبد الله به شهادت رسيده اند )
3- عمروبن جناده انصاري
4- عبدالله بن يزيد بن ثبط عبدي
5- عبيدالله بن ثبط عبدي
6- عبدالرحمن بن مسعود
7- مجمع بن عائذ
س : يك تن از ياران امام حسين ، پدرش در جنگ صفين به شهادت رسيده بود وي عمار بن حسان طايي است.
ش : دو تن از ياران امام به نام هاي محمد و عبدالله ، پدرشان مسلم بن عقيل در كوفه به شهادت رسيده بود.
ص : سه برادر از فرزندان عقيل به نام هاي مسلم، عبد الرحمن و جعفر به شهادت رسيدند و سه برادر از غير بني هاشم به نام هاي قاسط، كردوس و مقسط فرزندان زهر ثعلبي در ركاب امام حسين جانفشاني كردند . سه برادر از فرزندان امام مجتبي به نام هاي ابوبكر ، قاسم و عبد الله از آرمان عمومي خويش دفاع كردند و جان باختند.
ض : شش برادر از بني هاشم به شهادت رسيدند وامام حسين (ع) ، عباس (ع) ، جعفر ، عثمان ، عبدالله و ابوبكر
ط : شهيدان دو برادري ( دو برادر شهيد در كربلا )
1- علي اكبر و علي اصغر فرزندان امام حسين
2- عبدالله و محمد فرزندان مسلم
3- عون و جعفر (محمد ) فرزندان عبدالله جعفر و حضرت زينب
4- عبدالله و عبد الحمن فرزندان عروه انصاري
5- نعمان و حلاس فرزندان عمرو رابي
6- سعد و ابو الحتوف فرزندان حرث انصاري
7- مالك و سيف (برادران ناتني ) از جابريان
ظ : كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده ، در كربلا به شهادت رسيدند .
1- علي اصغر (علي بن الحسين ) باير حرمله
2- عبد الله بن الحسين در گودال قتلگاه به دست بحر بن كعب
3-محمد بن ابي سعيد به دست لقيط يا هاني
4- عمرو بن جناده انصاري در نبرد تن به تن
5- قاسم بن الحسن عمرو بن ازدي ( او را نوجوان دانسته اند او را تا 17 سال نيز ذكر كرده اند)
ع : امام در سوگ دو تن از يارانش كه در كوفه شهيد شده بودند سخن گفت : مسلم بن عقيل وهاني بن عروه
غ : دو زن در عاشورا ، در ركاب امام جنگيدند نخستين مادر عبد الله بن عمير كلبي (ام وهب يا قمر ) بود و دومي مادر عمرو بن جناده انصاري
ف : پيكر چند تن از ياران امام قطعه قطعه شد، نخستين آنان سردار رشيد كربلا، ابوالفضل العباس است كه دست راست، سپس چپ و سرانجام سر از بدنش جدا شد پس از او، فرزند برومند امام، علي اكبر است كه بدنش با ضربات شمشير قطعه قطعه شد. سومين تن عبدالله عمركلبي است كه در جنگ تن به تن با سالم وسيار، ابتدا دست سپس ساق پا و آن گاه سرش جدا و به سمت امام پرتاب شد.
ق : تنها زن شهيد در ركاب اباعبدالله، همسر عبدالله عمر كلبي است. اين دو هفده روز پس از ازدواج به امام پيوستند و به كربلا آمدند و هر دو در كنار هم شهيد شدند .
ك : روز عاشورا پنج بانو در ميدان نبرد با دشمن سخن گفتند يا با دشمن رو يا رو شدند . 1-زينب كبري 2- مادر عمرو بن جناده 3 – همسر عبد الله بن عمر كلبي 4- مادر عبد الله بن عمر كلبي 5-كنيزك مسلم بن عوسجه پس از شهادت مسلم بن عوسجه
گ : در كربلا يك تن ايراني به نام اضح رومي يا اسلم (سليمان ) تركي فداكاري كرده و به شهادت رسيده است .
ل‌ : از مجموع ياران امام حسين ،34 تن تبار يمني و 18 نفر نزاري (از تبار نزار معد)بوده اند .در نتيجه حدود 25 درصد ياران اباعبدالله يمني بوده اند كه در كوفه و اطراف ساكن بودند .
م : جز بني هاشم ، عمده اي ياران از قبايل بني اسد، همدان، مذحج، خشعم، كنده، غفاري، ازد، تَيم طايي، تغلبي، حجهني و تميمي هستند .
1- نويسنده اي كتاب نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت بر اساس آمار مشهور 72 تن مينويسد : شهداي واقعه كربلا از هر دو گروه قبايل يمني و نزاري تشكيل ميشدند . بيست نفر از بني هاشم يعني 28 درصد آنان هجده نفر نزاري يعني 25 درصد ايشان و 34 درصد شهدا يمني هستند ( ر.ك نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت ، اصغر نشطر القائم ناشر نوشته ي كتب قم ، چاپ اول ، 1380 ، ص (30)

ويژگي هاي رزم و رزمگاه
در روز داغ عاشورا، در گستره ي حدود شش كيلومتر و در طول حدود هشت ساعت حماسه‌ي عظيم وبي‌بديل حسيني رخ ميدهد. ويژگيهاي ميدان را اين گونه ميتوان برشمرد.
- زمين ،خارزار با پستي و بلندي
- هوا صاف آفتابي و داغ
- طول محور عمليات حدود 360 متر و طول جبه ي دفاعي 180 متر
- تعداد خيمه هاي جبهه اباعبدالله حدود 60 خيمه و فاصله ي هريك 2 متر
- فرمانده نيروهاي اباعبدالله خود امام، پرچمدار ابوالفضل العباس ، فرمانده جناح راست زهر بن القين و فرمانده جناح چپ حبيب بن مظاهر
- وضعيت دشمن حدود سي‌وسه هزار نفر نيرو ، باسواره وپياده
- فرمانده لشكر عمر بن سعد، پرچمدار لشكر عندم عمر سعد دريد، فرمانده پياده نظام ثبث بن وبعي ،فرمانده سوار نظام عروه بن قيس احمصي غزره بن قيس، فرمانده جناح راست (ميمنه) عمرو بن حجاج (نگاهبان فرات هم هست.) فرمانده جناح چپ (ميسره ) شمربن ذالجوشن
- امكانات سپاه اباعبدالله ،اندك ،در محاصره ،فاصله با آب حدود 500 متر از نظرگاه موازنه‌ي قوا (تقريبا 400 نفر متقابل يك نفر)
- فاصله ي مقتل ابا عبد الله و مقتل علي اكبر 300متر ، فاصله ي مقتل الحسين و علي اصغر 150 متر فاصله ي مقتل الحسين و تل زينبيه 100 متر و فاصله ي مقتل الحسين و خيام 150 متر.


[منــــــوها]

  کل یوم عاشورا

  

[دیگر مقالات]...

  کل ارض کربلاتاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 3:22 | نویسنده : معلم |

هدف ازقیام امام حسین(ع) ونتایج آن

هدف قيام امام حسين(عليه السلام) را به آسانى و بدون تكلّف مىتوان از سخنان آن حضرت استنباط كرد.
آن گاه كه امام(عليه السلام) بر اثر تهاجم عمّال حكومت ناچار شد از مدينه خارج گردد، در ضمن نوشته هاى، هدف حركت خود را چنين شرح داد:
1 ـ «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسيرَ بِسيرَةِجَدّى وَأَبى عَلِىِّ بْنِ أَبيطالِب»; يعنى: «من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح در امّت جدّم از وطن خارج شدم.
مىخواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره و روش جدّم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.»در اين سخن چند نكته مهمّ، شايان توجّه است:1 ـ اصلاح امّت، 2 ـ امر به معروف و نهى از منكر، 3 ـ تحقّقِ سيره و روش پيامبر و على(عليهم السلام).
2 ـ آن حضرت در مقام ديگرى فرموده است:«أَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ما كانَ مِنّا تَنافُسًا فى سِلْطان وَلاَاِلْتماسًا مَنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَلكِنَّ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَنَظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مَنْ عِبادِكَ ويُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكامِكَ.»«بار خدايا! تو مىدانى كه آنچه از ما اظهار شده براى رقابت در قدرت و دستيابى به كالاى دنيا نبوده، بلكه هدف ما اين است كه نشانه هاى دينت را به جاى خود برگردانيم و بلادت را اصلاح نماييم، تا ستمديدگان از بندگانت امنيّت يابند و به واجبات و سنّتها و دستورهاى دينت عمل شود.»در اين سخن هم چند نكته قابل توجّه است:1 ـ برگرداندن نشانه و علائم دين به جاى اصلى خود،2 ـ اصلاحات در همه شهرها،3 ـ ايجاد امنيّت براى مردم،4 ـ فراهم ساختن زمينه عمل به واجبات و مستحبّات و احكام الهى.
3 ـ در برخورد با سپاه حرّ بن يزيد رياحى فرمود:«أَيُّهَا النّاسُ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَتَّقُوااللهَ وَتَعْرِفُوا الْحَقَّ لاَِهْلِهِ يَكُنْ أَرْضى للهِ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله وسلم) أَوْلى بِوِلايَةِ هذا الاَْمْرِ مِنْ هؤُلاءِ الْمُدَّعينَ ما لَيْسَ لَهُمْ وَالسّائرينَ بِالْجَوْرِ وَالْعُدْوانِ.»«اى مردم اگر شما از خدا بترسيد و حقّ را براى اهلش بشناسيد، اين كار بهتر موجب خشنودى خداوند خواهد بود.
و ما اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)، به ولايت و رهبرى، از اين مدّعيانِ نالايق و عاملان جور و تجاوز، شايسته تريم .»
4 ـ و نيز در مقام ديگر فرمود:«إِنّا أَحَقُّ بِذلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنا مِمَّنْ تَوَلاّهُ.»«ما اهل بيت به حكومت و زمامدارى ـ نسبت به كسانى كه آن را تصرّف كرده اند ـ سزاوارتريم.»از اين دو بخش از سخن امام(عليه السلام) نيز به وضوح استفاده مىشود كه آن حضرت خود را شايسته رهبرى و زمامدارى بر مردم مىداند، نه يزيد فاسد و دستگاه جائر او را.
بنابراين، هدف امام حسين(عليه السلام) در اين قيام ، تحقّقِ كاملِ حقّ بوده است.
امورى كه آن حضرت به عنوان فلسفه قيامش به آنها اشاره مىكند، از قبيل: اصلاح امّت، امر به معروف و نهى از منكر، تحقّق سيره پيامبر و على، برگرداندن علائم و نشانه هاى دين به جاى خود، اصلاحات در شهرها، امنيّت اجتماعى، فراهم ساختن زمينه اجراى احكام، همه و همه اين امور، زمانى قابل تحقّق و اجراست كه ولايت و حكومت در مجرا و مسير اصلىاش قرار گيرد و به دست امام(عليه السلام)بيفتد; لذا فرمود: «ما اهل بيت شايسته اين مقاميم نه متصرّفانِ متجاوز و جائر».
پس هدف نهايى آن حضرت، تشكيل حكومت اسلامى بر اساس سيره پيامبر و على بوده است; كه در پرتو آن، احكام الهى اجرا مىشود و نشانه هاى دين آشكار و شهرها اصلاح و امنيّت پابرجا و امر به معروف و نهى از منكر انجام، و سيره و سنّت پيامبر و على متحقّق، و در نتيجه كار امّت اصلاح مىگردد.
نكته شايان توجّه اين كه تلاش خالصانه براى تشكيل حكومت اسلامى كه منبع و منشأ تمام خيرات و بركات است ـ و شعبه مهّم ولايت على و آل على(عليه السلام) هم كه همان قبول حاكميّت و پذيرش تفسير آنان از دين است ـ غير از حكومت و سلطنت استبدادى و رياست طلبى و كشورگشايى بر اساس هواهاى نفسانى است كه منشأ تمام مفاسد و شُرور است.

نتايج قيام حسينى

1ـ درهم شكستن اركان مخوف دين سالارى ساختگى اُمَوى كه امويان و يارانشان سلطه سلطنتى خود را بر آن استوار ساخته بودند و رسوا ساختن حاكمان تبهكار بنىاميّه كه پيوسته در صدد اِحياى نظام جاهلى بودند.
2ـ بيدار كردن وجدانهاى خفته : شهادت فجيع امام حسين(عليه السلام)در كربلا موجى شديد از احساس گناه در وجدان مسلمانانى كه او را يارى نكردند برانگيخت.
اين احساس گناه دو جنبه داشت: از يك طرف آنها را وادار مىساخت كه گناهى را كه مرتكب شده اند با كفّاره بشويند و از طرف ديگر به كسانى كه آنها را به ارتكاب چنين گناهى واداشته بودند، كينه و نفرت بورزند.
به طورى كه انگيزه قيام توّابين همان كفّاره يارى نكردن امام حسين(عليه السلام)، و انتقام گرفتن از امويان بود.
مقدّر چنين بود كه آتش اين احساس گناه، پيوسته برافروخته ماند و انگيزه انتقام از بنىاميّه در هر فرصت به انقلاب و قيام بر ضدّ ستمگران منتهى گردد.
3ـ ارائه اخلاق جديد : قيام امام حسين(عليه السلام) موجب آن گرديد كه در جامعه، نوعى اخلاق بلند نظرانه پديد آيد.
امام(عليه السلام) و فرزندان و يارانش در قيام بر ضدّ بنىاميّه، اخلاق عالى اسلامى را با همه صفات و طراوت آن نشان دادند.
آنان اين اخلاق را بر زبان نياوردند، بلكه با خون خود آن را مسجّل ساختند.
مردم عادى قبايل عادت كرده بودند كه دين و وجدان خود را به بهاى اندك بفروشند و در برابر ستمكاران گردن خم كنند تا از عطاهاى آنان بهره مند گردند.
هدف مسلمانان عادى همان زندگى روزمرّه شخصى بود و تنها به زندگانى خويش مىانديشيدند.
در آنان، دردهاى اجتماعى تأثيرى نداشت، به قول شاعر :از درد سخن گفتن و از درد شنيدن با مردم بىدرد ندانى كه چه دردى است!تنها كوشش آنان اين بود كه دسترنج خويش را حفظ كنند و به توجيهات رهبران رام باشند، مبادا نامشان از فهرست حقوق بگيران حذف شود، لذا در مقابل جور و ستمى كه مىديدند، خاموشى مىگزيدند و تمام تلاش آنها اين بود كه مفاخر قبيله اى خود را بازگو كنند و سنّتهاى جاهلى خويش را زنده سازند.
اصحاب حسين(عليه السلام) مردمى ديگر بودند كه در سرنوشت خويش با امام همراه شدند و با اين كه داراى زن و فرزند و دوستانى بودند و از بيت المال هم حقوقى دريافت مىنمودند و زندگانى نسبتاً راحتى داشتند و مىتوانستند از لذّت هاى حيات برخوردار گردند، از همه اينها چشم پوشيدند و براى نثار جان در راه حسين(عليه السلام) با ستمگران به ستيز برخاستند.
براى بيشتر مسلمانان آن روز، اين نكته بسى جالب بود كه يك انسان بين زندگانى زبونانه و مرگ شرافتمندانه، مرگ با عزّت را بر زندگى با ذلّت ترجيح دهد.
براى مردم اين نمونه اى عالى و شگفت انگيز بود.
چنان خصلتى وجدان هر مسلمانى را تكان مىداد و او را از خواب سنگين و طولانى راحت طلبى و فرصت طلبى و بيدار مىكرد تا زندگى اسلامى شكلى ديگر گيرد; شكلى كه سالها پيش از قيام حسين(عليه السلام)از ميان رفته بود.
قيام امام حسين(عليه السلام) پس از ديرى خاموشى، از نو موجب برانگيختن روح مبارزه جويى گرديد و اين چنين قيام حسينى و كربلاى خونين او، همه سدّهاى روحى و اجتماعى را كه مانع قيام و انقلاب مىشد، درهم فرو ريخت.
قيام حسين(عليه السلام) به مردم اين درس را آموخت كه به آنان بگويد: تسليم نشويد، انسانيّت خود را مورد معامله قرار ندهيد، با نيروى اهريمن بجنگيد، و همه چيز را در راه تحقّق آرمانهاى اسلام محمّدى(صلى الله عليه وآله وسلم) فدا سازيد.
قيام حسينى در وجدان گروه بسيارى از مردم اين انديشه را برانگيخت كه با حمايت نكردن از حسين(عليه السلام) مرتكب گناه شده اند و بايد كفّاره بپردازند و كفّاره آن جز مبارزه با حاكمان جور و ظلم و ريشه كن نمودن بنياد فاسد استبداد، چيز ديگرى نيست.
اين گونه پس از نهضت حسينى(عليه السلام)، در مكتب، روح انقلاب دميده شد و مردم در انتظار رهبرى قاطع بودند و هرگاه پيشگامِ ظلم ستيزى را مىيافتند بر ضدّ حكومت بنىاميّه دست به انقلاب مىزدند.

در همه اين انقلابها، شعار انقلابيون، خونخواهى حسين(عليه السلام)بود.
انقلاب توّابين و انقلاب مردم مدينه و قيام مختار ثقفى در سال 66 هجرى و انقلاب زيد بن على بن حسين(عليه السلام) در سال 122 هجرى، نمونه هايى از ظلم ستيزى است كه همه آنها ريشه در حركت و قيام بىنظير حسينى(عليه السلام)دارد.
در اين انقلابها مسلمانان پيوسته به دنبال آزادى و عدالت بودند ـ كه حكومتكنندگان آن را خفه كرده بودند ـ و تمام اين تحرّكات به بركت تحرّك و قيام حسينى بود.
و اين گونه حسين(عليه السلام) درس حريّت و آزادگى و استقلال و ظلم ستيزى را تا دامنه قيامت به همه انسانها آموخت.
سخنان حضرت ابىعبداللّه الحسين، بهترين معرّف هدف والاى آن حضرت است، از سرتاسر كلمات حضرتش نداى انسان دوستى و حريّت و عدالت و ظلم ستيزى و مقاومت در برابر جور حاكمان زر و زور به گوش مىرسد.
از ميان كلمات قدسى آن حضرت، دو حديث را برگزيدهايم كه تقديم خوانندگان ارجمند مىكنيم.
* * *

دو حديث

رُوِىَ عَنْ أَبى عَبْدِاللهِ الْحُسَيْن(عليه السلام):

1- پند امام به عالمان
«أَيَّتُهَا الْعِصابَةُ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَيْرِ مَذْكُورَةٌ وَ بِالنَّصيحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ باللّهِ فى أَنـْفُسِ النّاسِ مَهابَةٌ، يُهابِكُمُ الشَّريفُ، وَ يُكْرِمُكُمُ الضَّعيفُ وَ يُؤْثِرُكُمْ مَنْ لافَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ لا يَدٌ لَكُمْ عِنْدَهُ، تَشْفَعُونَ فِىالْحَوائِجِ إِذَا امْتُنِعَتْ مِنْ طُلاّبِها، وَ تَمْشُونَ فِى الطَّريقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَ كَرامَهِ الاَْكابِرِ... فَأَمّا حَقُّ الضُّعَفاءِ فَضَيَّعْتُمْ وَ أَمّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ أَنْتُم تَتَمَنَّوْنَ عَلَى اللّهِ جَنَّتَهُ وَ مُجاوَرَةَ رَسُلِهِ وَ أَمانًا مِنْ عَذابِهِ؟!ح
ضرت ابى عبداللّه الحسين(عليه السلام) خطاب به عالمان بىعمل و تاركان امر به معروف و نهى از منكر فرموده اند:اى گروه نيرومندى كه به دانش مشهور و به نيكى مذكور و به خيرخواهى معروف و با نام خدا و مذهب در نفوس مردم، با مهابت جلوه گريد! شريف از شما حساب مىبرد و ضعيف شما را گرامى مىدارد، و كسانى كه بر آنها برترى و حقّى نداريد، شما را بر خود ترجيح مىدهند، شما وسيله حوائجى هستيد كه بر خواستارانش ممتنع است، و به هيبت پادشاهان و كرامت بزرگان در راه گام برمىداريد...!و امّا حق ضعيفان را ضايع كرديد! و حقّ خود را كه به گمانتان شايسته آنيد طلب نموديد...! و با اين حال آرزوى بهشت الهى را داريد و همجوارى پيامبران و امان از عذابش را در سر مىپرورانيد!
2- اصلاح امّت، نه قدرت طلبى
«أَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ما كانَ مِنّا تَنافُسًا فى سُلْطان وَ لاَ الِْتماسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَ لكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ وَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ يُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكامِكَ.»:
در باره فلسفه قيامش فرمود :بار خدايا! تو مىدانى كه آنچه از ما اظهار شده براى رقابت در قدرت و دستيابى به كالاى دنيا نيست; بلكه هدف ما اين است كه نشانه هاى دينت را به جاى خود برگردانيم و بلادت را اصلاح نماييم تا ستمديدگان از بندگانت امنيّت

تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 2:43 | نویسنده : معلم |

شجره طیبه


 


تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 2:35 | نویسنده : معلم |

سایت های اهل البیت (ع)

فهرست پايگاه هاي اهل بيت عليهم السلام

آدرس

مشخصات

عنوان

www.imamalinet.net

انديشه امام على، سيره امام على، شيعه‏امام على، نهج البلاغه با سه ترجمه و يك شرح، الغدير، كتابخانه،امام على در قرآن و سنت، امام على از منظر ديگران، فضائل امام على و ... زبان: فارسى، عربى، انگليسى

امام على عليه السلام

www.ashura.com

گالرى تصاوير و فرهنگ ‏عاشورا مطالبى درباره چيستى عاشورا، امام حسين، شهادت آن حضرت. زبان: انگليسى

عاشورا

www.abuturab.org

مطالب بسيار زيادی درباره امام علی عليه السلام از جمله؛ تولد، شهادت ، زندگانی، شخصيت، خلافت، کلمات قصار، جنگ­ها و... زبان: انگليسی

ابوتراب
www.yamahdi.com/books/books.htm

متن كامل تعدادى كتاب درباره امام زمان (ع) زبان: انگليسى

كتابهايى درباره حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف
www.hawzah.net/Per/E/PayDefa.asp?URL=Start/PayStart.htm

خلاصه‏اى از زندگانى ائمه اطهار (ع) زبان: فارسى

پيامبر و اهل ‏بيت
www.al-shia.com/html/far/ahl/index.htm

خلاصه‏اى از زندگانى 14 معصوم همراه‏با بعضى نوحه‏ها، متن كامل چندين كتاب درباره اهل‏بيت (ع) و متن زيارت عاشورا زبان: فارسى، عربى

اهل بيت در پايگاه شيعه
www.al-shia.com/html/eng/index.htm

خلاصه‏اى از زندگانى 14 معصوم
زبان: انگليسى

اهل بيت عليهم السلام
www.al-islam.org/index/main3.htm#ab-general

شامل متن كامل تعداد زيادى كتاب، تعدادى مقاله و چندين سخنرانى و فيلم درباره اهل بيت و به ويژه امام على(ع) ، حضرت زهرا (س)، امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و امام سجاد(ع) زبان: انگليسى

اهل بيت عليهم السلام در پايگاه الاسلام
www.al-islam.org/masoom/index.html

زندگانى ائمه اطهار (ع) گفتار 14 معصوم، نصايحى از اهل بيت و ...
زبان: انگليسى

چهارده معصوم عليهم السلام
www.al-islam.org/arabic/main3.htm#ab-general

شامل سخنرانيها و كتابهايى درباره‏اهل بيت و همچنين نهج البلاغه و خطبه حضرت زهرا و ... زبان: عربى

اهل بيت عليهم السلام
www.hadith.net/persian/ahl-al-bayt/14masuminsunnahsources/index.htm

چند كتاب درباره اهل بيت، اهل بيت در منابع اهل سنت زبان: فارسى

اهل بيت در منابع اهل سنت
www.hadith.net/persian/imam-ali/index.htm

معرفى انواع نسخه ها و شرح هاى نهج البلاغه، كتاب عيون‏الحكم و المواعظ، رساله‏هاى درباره حضرت على(ع) و مقالات علمى بسيارى درباره امام على (ع) زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.ya-hussain.com

مجموعه جالب درگزينه هايى همچون: امام حسين، حضرت على، فرآن، اسماء الحسنى، سيد محمد طباطبايى، علما و دانشمندان و... شعر و نوحه ، خطاطى، درحدود 600 نشانى از پايگاههاى اسلامى زبان: انگليسى، اردو

پايگاه امام حسين عليه السلام
www.al-kawthar.com/ahl_bayt/bayt_pg.htm

مباحثى كوتاه درباره اهل بيت(ع) زبان: عربى

اهل بيت در پايگاه الكوثر
www.al-kawthar.com/husainia

بخشهاى متنوعى شامل: زندگانى امام كاظم، زندگى پيامبر، كتابى از شهيد مطهرى، فرهنگ عاشورا، خطبه امام سجاد، صلح امام حسن، جهاد امام حسن، نوحه، فيلم و ... زبان: عربى

حسينيه الكوثر
www.Montazar.net

تفاسير آياتي از قرآن مجيد ، قرآن وعترت ، قرآن در حديث ، تفسير و مفسران ، ترتيل قرآن ، مطالبي در معرفت و انتظار امام مهدي، مقالات و كتابشناسي امام مهدي، مجلات مربوطه، بحثهاي اعتقادي ، ادعيه و زيارات و...  زبان: فارسي ، انگليسي

شبكه امام مهدي (عج )
www.yazahra.net

پایگاه يا زهرا  وابسته به مركز جهانى اطلاع رساني آل البيت متن کامل قرآن، نهج البلاغه، پرتوی از سيره اهلبيت، زندگانی، فضائل، مظلوميت، خطبه­ها و کلمات حضرت زهرا سلام الله عليها ، کتاب شناسی، مديحه سرايی و مرثيه، مقالات، استفتائات و رساله عمليه، مناسبت­های اسلامی زبان: فارسی، عربى و انگليسى

پايگاه يا زهرا سلام الله عليها
www.balagh.net/persian/pro_ahl/index.htm

مطالبى درباره: اهل بيت چه كسانى هستند؟ امامت و رهبرى، امامان در منابع اهل سنت، سيره ائمه به همراه زندگى پيامبر، امام على، حسن، حسين و امام زمان (ع) زبان: فارسى

پيامبر و اهل بيت عليهم السلام
www.balagh.net/persian/pro_ahl/vije_imam_husain/index.htm

ويژه نامه سال عزت و افتخار حسينى، مطالبى پيرامون: نهضت كربلا، زندگينامه امام حسين عليه السلام، فضايل و سيره فردى حضرت، اصحاب امام حسين عليه السلام، كتابخانه و زبان: فارسى

سال عزت و افتخار حسينى
http://www.shia.org/masoomeen.html

آشنايى اجمالى با زندگى 14 معصوم (ع) زبان: انگليسى

چهارده معصوم عليهم السلام
www.al-imam.net/soundpage.htm

تعدادى زياد از نوحه‏ ها و مرثيه‏ ها درباره امام حسين بهمراه ادعيه با قابليت دانلود زبان: عربى

نوحه و مرثيه
www.al-imam.net/14.htm

آشنايى اجمالى با زندگانى معصومين بهمراه معرفى منابع بيشتر براى هر معصوم در اينترنت زبان: انگليسى

معصومين عليهم السلام
www.al-imam.net/imagepage.htm

شجره‏نامه پيامبر اكرم (ص)، معجزات امام على (ع) و تصاويرى از مرقد ائمه اطهار (ع) زبان: انگليسى

پيامبر و امام على عليهما السلام
www.al-imam.net/encyclopedia.htm

بحثى درباره سجده بر تربت كربلا، كتاب فرهنگ عاشورا
زبان: انگليسى

فرهنگ عاشورا
www.imamreza.net/arb/islam/nabi/index.html

مقالات و مطالبى درباره پيامبر، اهل بيت، امام حسين (ع) همراه با مراثى و نوحه و قرائت زيارت وارث و عاشورا
زبان: عربى

پيامبر و اهل بيت در پايگاه امام رضا عليه السلام
www.imamreza.net/arb/emamreza/index.htm

مطالبى درباره زندگى، دوران امامت و ولايت ، كرامات، گفتارها، احاديث آن حضرت، كتابها، دعاها، شهادت، زيارت و ... زبان: عربى

امام رضا عليه السلام
www.imamreza.net/arb/lib/lib/index.htm

ليست كتابهاى موجود درباره اهل بيت (در زبانهاى مختلف) همراه با توضيحات اجمالى زبان: عربى

كتابهاى مربوط به اهل بيت عليهم السلام
www.imamreza.net/eng/emamreza/index.htm

مطالبى جامع درباره زندگى، احاديث، حكايت‏ها، سلستة الذهب و ... درباره امام رضا(ع)
زبان: عربى

امام رضا عليه السلام
www.aqrazavi.org/haram/H002.htm

زندگينامه امام، از مدينه تا خراسان، سخنان امام و كرامات رضويه
زبان: فارسى

آستان قدس رضوى
www.fadak.org/ahal/ahal.htm

ديدگاه و زندگى 14 معصوم بصورت مجزا
زبان: عربى

اهل بيت در پايگاه فدك
www.fadak.org/do3a/do3a.htm

متن كامل، گوش كردن و دانلود كردن بسيارى از ادعيه و زيارتهاى مشهور
زبان: عربى

ادعيه و زيارت
www.fadak.org/LTMEYAT/latmeyat.htm

گوش كردن به تعداد بسيارى از نوحه‏ها و مرثيه با صداى بيش از 15 ذاكر اهل بيت با قابليت دانلود
زبان: عربى

نوحه و مرثيه
www.fadak.org/karbala/karbala.htm

سيره امام حسين، فضائل امام حسين (ع)، انصار امام حسين، قهرمانان كربلا، بعد از شهادت امام حسين (ع)
زبان: عربى

كربلا
www.karbala-najaf.org/Fourteen/index.html

زندگينامه و سيره اهل بيت (ع) بهمراه تصاويرى زيبا از اماكن مقدس
زبان: انگليسى

چهارده معصوم عليهم السلام
www.imam-hussein.org/doua/doua.htm

زيارت عاشورا، زيارت حضرت زهرا، زيارت امام حسين و حديث كساء بصورت صوت
زبان: عربى

زيارت معصومين
www.imam-hussein.org/mjales/majales.html

مجموعه‏اى‏از سخنرانيهاى خطيب علامه سيد عبدالحسين قزوينى و فاضل خطيب در شبهاى محرم
زبان: عربى

سخنرانيهاى محرم
www.fabonline.com/guide/guide_imams.html

مطالبى درباره امام على(ع)، امام حسين(ع)، امام باقر(ع)، امام كاظم(ع)، امام هادى(ع)، امام حسن عسگرى(ع) و امام زمان( عج )
زبان: انگليسى

مقالاتى درباره اهل بيت عليهم السلام
www.fabonline.com/guide/guide_ladies.html

مقالاتى درباره حضرت زهرا (س) و حضرت زينب (س)
زبان: انگليسى

زنان نامدار اسلام
www.yamahdi.com

شامل‏چندين كتاب، مقاله، داستانهايى براى نوجوانان، كارت پستال، نغمه‏ها، ادعيه، مسابقه، جدول و ... درباره امام زمان(عج)
زبان: انگليسى

پايگاه يا مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف
www.imamjawad.net

مطالب قابل توجهي درباره زندگي ، سيره ، انديشه ، ولادت ، شهادت امام جواد و كودكان ، كتابخانه ، مسابقه و ...
زبان: فارسي ، عربي، انگليسي

شبكه اطلاع رساني امام جواد عليه السلام
www.maaref-foundation.com/english/index.htm

قبل از رسالت، بعداز رسالت،اخرين رسالت پيامبر، مهمترين وقايع بعد از هجرت و بعد از پيامبر
زبان: انگليسى

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم
www.maaref-foundation.com/english/prophet_and_ahl_al-bayt/index.htm

خلاصه‏اى از زندگانى و سيره دوازده امام (ع)
زبان: انگليسى

اهل بيت عليهم السلام
www.maaref-foundation.com/urdu/ahl-al-bayt/index.htm

كتابهايى درباره غدير و اهل بيت عليهم السلام به زبان اردو
زبان: اردو

غدير
www.jamkaran.info

كراماتى از مسجد مقدس جمكران، داستان شفا دادن امام زمان در چند مورد
زبان: فارسى

كرامات مسجد مقدس جمكران
www.jamkaran.info/english/htmls/mivaclas/Mivaclas.htm

معجزاتى از امام زمان(عج) و داستان شفا دادن آن حضرت در چند مورد
زبان: انگليسى

معجزات امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف
www.ejlasmahdi.com

برگزيده مقالات‏و گزارش از اجلاسهاى برگزار شده درباره امام مهدى(ع)بهمراه نغمه،مولودى و مناجات با امام زمان(عج)
زبان: فارسى، عربى، انگليسى

شبكه اجلاس امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف
www.playandlearn.org/muharram/index.htm

اعمال روز عاشورا، اشعار و دانستنيهاى مختلف براى كودكان و نوجوانان درباره امام حسين (ع)
زبان: انگليسى

محرم
www.14Masom.com

مطالب قابل توجهي درباره اهل بيت به طور كلي و براي هركدام از معصومين به صورت تفصيلي، متن كامل تعدادى از كتب حديثي ، مطالبي در اصول دين ، طب معصومين،كتابخانه صوتى و تصويرى، قصه هاى كوتاه و...
زبان: عربى

پايگاه چهارده معصوم عليهم السلام
www.iiny.org

خلاصه‏اى از زندگانى ائمه اطهار
زبان: انگليسى

زندگى چهارده معصوم عليهم السلام
www.islam4u.com/qesas/maa_almasomin/maa_almasomin.htm

زندگى 14 معصوم در 14 جلد براى نوجوانان
زبان: عربى

كتابهايى براى نوجوانان
www.tebyan.net/html1/etrat/etr12/etr12_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام هادى عليه السلام
www.ghadeer.org/site/abasaleh/index.html

پايگاه نسبتا كاملى درباره امام مهدى، غيبت، طول عمر، انتظار فرج، ظهور، حكومت حضرت مهدى، رجعت، كتابخانه، ديگر پايگاه ها و بخش صوت و تصوير .

زبان: فارسى

ابا صالح عجل الله تعالى فرجه الشريف
www.shia.org/aliakbar.html

حضرت علي اكبر عليه السلام

زبان: انگليسى

حضرت علي اكبر عليه السلام
www.shia.org/abbas.html

حضرت ابوالفضل العباس

زبان: انگليسى

حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام

www.rafed.net/books/tarikh/maasoma/index.html

كتابى درباره حضرت معصومه سلام الله عليها

زبان: عربى

حضرت معصومه سلام الله عليها
www.hawzah.net/Per/Script/Search/Query.asp

حضرت معصومه در پايگاه حوزه: مطالبي که در مجلات موجود در پايگاه، مربوط به حضرت معصومه است.

زبان: فارسى

حضرت معصومه سلام الله عليها
www.al-shia.com/html/ara/books/ayat_gadir/c17.htm

خطبه حضرت زهرا عليها سلام

زبان: عربى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.tebyan.net/html1/etrat/etr3/etr3_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.al-islam.org/index/main3.htm#AB-Sayyida

بخشي از سايت الاسلام مربوط به حضرت فاطمه عليها سلام شامل گفتارها ، زيارت ، کتاب فاطمه فاطمه است

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.imamalinet.net/en/ec/ind-ac.htm

بخش مربوط به حضرت فاطمه از پايگاه امام علي (ع)

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.karbala-najaf.org/Fourteen/JanabeZahra.htm

تولد حضرت فاطمه

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
lwww.fabonline.com/guide/guide_ladies.htm

حضرت رهرا در پايگاه اتباع اهل بيت

زبان: انگلیسی

حضرت زهرا سلام الله عليها

www.jannah.org/sisters/fatimah.html

فاطمه دختر محمد (ص)

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.yafatima.org/index.asp

پايگاه يا فاطمه : شامل تولد ، ازدواج ، کودکان، فاطمه در قرآن ، شهادت ايشان ، و فات پيامبر و...

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.aljaafaria.com/aljaafaria-old/eternal.html

مطالبي است درباره حضرت فاطمه (س) ، فدک ، خطبه و ...

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.hadith.net/english/prophet/fatimah.htm

حضرت فاطمه ؛ بيوگرافي ، ازدواج ، صفات اخلاقي ، فدک ، شهادت و ...

زبان: انگليسى

حضرت زهرا سلام الله عليها
www.zainab.org

چندين مقاله و سخنرانى در موضوعات اسلامى، زيارت، فيلم

زبان: انگليسى

حضرت زينب سلام الله عليها

www.al-kawthar.com/husainia/zeinab.htm

مختصري از زندگاني حضرت زينب

زبان: عربى

حضرت زينب سلام الله عليها

www.tebyan.net/html1/etrat/etr4/etr4_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام حسن عليه السلام
www.almujtaba.com/imammujtaba.html

زندگينامه امام حسن مجتبي (ع)

زبان: انگليسى

امام حسن مجتبى عليه السلام
www.tebyan.net/html1/etrat/etr2/etr2_right.htm

احاديث ، زندگي نامه ، زيارتنامه ، داستان هاي مربرطه

زبان: فارسى

امام على عليه السلام

www.logistic.tbzmed.ac.ir/nahj/mainnahj.htm

برگزيده اي از سخنان نهج البلاغه

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.karbala-najaf.org/Fourteen/ImamAli.htm

زندگاني امام علي به صورت کوتاه

زبان: انگليسى

امام على عليه السلام
www.rafed.net/towns/najaf.html

مطالبي درباره عراق ، مساجد آن ، تاريخ آن ، اماکن مقدسه از جمله مرقد شريف امام علي (ع)

زبان: عربى

امام على عليه السلام

www.ghadeer.org/sokhan/salimamali.html

پيام هاي مقام رهبري ، حکومت امام علي در نگاه امام خميني ، سيماي گارگزاران امام علي ، الگوهاي رفتاري امام علي و مناجات امام علي ، مولودي و مديحه سرايي ( به صورت صوتي )

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.balagh.net/persian/pro_ahl/02/03/05/index.htm

مطالبي درباره واقعه غدير خم و مسائل مربوط به آن

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.shia.org/ImamAli.html

زندگينامه ، گفتارها، نهج البلاغه ، دعاي کميل و ...

زبان: انگليسى

امام على عليه السلام
www.irna.com/ahlbayt/ghadir

تاريخ غدير ، احاديث ، غدير در ادبيات ،غدير در نهج البلاغه ، خطبه غدير ، فيلم و سخنراني ، نغمه ها ، نصاوير

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.balagh.net/persian/pro_ahl/02/03/index.htm

شناخت مختصري از زندگاني امام علي ،امام على (ع) در يك نگاه ، اوصاف بدنى امام على (ع)، فضائل امام على(ع)، همسران امام على (ع)، فرزندان امام على (ع)، امام علي (ع) در كنار رسول خدا(ص) و ...

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.hadith.net/persian/imam-ali/index.htm

نهج البلاغه ، رساله ها، کتاب ، مقالات

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.al-islam.org/nahjul/index.htm

زبان: انگليسى

امام على عليه السلام
&no=3&mo=nwww.al-shia.com/html/far/ahl/index.php?i_d=14masoum

پرتوى از سيره و سيماى اميرالمؤمنين على(عليه السلام) ، پرتوى از سيره و سيماى اميرالمؤمنين على(ع)

زبان: فارسى

امام على عليه السلام

www.tebyan.net/html1/etrat/etr6/etr6_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام سجاد عليه السلام

www.tebyan.net/html1/etrat/etr13/etr13_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام حسن عسكرى عليه السلام
www.montazar.net

تفاسير آياتي از قرآن مجيد ، قرآن وعترت ، قرآن در حديث ، تفسير و مفسران ، ترتيل قرآن ، مطالبي در معرفت و انتظار امام مهدي، مقالات و كتابشناسي امام مهدي ، مجلات مربوطه ، بحثهاي اعتقادي ، ادعيه و زيارات و كتابخانه منتظر ، بخش كودك و نوجوان و ...

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام
www.irib.com/presidency/imamali/imamali-fa.htm

بخش ويژه امام علي در پايگاه صدا و سيما : زندگينامه ، سخنان رهبري ، برنامه هاي مربوط به حضرت در صدا و سيما ، سرود ، ادعيه مربوط به ايشان و ...

زبان: فارسى

امام على عليه السلام
www.mahdimission.com

داراى اطلاعات كلى درباره قرآن، نهج البلاغه، احكام، عقايد، تاريخ و سيره و بخش ويژه حضرت مهدى (عج) با موضوعاتى چون: غيبت، علامات ظهور، احاديث، تصاوير، دعا و نيايش و مجالس مذهبى.

زبان: اردو

پايگاه حضرت مهدى عج الله تعالى فرجه الشريف
www.monjee.org

گفتمان مهدويت(شامل سخنراني هاي علما و شخصيت ها يي همچون آيات صافي گلپايگاني ، عظام اميني ، رفسنجاني ، معرفت ، عسكري و...) كنابخانه مهدويت ، كتاب شناسي ، پرسش و پاسخ ، نگار خانه ي صوتي و...

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام
www.ahl-ul-bayt.org/Persian/15shaban-farsi/mabahes

مباحث تاريخى وكلامى ويژه غيبت امام زمان عليه السلام :زمان و مكان غيبت صغرى ، سرداب غيبت ، زمينه سازى و پيشگويى هاى پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(عليهم السلام)براى غيبت و قيام امام مهدى (عج) ، پيامبر اكرم(ص)

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام
www.hazratmahdi.com

امام مهدي در قرآن و در روايات ، کتابخانه ( متن کامل تعدادي کتاب )، کتابشناسي، تشرفات ، اخبار مربوطه، شبهات و پاسخ آنها ، سخنراني ، مداحي ، سرود و شعر و...

زبان: فارسي عربي انگليسي تركي اردو اسپانيايي فرانسه چيني هلندي آلماني و آذري

امام مهدى عليه السلام
www.tebyan.net/html1/etrat/etr14/etr14_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام

www.jamkaran.info/persian/htmls/yekketab

يك كتاب در يك نگاه (معرفي اجمالي سيصد و سيزده كتاب از كتب مهدويت)

زبان: فارسى، عربى

امام مهدى عليه السلام

www.emammahdi.com

پايگاه امام مهدي (عج) : امام مهدي در قرآن و حديث، کتابخانه امام مهدي ، خاطره ها ، صوت ، عکس و ...

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام
www.imammahdi-s.com/index.asp

سخن بزرگان ، اخبار مهدويت، پرسش و پاسخ ، مسابقه ، مقالات کوتاه ، انتشارات بنياد و ...

زبان: فارسى، عربى، انگليسى

امام مهدى عليه السلام
www.tebyan.net/html1/etrat/etr9/etr9_right.htm

داستان ، زندگي نامه، زيارت نامه ، داستان هاي مربوطه

زبان: فارسى

امام كاظم عليه السلام
www.shaaer.com

فضائل و مناقب امام حسين عليه السلام، مطالبى درباره عاشورا و ياران امام حسين، شعر و عاشورا و ...

زبان: فارسى

هيات ابولفضل العباس عليه السلام
www.imamkazem.net

حاوى زندگينامه، دوران امامت، احاديث، مناظرات، شهادت و زيارت امام موسى كاظم عليه السلام مىباشد.

زبان: فارسى

شبكه امام كاظم عليه السلام
www.mouood.org

حاوي نشريه هاي موعد، موعود جوان، نشر موعود، مقالاتي در باره آفات جهاني شدن، رجعت، گفتگو، داستان و...

زبان: فارسى

امام مهدى عليه السلام
www.imambaqer.net

زندگينامه ، كتابها و مقاله و نيز مطالبى تحت عنوان دوران امامت، مناظرات، شهادت و ... .

زبان: فارسى، عربى و انگليسى

امام باقر عليه السلام
www.aalulbayt.org

شامل بخش‌های: قرآنی، عترت، مراجع، کتابخانه، بانک صوتی، اجتماعی و ...

زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، هندی و ...

مرکز جهانی اطلاع‌رسانی آل‌البیت
 www.masoumeh.com

شامل زیارت، کرامات، متون ادبی، تاریخچه ابنیه، موزه، نشریات و ...

زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، اردو

پایگاه آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س)
www.islamic-rf.org

فهرست موضوعی احادیث امام رضا(ع)، فهرست موضوعی کتاب‌ها و ...

زبان: فارسی

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

www.alghadir110.com

غدیر یا نماد ولایت، اعتقادات شیعه، کلمات قصار، داستان‌های قضاوت، زیارت‌ها، زندگانی، کتابخانه و ...زبان: فارسی

واحد تحقیقاتی تخصصی الغدیر


تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 2:31 | نویسنده : معلم |

پرچم توحيد، پرچم پيروزي

پرچم توحيد، پرچم پيروزي را تقديم مي‌كنم به:
ـ ابوالفضل العباس(ع) بزرگ پرچمدار نهضت عاشورا
ـ معمار كبير انقلاب اسلامي، امام شهيدان، روح‌الله الموسوي الخمينيي (قدس سره)
ـ پيشكوستان انقلاب و شهداي هشت سال دفاع مقدس
«و لكم في رسول الله اسوه حسنه» پيغمبر بزرگ اسلام همه چيز را فداي اسلام كرد تا پرچم توحيد را به اهتزاز درآورد و ما به حكم پيروي از آن بزرگوار بايد همه چيزمان را فدا كنيم تا پرچم توحيد برقرار ماند.
رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(قدس‌سره) / صحيفه نور، ج 2، ص 76، 20/3/57)
شهادت و شهيد براي يك ملت وسيله حركت و مقدمه پيروزي است و تنها مربوط به ملت ما هم نيست، بلكه هر جامعه‌اي كه در جهت اهداف عالي الهي گام بردارد و از خود بگذرد آن اجتماع پيروز و سربلند است. لذا ما شهيد را پرچم پيروزي مي‌دانيم و به آن مفتخر هستيم.
«مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در جمع خانواده شهداي فاجعه هفتم تير، 1/4/62»
«خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربلا است.»
«انقلاب اسلامي،‌ گوش و چشمش، پر از شهيدان حسين‌گونه است.»
امام خميني(ره)
مقاله فرارو با پيش‌فرضهايي مبني بر چگونگي دست يافتن به راه‌حل‌هايي به منظور نهادينه كردن ارزشهاي فرهنگي در حركتها و سنن جاري ملي مذهبي جامعه ايران اسلامي تهيه شده است.
طرح موضوع و مساله
1. چگونه مي‌توان به يك ارزش فرهنگي نقش ماندگار و جاودانه بخشيد؟
2. اهداف و سياستهاي يك نهاد چگونه مي‌تواند در جامعه تاثيرگذار و ثابت بماند؟
3. امروزه رايحه عطر شهادت در سطح جامعه خصوصاً به همت نهاد مقدس بنياد شهيد و (عموماً) به عنايت خانواده معظم شهدا در قالب برپايي كنگره و يادواره‌هاي شهدا منتشر مي‌شود. آيا با گذشت زمان و حضور نسلهايي احتمالاً كم آگاه، اين فرهنگ زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهيدان كم‌رنگ تر خواهد شد؟
4. چه تدبيري مي‌توان پيش‌بيني كرد تا اقشار مختلف جامعه، در زنده نگه داشتن و ترويج فرهنگ شهيد و شهادت، ايفاي نقش نمايند و به اين وظيفه مباهات ورزند؟
بي‌ترديد فرهنگي پابرجا خواهد ماند كه با اعتقادات و باورهاي مردمي عجين شده و با فرهنگ عميق ديني، هم رنگ، هم آوا و هم سو شده باشد. در اين ميان فرهنگ متعالي شهيد و شهادت، ‌كه از اعتقادات راسخ دين مبين اسلام است،‌ريشه در اعتقادات فكري و قلبي مسلمانان دارد. اين فرهنگ فراتر از سنن و فراگردهاي اجتماعي، مي‌تواند در جامعه به منصه ظهور برسد و به عنوان سند مجرد و شرف هر خانه و خانواده، كوي و برزن، طايفه و عشيره، شهر و روستا و ... جلوه‌گر شود.
در جامعه اسلامي ما فرهنگ شهيد و شهادت، فرهنگي برخاسته از متن اعتقادات ديني است كه با ظهور انقلاب اسلامي ايران و حوادث ايام هشت سال دفاع مقدس تبلور فكري و اعتقادي آن فراگير و نمود عيني آن در سطح جامعه كراراً هويدا شده است. امروزه تلاش در جهت حفظ و حراست از اين فرهنگ ارزشمند و سند مجد و شرف ملي و مذهبي كشور ما وظيفه‌اي نهاده بر دوش تمام اقشار جامعه است و نشر آن به فرموده امام(ره):
بر دست‌اندركاران نظام است كه همه ذوق و استعداد و توان خود را در هرچه بهتر رسيدن به امور معنوي و مادي و ارزشي و فرهنگي اين يادگاران هدايت و نور به كار گيرند و از خدمت بي‌شائبه و بي‌منت به آن دريغ نكنند كه هر چه انقلاب اسلامي ايران دارد از بركت مجاهدت شهدا و ايثارگران است.
ملت شريف در سراسر ايران ياد شهداي فداكار را كه جمهوري اسلامي و پيروزي‌ها، رهين جان‌نثاري آنها است، زنده نگه دارند.
با تامل و تدبر در يافتن راه‌حل‌هايي به منظور حفظ و زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا و ارتباط و در آميختن آن با سنن جاري و نهادهاي مردمي، مي‌توان فرهنگ هشت سال دفاع مقدس را رنگ و روي سنتي و مردمي بخشيد تا ارزشهاي دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در خاطره‌ها زنده بماند و نسلهاي آتي در پي حفظ آن بر يكديگر پيش‌دستي كنند. در اين بين ضمن توجه به كلام حضرت امام (قدس سره) پيرامون جايگاه، مقام و منزلت شهدا نكات عميق و ظريف مشاهده مي‌شود كه از آن جمله توجه به نكات ذيل است:
ـ انقلاب اسلامي ايران، پرتوي از عاشورا و انقلاب الهي آن است.
ـ خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربلا است.
ـ گوارا باد بر اين شهيدان لذت انس و همجواري‌شان با انبياي عظام و اولياي گرام و شهداي صدر اسلام و گواراتر بر آنان باد نعمت رضايت حق كه «رضوان من الله‌اكبر»
ـ اينان پيروان سيد شهدايند كه در راه سالام و قرآن كريم از طفل شش ماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را قربان كرد. اسلام عزيز را با خون پاك خود آبياري و زنده نمود.
حضرت امام خميني(ره) در جايگاه يك فقيه، يك مرجع و يك زعيم عالي قدر و آگاه به مسايل اعتقادي و علوم ديني و آشنا به تاريخ اسلام در تعيين معنا و اصالت شهادت شهيدان انقلاب اسلامي، حجت را بر همگان تمام كرده، نهضت را ادامه قيام سيدالشهدا و پيروي از حركت عاشورا مي‌داند و نثار خون اين عزيزان را وصل به خون پاك شهداي عاشورا مي‌خواند:
«اينان پيروان سيدالشهدايند.»
با توجه به بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي و روشني اهداف اين نهضت الهي جاي هيچ شك و شبهه‌اي باقي نخواهد ماند، كه نهضت خميني(ره) تبلور مجدد نهضت صدر اسلام و زنده شدن احكام الهي در اين برهه از زمان در سرزمين الهي ايران است:
«انقلاب اسلامي ايران، پرتوي از عاشورا و انقلاب عظيم الهي است.»
از آنجايي كه نهضت خميني(ره) پرتوي از نهضت عاشورا است و تجلي انوار آن به تمام و كمال كربلايي است، لذا ضروري است در زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي اين نهضت از سيماي عاشورا الهام گرفت و هماهنگ و همگام با نواي جاودانه اين قيام توحيدي قدم برداشت.
امروزه در اقصا نقاط كشور اسلامي ايران، ‌تصاوير شهداي هر محل به صورت قاب شده بر در و ديوار مساجد و تكايا نقش بسته است و در دسته‌هاي عزاداري حمل مي‌شود كه نمايانگر حضور جوانان آن مسجد، آن هيئت يادسته در دوران هشت سال دفاع مقدس مي‌باشد (اين تصاوير به مرور زمان كم رنگ و بعضاً به دليل عدم تدابير مناسب گم مي‌شوند.)
ضمن توجه و دقت نظر به سبك و سياق ظاهري هيئت‌ها و دسته‌هاي عزاداري ائمه معصومين(ع) و آذين شدن مساجد، تكايا، هيئت‌ها، دسته‌ها و ... در ايام سوگواري مشاهده مي‌شود عمده اين هيئت‌ها به سياه پرده، پرده هيئت، بيرق، كتل، علم و ... مزين مي‌شوند كه نمايانگر اهداف، مقاصد و آمال دروني آن هيئت نسبت به انگيزه‌اي است كه در نظر گرفته است. با انتخاب اين علايم و نشانهاي ارزشي كه ريشه در اعتقادات ديني و قلبي مردم متدين كشور اسلامي ما دارد مي‌توان زمينه مبادرت به انجام حركتي اصيل، ريشه‌دار و جاودانه را به منظور ترويج فرهنگ شهيد و شهادت در سطح جامعه به منصه ظهور رسانيد.
بيرق عاشورا
بيرق كه در ايام سوگواري ائمه معصومين (عليهم السلام اجمعين)،‌ ماه محرم،‌ ماه صفر و ... در اماكن مذهبي برافراشته مي‌شود، در واقع بيانگر ماتم در عزاي شهادت ائمه(ع) و اصحاب با وفاي آنها است.
بيرق عاشورا نمادي است از يك هدف، بياني است از يك حركت و نشاني است از جمعيتي كه به خاطر نهضتي توحيدي هستي خود را در طبق اخلاق نثار كرده‌اند.
با گزينه كردن بيرق مرسوم در ايام سوگواري ائمه معصومين(ع) و با درج اسامي شهدا بر روي اين گونه بيرقها، در واقع حركت شهدا را از نهضت عاشورا پيگيري كرده‌ايم و به كلمه توحيد لبيك گفته‌ايم. اين فرهنگ ريشه‌دار، با احساسات و عواطف مردمي آميخته و نهادينه خواهد شد و در طول تاريخ جاودانه خواهد ماند.
در اينجا به منظور روشن كردن موضوع بيرق شهدا در ترويج فرهنگ شهيد و ش هادت با طرح پيشينه تاريخي پيرچم، ابعاد و اندازه بيرق، رنگها در نماد پرچم، محل نگهداري و زمان به حركت درآوردن بيرق شهدا به شرح موضوع پرداخته شده است.
هيئت و شمايل بيرقهاي پيشنهادي
بيرق شهدا به طور كلي متشكل از يك پنجه، چفيه، روبان قرمز، زرد، آبي و يا سبز، پارچه‌اي سه‌گوش (مثلث) و يا مربع مستطيل (جهت شهداي خاص) و نهايت از يك چوب با ارتفاع دو متر در نظر گرفته شده است با نوشتارهاي مندرج در آن.
1. پنجه، نمايانگر دستان بريده ابوالفضل العباس(ع) علمدار دشت كربلا است و اين نشان اشاره به او در قسم است كه «به خدا قسم اگر دستانم را قطع كنيد از ياري دين وامام خود دست برنخواهم داشت.» و به معناي توسل واعتقاد ديني به خاندان نبوت و پنج تن آل عبا است. همچنين در معناي اتحاد و يكپارچگي است. كثرت و تعدد بند بند انگشتان و يك شكلي در پنجه دست،‌وحدت در هدف را معنا مي‌دهد.
2. پيشاني‌بند كه غالباً با شعارهاي الله اكبر، لا اله الا الله، راهيان كربلا، يا حسين، لبيك يا خميني، يا ثارالله و ... بر پيشاني بسيجيان مخلص خدا، نقش‌آفرين عمليات غرورآفرين هشت سال دفاع مقدس مي‌باشد (برادران اهل سنت و اقليتهاي مذهبي يا الله، الله اكبر، لا اله الا الله و لبيك يا خميني استفاده مي‌كردند.)
3. چفيه، علامت اختصاري تمام بسيجيان عاشق و مخلص خداست، ‌عاري از هرگونه علاقه دنيوي، در عين دارا بودن ويژگيهاي ارزشمند، مونس اشكهاي شبانه، سجاده نماز و كفن پيكرهاي متلاشي شده شهدا است.
4. پرچم، نمادي است عيني از نيت، هدف و مقاصد دروني فرد، گروه، ‌اجتماع و جوامع كوچك و بزرگ، در دو شكل مربع مستطيل جهت امام شهيدان روح‌الله الموسوي الخميني(ره) و شهداي ويژه، و به صورت مثلث، جهت ساير شهداي انقلاب از 15 خرداد 42 تا به امروز.
5. نوشتارها، روي پرچم‌ها متفاوت و فراخور هر موضوع به شرح زير است:
عنوان بالاي بيرق
متناسب با ايام دفاع مقدس و پرچم‌هاي مرسوم در همان زمان شعار درج مي‌شود: الله اكبر، لا اله الا الله، يا حسين(ع)، يا علي(ع)، يا محمد(ص)، يا ابوالفضل‌العباس(ع)، يا فاطمه الزهرا(س). پيشنهاد مي‌شود بر بالاي پرچم با نوشتن الله اكبر شعارهاي زير درج گردد «اين موضوع در پنجه رعايت شده است.»
الف) السلام عليك يا اباعبدالله(ع)، براي شهداي انقلاب و هشت سال دفاع مقدس. سپس نوشته شود بيرق شهيد.
ب) السلام عليك يا ابوالفضل العباس(ع)،‌ برايا جانبازان شهيد
ج) السلام عليك يا فاطمه الزهرا(س)، براي شهداي مونث، شهداي گمنام و مفقودالاثر
د) براي امام(ره) درج شعارهاي مندرج عبارتند از:
ـ الله اكبر، «كه در پنجه رعايت شده و كفايت مي‌كند»
ـ السلام عليك يا ثارالله(ع)
ـ السلام عليك يا روح‌الله(ع)
ـ بيرق امام شهيدان روح‌الله الموسوي الخميني(ره)
اقليت‌هاي ديني
در خصوص اقليت‌هاي ديني (كليمي، مسيحي، زرتشتي، صائبي) ضروري است به نكات ذيل توجه شود:
الف) درج در بالاي پرچم جمله لا اله الاالله به زبان همان اقليت يا الله اكبر كفايت مي‌كند، سپس درج بيرق شهيد معظم... (بر روي پنجه نيز درج الله يا الله اكبر كفايت مي‌كند.)
ب) برادران اهل سنت با درج عنوان ذيل و با همان سبك و سياق برادران شيعه لا اله الا الله، محمد رسول‌الله(ص). بيرق شهيد...
6. عمود يا چوبه پرچم: پيشنهاد مي‌شود عمود پرچم بيشتر از دو متر نباشد.
شكل و نمود پرچم
هر شيئي داراي دو خاصيت است: يكي، شكل و حجم آن و ديگري، ‌نمود و رنگ آن.
در انتخاب پرچم به شكل سه گوش (مثلث) و با الوان مختلف (متناسب با بيرقهاي مرسوم در دوران هشت سال دفاع مقدس) انگيزه‌ها و اهدافي نشات گرفته از آرمانهاي متعالي ايثارگران مدنظر بوده است كه فراخور موضوع دسته‌بندي شده ارائه مي‌گردد.
نكته اول، در شكل ظاهري پرچم، بيرقهاي مرسوم در ايام عزاداري ائمه معصوم(عليهم السلام)، دهه محرم، صفر، ايام فاطميه و ... كه به صورت سه گوش (مثلث) و سنتي انتخاب شده است.
مثلث كه از تقاطع سه پاره خط مورب به وجود آمده، ضمن اينكه حالت جنگجويي و حمله و تعرض دارد، انديشه و حركت را نيز تداعي مي‌كند.
نكته دوم، حالت قرارگيري آن است كه به صورت افقي در اهتزاز درخواهد آمد. حالت افقي دلالت بر وزن، فاصله و وسعت و پهنا دارد.
نكته سوم، رنگ پرچم: «در هنر مذهبي، رنگها با توجه به معاني سمبليك آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.»
رنگها براي زندگي انسان ضروري است و نقش مهمي در زندگي عاطفي و معنوي ما بازي مي‌كنند. انسان در تمام دورانها با رنگ سروكار داشته و به نحو شايسته‌اي از آن استفاده كرده است و به طور كلي در تمام احوال و زمانها توجه انسان را جلب نموده است.
هرگاه در رنگها تأمل مي‌كنيم و اين پديده را در نظر مجسم مي‌نماييم به صورت جملاتي آن را به زبان مي‌آوريم. كلمات و الحان، فرمها و رنگها محل تجمع پيامهيا ماوراء ما هستند. رنگ به فرم كمال مي‌بخشد و بدان جان مي‌دهد. جوهر اصلي رنگ، ‌انعكاسي از عالم خيال است و مانند نور مي‌باشد كه مبدل به موسيقي شده است.
موضوع پرچم و رنگ آن
الف) پرچم سبز، متناسب با سيادت شهداي معظم سادات در نظر گرفته و علم شده است.
ـ رنگ سبز، نشان دهنده ارضا و اميدواري است.
ـ رنگ سبز، آميزش دانش و ايمان است.
ب) پرچم قرمز، مختص شهداي هشت سال دفاع مقدس، از 31/6/59 لغايت اعلام قطعنامه در سال 67، مي‌باشد.
ـ رنگ قرمز، رنگي تاريك و متراكم، حرارت و تابندگي آن دروني و باطني است. وقتي رنگ قرمز به قرمز نارنجي مبدل شود، نيروي آتشين و ملتهب پيدا مي‌كند. رنگ قرمز سمبل حيات، زندگي و عامل موثري در سازندگي و تشديد رويش گياهان بوده و بيان كننده هيجان و شورش است.
قرمز نارنجي، تابشي پرشور از عشق، و قرمز ارغواني بر عشقي روحاني دلالت مي‌كند.
ج) پرچم مشكي، به علامت ماتم و نشستن در عزاي شهداي انقلاب، پيشكسوتان نهضت از 15 خرداد 42 لغايت شروع جنگ تحميلي و تجاوز بعثيون به ميهن اسلامي ايران در نظر گرفته شده است.
ـ رنگ مشكي عملكرد مهمي دارد و در همه جا اهميت رنگهاي خالص را تحت شعاع قرار مي‌دهد. مطابقت رنگهاي تاريك با تجمع الوان شديد شخصيات زنده و خشن را با حساسيت قوي نشان مي‌دهد.
رنگ تيره، نهايت فاجعه و مصيبت است. سمبل حزن، غم و اندوه و سمبل مرگ است.
د) پرچم سفيد، به اقتضاي رنگ سفيد كه نشان از پاكي و پاكدامني است جهت كليه شهداي مونث انتخاب شده است.
ـ رنگ سفيد دلالت بر پاكي، بي‌آلايشي و يك رنگي و عاري از هر چيز مي‌باشد.
ـ رنگ سفيد نشانه عفت و پاكي است، همراهي با فضيلت و كمال است.
در خصوص دو رنگ مشكي و سفيد بايد گفت:
سفيد و مشكي در زندگي انسان و در طبيعت دو قطب مهم و اساسي محسوب مي‌شوند. وجود رنگ مشكي در ميان ساير رنگها سبب محدوديت ساير رنگها است و سبب شده تا هر رنگي جلوه حقيقي خود را داشته باشد.
در آزمايشها مشخص شده كه وجود تضادهاي رنگي همزمان و پي در پي، براي چشم هم رضايت‌بخش بوده و تعادل به وجود مي‌آورد.
ﻫ) پرچم زرد و علم زرد براي كليه شهداي اقليتهاي مذهبي شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و صائبي در نظر گرفته شده است.
ـ رنگ زرد نشان روشني و نور است. از نظر مردم عادي ديدن نور، تحقق واقعيتي است كه قبلاً پنهان بوده است. وقتي گفته مي‌شود فلاني «روشن» است، اين نشان هوش و آگاهي اوست. بنابراين رنگ زرد، روشن‌ترين رنگها است. از لحاظ سمبليك با فهم ودانايي ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است.
تمامي اين رنگها در دوران هشت سال دفاع مقدس بر روي پرچم‌هايي با شعاير اسلامي از قبيل: الله اكبر، لا اله الاالله، لا سيف الا ذوالفقار، يا حسين(ع)، يا زهرا(س)، سپاهيان محمد(ص)، السلام عليك يا اباعبدالله و ... به وضوح نمايان و آشكار بوده است.
رنگ نوشتارهاي پرچم
ـ رنگ زرد در وسط زمينه سياه جلوه خاصي دارد. بسيار روشن، واضح و نيرومند است.
ـ رنگ زرد بر روي زمينه قرمز خودنمايي مي‌كند.
ـ رنگ زرد بر روي قرمز پر سر و صدا، ‌بشاش و داراي زرق و برق است. مي‌خواهد فرياد بزند و نشان دهنده شكوه و جلال و معرفت است.
ـ رنگ قرمز بر روي زمينه سياه رنگ به گرمي متمايل مي‌شود و روشني بيشتر به خود مي‌گيرد.
ـ قرمز بر روي زمينه سبز متمايل به آبي جلوه و درخشندگي فوق‌العاده پيدا مي‌كند، افروخته و شعله‌ور شده و نشان از آتش دارد.
ـ توجه شود براي شهداي مونث، كه پرچم آنها سفيدرنگ است، چنانچه شهيد مربوط به موضوع خاص باشد عبارتند از:
ـ شهيد سيد با نوشتار سبز در متن پرچم درج شود.
ـ اگر شهيد مربوط به انقلاب است متن مندرج مشكي است.
ـ اگر شهيد مربوط به دفاع مقدس است متن مندرج قرمز است.
ـ اگر شهيد اقليت مذهبي است متن مندرج زرد است.
محل نگه‌داري و طريقه استفاده از پرچم‌ها
امروز ما پيروان اهداف شهدا،‌ پرچم حقانيتشان را بر دوش مي‌كشيم و با مكتب و انگيزه‌هاي قيامشان پيمان مي‌بنديم. پرچم اين عزيزان تداعي كننده اخلاص و تلاش خداپسندانه آنان در راه احياي فرهنگ عاشورا است. يادآور نثار خونها است كه جهت تبلور اسلام ناب محمدي(ص) بر زمين ريخته شده است.
مساجد، تكايا، هيئت‌هاي عزاداري و حسينيه‌ها مناسب‌ترين محل جهت نگهداري پرچم رهروان قيام حسين(ع) است. پايگاه‌هاي مقاومت بسيج كه در طول دوران پرفراز و نشيب انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، محل استقرار خود را در مساجد يافته و عمده فعاليتهاي مردمي نيز در همين خانه‌هاي نور و ايمان به انجام رسيده است، اين امكان بهترين محل براي حفظ و نگهداري پرچم شهيدان به نظر مي‌رسد.
ايام و محل برافراشتن پرچم‌ها
از آنجايي كه شهداي انقلاب متصل به نهضت رسول‌الله(ص) و شهيد راه مكتب متعالي اسلام ناب محمدي(ص) مي‌باشند، ضروري است پرچم اين شهيدان معظم در ايام دهه محرم، ماه صفر، فاطميه،‌ماه مبارك رمضان (خصوصاً شب ضربت مولاي متقيان علي‌بن ابيطالب(ع) و شب شهادت آن حضرت)، روز عرفه و ايام سوگواري چهارده معصوم(ع) به طور كلي در مساجد، تكايا و حسينيه‌ها برافراشته شده و به همراه دسته‌هاي عزاداري و هيئت‌ها چرخانده شوند. حتي در اعياد ملي و مذهبي و ايام‌الله ولادت معصومين (عليه‌السلام اجمعين)‌، هفته دفاع مقدس، دهه فجر و ... مي‌توان مساجد را به اين پرچمها آذين بست و هر مسجد و هر هيئت، خود موظف به نگهداري و حفظ اين پرچم‌ها در طول ايام باشد.
برادران اهل سنت نيز جز ايام سوگواري كه خاص شيعيان است در ساير موارد مي‌توانند از بستر مساجد استفاده كنند.
ايام چرخانيدن و به حركت درآوردن پرچم شهدا
الف) روز عرفه: روز عرفه كه يادآور آغاز حركت و قيام امام حسين(ع) از صحراي عرفه به سمت كربلا است، به عنوان روز ميثاق با آرمان شهدا قلمداد مي‌شود. عامه مردم، در يك حركت نمادين،‌از ميان مساجد، تكايا، هيئت‌ها، دسته‌ها و ... با به همراه داشتن پرچم شهداي محل خود، به طرف گلزار شهدا رهسپار و در كنار مزار شهدا به برگزاري مراسم پرفيض دعاي عرفه اهتمام ورزند.
ب) يوم‌العَلَم: روز تاسوعا كه به روز ابوالفضل العباس(ع) معروف و منسوب مي‌باشد به عنوان روز علم و گردانيدن پرچم‌ها اختصاص دارد. (اين موضوع پيشنهادي است و هيچ منافاتي با فرهنگ عاشورا و دهه محرم ندارد). هيئت‌ها با يك برنامه از پيش هماهنگ و متناسب با فرهنگ جاري در محل خود به گرداندن پرچم‌ها و بردن به طرف گلزار شهدا و يا مساجد جامع، كه اكثراً محل اعزام رزمندگان اسلام هنگام عزيمت به سوي جبهه‌ها بوده‌اند، به منزله تجديد عهد و پيمان با شهدا مبادرت خواهند كرد.
حاملان بيرق شهدا
افراد حمل كننده پرچم، در وهله نخست، خود خانواده معظم شهدا، شامل: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان معظمشان خواهند بود و سپس ساير افراد.
«و بيرق‌هاي خونين عاشورا،‌به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه بيشتر افراشته شود.»
حضرت امام خميني(قدس سره) / كلمات قصار،‌نشر آثار امام، ص 59
پيشينه پرچم در ادوار تاريخ
از سنتهاي جاري بشري بوده است كه در جنگها، هر جبهه براي تشخيص و امتياز افراد سرباز و قشون خود از ديگري، پرچم و علمي برمي‌افراشتند كه به وسيله آن متمايز گردند. اين مسأله در طول تاريخ تحولاتي را پشت سر گذاشته است. «لوا» علامت قشون بوده كه مقدم بر لشكر برمي‌افراشتند و هر دسته به اين علامت (لوا) ممتاز بود و «عَلَم»، علامت مميزه طبقات و قبايل بود، چنانچه در دسته‌ها و موكب‌هاي كنوني ملاحظه مي‌شود. مشخص است پرچم، كه همان لواي بزرگ باشد، براي معرفي مليت است و عَلم براي معرفي قوميت، كه در حقيقت عموم و خصوص مورد نظر هستند. هر لوايي مي‌تواند علم و پرچم باشد، ولي پرچم، لواي در امور دين و عقيده اطلاق شده است. درفش، علم و پرچم در معنا يكي است، و هدف و انگيزه گروهي را كه به پرچم مزين شده، ‌مشخص مي‌كند. علم گوياي موجوديت است و استقلال را معنا مي‌كند. در جنگ‌ها، هر دسته‌اي به پرچمي آذين مي‌شد و در واقع يك لشكر يا يك سپاه از پرچم‌هاي متعددي تشكيل مي‌شد و تمام اين پرچم‌ها مطيع يك علم بزرگ در مركزيت سپاه بودند. همچنين براي هر كدام از مسوولان هر دسته يا گروه نيز پرچمي در نظر گرفته مي‌شد. دسته يا گروه راست،‌چپ، قلب، عقب و ... از پنج دسته تشكيل مي‌شد: ميمنه، ميسره، قلب،‌عقبه و ... حتي بيشتر.
رايت از لوا بدين ترتيب تشخيص داده مي‌شد كه اگر پارچه بر سر نيزه بود آن رايت مي‌گفتندو اگر بر سر نيزه نبود لوا مي‌گفتن، ولي علم داراي بندهاي مختلفي بود كه از لوان مختلف تشكيل مي‌شد. لوا براي فرمان فرمايان و حكام ولايات بود و پرچم رايت براي قشونها و علم براي مردم (ملي) بود.
رومي‌ها داراي لواي عقاب نشان بودند و اعراب اين علامت را از آنها گرفتند. معاويه در شام از روميان تقليد كرد، ولي شكل آن را عوض نمود. رومي‌ها هر علم را نشانه ده هزار قشون مي‌دانستند يا بيشتر بر حسب تشكيلات ارتش خودشان.
كسري، پادشاه ايران،‌در سال 13 هجري، داراي پرچمي بود كه عرض آن هشت ذراع و طول آن 12 ذراع بود و درفش كاوياني ناميده مي‌شود و به طلا زردوزي شده و مجلل به جواهر بود و در جنگها برمي‌افراشتند و در خزائن دولتي نگاه مي‌داشتند.
مورخان مي‌نويسند اين درفش از ضحاك بوده و روزافزون تجليل و تجمل آن افزوده شده است تا به دست كاوه اصفهاني كه خروج كرد، افراشته شد. همچنين بني‌اميه در روز عاشورا پرچمهاي خود را مانند درفش كاوياني تعبيه كرده بود. ابوالعلاء طوفي و پدرش از عمال اموي بودند كه به يزد رفتند و او مدتي معلم هشام‌بن عبدالملك بوده كه او را به پاس معلمي فرماندار يزد كرد. اين پرچم را در يزد ديد و در باغي محفوظ آن را برافراشت و مردم را براي بيعت با اموي‌ها دعوت كرد. ابومسلم خراساني، در سال 132، از مردم يزد مطالبه آن پرچم را كرد.
باري، اولين پرچم كه در عالم بند شد لواي ابراهيم خليل(ع) بود كه به جنگ روميان به حمايت قوم لوط رفت. اولين لوايي كه در اسلام بلند شد لواي اسلام بود، رسول‌الله(ص) فرمود از پارچه سفيد تعبيه كردند و به دست حمزه بن عبدالمطلب سپرد. زيرا لوا را بايد بهقرمان قوم و برجسته‌ترين شخصيتها سپرد كه همه از او بيم داشته باشند و در لشكر اسلام قهرماناني جنگجوتر از حمزه نبود،‌ لذا لوا را به او سپردند. اين لواي سفيد، در اول ماه رمضان سال اول هجري، به دست حمزه برافراشته شد و نشان ملت اسلام بود و اولين رايت كه از مسلمانان برافراشته شد در ماه شوال سال اول هجري بود كه بر سر نيزه بلند افراشته بودند.
همچنين مسلمانان در شام و مصر و فارس (ايران) انواع و اقسام لواي مختلف و رنگارنگ تهيه كردند و هر يك را به نامي ناميدند و هر دسته به تعداد بيشتر لواي خود بر ديگري مفاخره مي‌كرد تا آنجا كه چون «العزيز بالله فاطمي» خروج كرد براي فتح شام پانصد رايت بلند كردند و با هر يك شيپور مي‌زدند. در اين پرچم‌ها، بيشتر اسامي خلفا را مي‌نوشتند و مفاخرات خود را به نثر و نظم نقل و درج مي‌كردند و در اندلس بر پرچم‌ها، آيات قرآن بر حرير مي‌نوشتند و نقش و نگار زيبا مي‌كشيدند.
ابومسلم خراساني بر لواي خودش نوشت:
«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم القدير».
پرچمي براي ابراهيم فرستاد كه اول نام خودش را نوشته بود و اين پرچم به نام «ظل» بر نيزه‌اي بلند به طول 14 ذراع نصب شده بود. پرچم ديگري به نام «سحاب» بر نيزه‌اي به طول 13 ذراع نصب كرده بود.
در دوره جاهليت،‌رنگ علم‌ها سياه بود. در بدو اسلام، اعراب رنگ سفيد را انتخاب كردند. «رايت النبي» در جنگ‌ها سفيد بود.
در جنگ بدر، رنگ پرچم را سرخ گرفتند. اميرالمومنين(ع) كه از قهرمانان و جنگجويان نامي جهان بود و پيغمبر(ص) پرچم را پس از حمزه به او داد، رنگ پرچم را سبز نمود و روز احد و خيبر لواي رايت سفيد گرفتند. در «عين الورده» پرچم خاكستري رنگ بود. بني‌اميه پرچم خود را سرخ كردند، علويان رنگ پرچم را سفيد كردند، بني‌عباس رنگ سياه را انتخاب كردند ولي اشعار ‌آنها رنگ سبز بود. در ولايتعهدي حضرت امام رضا(ع) مامون دستور داد رنگ سبز انتخاب كردند و شعار بني‌عباس را ترك كردند. متوكل براي پسرانش بيعت گرفت و به هر يك دو لوا داد؛ يكي، سياه كه لواي عهد و ميثاق بود و ديگري، سفيد كه لواي جنگ و مفاخرت بود.
«مختار بن ابي عبيده ثقفي، در امارت شيعه،‌ اول كسي است كه پرچم سه رنگ انتخاب كرد كه هم اكنون، پرچم ملي ايرانيان است.»
يكي ديگر از نكات مورد توجه اين بود كه بايد پرچم به دست شجاع‌ترين و قوي‌ترين جنگجويان سپرده شود تا در تشكيلات نظامي فرمانده كل زير پرچم قرار گيرد و سرنگون شدن پرچم به فتح و ظفر جبهه غالب تمام مي‌شد و لذا بيشتر از هر چيز در جنگها مي‌كوشيدند پرچم‌دار را بكشند و پرچم را سرنگون كنند. در واقعه كربلا، ابن سعد پرچمي مخصوص به خود داشت و در حفظ آن سخت مي‌كوشيد و تماماً‌با خود همراه داشت و غلامي به نام «دوريد» آن را با خود حمل مي‌كرد. هر كجا كه ابن سعد مي‌رفت پرچم به دنبال او كشانده مي‌شد، تمام توجه و نگاه لشكر به همين دوخته شده بود. در بعض يتواريخ وارد شده كه حضرت قاسم‌بن‌حسن(ع) همت كرد كه پرچم ابن سعد را سرنگون كند. اين جوان رشيد و با بصيرت كه از خانواده والامقام، ‌صاحب درايت و آشنا به امور جنگ بود، متوجه مطلب شد و به همين انگيزه جهت واژگون ساختن پرچم هجوم برد. دشمن وقتي از قصد و نيت قاسم(ع) مطلع شد، دستور آماده باش و فرمان پرتاب سنگ به سمت اين شهيد عزيز آغاز شد و ...
حضرت علي(ع) پرچمدار بزرگ
پرچمداران در حفظ و مراقبت از پرچم بسيار كوشا بودند و حتي حاضر بودند خودشان كشته شوند، ولي نگذارند پرچم سرنگون شود. بزرگترين افتخار براي كسبي بود كه پرچم را سرنگون كند. پيغمبر اسلام(ص) در تمام جنگهاي اسلام، پس از حمزه، پرچم را به دست اميرالمومنين(ع) مي‌داد و هيچ وقت پرچم از دست او كج و سرازير نشد. همه جا فتح و پيروزي در سايه شمشير پرچمدار نصيب مسلمانان مي‌شد. پرچم آن وقتي شرافت دارد كه صاحب آن حرمت را بشناسد و به وظيفه خطيري كه برعهده دارد توجه كند. در پايداري، استقامت و استقرار پرچم تا پاي جان بكوشد. لذا مي‌بينيم جعفر طيار(ع) با توجه به جراحت شديد تا پاي جان از علم نگهداري مي‌كند.
حضرت علي(ع) از 25 سالگي پرچمدار بود و چنان قدرت و شجاعت و قوت بازو نشان داده بود كه قتالان عرب از او بر خود مي‌لرزيدند. در روز جنگ احد براي تقرب قبيله بني عبدالدار پرچم را به دست مصعب ابن عمير داد واو كشته شد، پرچم را به دست علي(ع) سپرد. ديگر اين پرچم سرنگوني نديد تا اسلام جهانگير شد. دشمن هم پرچم را به دست قهرمان‌ترين افراد مي‌داد مانند طلحه بن ابي‌طلحه و عمروبن عبدود كه هر دو در پيشگاه علي(ع) به زانو درآمدند تا فرمان منصب «لا سيف الا ذوالفقار و لا فتي الا علي(ع)» بر دوش اميرالمومنين نصب شد.
اين پرچم پس از جنگهاي اميرالمومنين بيست و پنج سال در خانه علي(ع) آرام بود تا در جنگ جمل به دست «محمدبن حنيفه» افر اشته شد و حضرت امير فرمود اين پرچم رسول خدا(ص) است و اين لشكر جندالله است و قيس بن سعد بن عباده گفت:
«اين همان رايتي است كه ما زير آن همراه پيامبر(ص) جنگ مي‌كرديم و جبريل ما را مدد مي‌كرد. هر كس را كه انصار ياري كنند،‌هر چند يارو ديگري نداشته باشد، زيان نمي‌كند. انصار مردمي هستند كه چون جنگ مي‌كنند دست‌هايشان با شمشيرهاي مشرفي چنان دراز مي‌شود كه شهر را مي‌گشايند.»
در روز جنگ صفين، لشكر معويه پرچم خود را به چند دست داد و هر كس پرچمدار مي‌شد به دست علي(ع) كشته مي‌شدو ديگري پرچم را به دست مي‌گرفت تا سرانجام متوسل به حيله شدند، ولي پرچمدار علي(ع) مانند كوه پابرجا ايستاد و پرچم را حفظ كرد.تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 1:35 | نویسنده : معلم |

شناخت خدا...

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد.

* اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید، به «فرستنده ها» دست نزنید، «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

خدا بی گناه است در پروندۀ نگاهتان تجدید نظر کنید.

* خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم.

* خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند: قیمت=خدا!

* این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

* وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.

* یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.

* کسی که با خدا حرف نمی زند، صحبت کردن نمی داند.

* آنکه خدا را باور نکرده است، خود را انکار کرده است.

* کسی که با خدا قهر است، هرگز با خودش آشنی نمی کند.

* خدا بی گناه است در پروندۀ نگاهتان تجدید نظر کنید.

* ما خلیفۀ خداییم، مثل خدا باشیم، قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

* آنکه  خدا را زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود.

* خدا از آنکه روزهایش بیهوده میگذرد، نمی گذرد.

* بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می ماند، تنها «خداست» که می ماند.

* روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

* برای اثبات کوری کافیست که انسان چشم های نگران خدا نبیند.

* شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است

* به چشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.

* چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهن باز کرده اند.

* امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟

خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند: قیمت = خدا!

*اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معفی خواهیم کرد؟

* وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.

* آسمان، چشم آبی خداست، نگران همیشۀ من و تو.

* خداوند سند آسمان را به نام کسانی که در زمین خانه ندارند امضا کرده است.تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 0:47 | نویسنده : معلم |

نیایش

خدایا!من شهادت می دهم با وجودم، از قله حقیقت ایمانم و از بلنداى بناى محكم یقینم، با خلوص و صراحت توحیدى‏ام و از اعماق پوشیده ضمیرم، با بندبند رگ‏هاى دیدگانم و روشنایى چشمانم...
 • نسيم ياد تو بر دل
  نسيم ياد تو بر دل
  خدای من! اگر اطاعت امر تو نبود هرگز با کوره خاطر خویش بر ساحل دریای یاد تو گذر نمی کردم چرا که می دانم ظرف وجود من شایسته من است، نه بایسته تو. وکاسه دل من به اندازه ظرفیت خویش از بحر تو آب ذکر بر می دارد، ونه به وسعت بی کرانگی تو. وکجا پای ناتوا
 • با دستهای تهی از طاعت
  با دستهای تهی از طاعت
  خداوندا! این دل شکسته را جز دستهای مهربانی تو درمانی نیست و این دست بسته را جز از ابر احسان
 • تو بارانی... 


 • تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 0:27 | نویسنده : معلم |

  مصاحبه عبدالله وشیطان

  عبدالله: خودتان را معرفی کنید.

  شیطان: فردی هستم از طایفه جن. مسمی به اسم خاص "ابلیس" و مشهور به اسم عام "شیطان"؛ البته اسامی و اوصاف دیگری هم دارم که چندان معروف نیستند نظیر وسواس، خنّاس، عزازیل، عفریت، شیصبان، حارث، مارد، غوی، رجیم،  ابو مره، ابولبین، مذموم، مرید و…(1)

  عبدالله: پیشه و شغل شما چیست؟

  شیطان: مشاغل فراوانی دارم؛ گاهی مسافر کشم؛ سر دو راهی حق و باطل می ایستم و مسافران را در جاده گمراهی در بست به سفر جهنم می برم. گاهی کشاورزم و بذر کینه و نفاق را در زمین دلها می افشانم. گاهی نقاشم؛ رنگ بطلان به چهره حقیقت می زنم و جامه کژی برقامت راستی می پوشانم. گاهی هم خلبانم؛ با بالهای وسوسه و القاء آنقدر بر فراز قلب آدمی چرخ می زنم تا باند مناسب برای فرود بیابم.(2)

  عبدالله: دشمنی دیرینه ات با آدمی زاد از کجا سرچشمه می گیرد؟

  شیطان: ماجرا از آن روزی شروع شد که صحنه آرای خلقت، دست به کار آفرینش آدم شد.(3) ملائک نه از روی اعتراض که از روی کنجکاوی گفتند: این موجود خاکی که می آفرینی بر روی زمین فسادها خواهد انگیخت و خونهای بسیارخواهد ریخت.اگر قصد تو طاعت بردن است که ما در فرمانبری مطاعیم. واگر مقصود تو تسبیح و تقدیس است که ما پیوسته در این کاریم.(4)

  با ما بگوحکمت این کار در چیست؟  او در جواب فرمود:

  در این کار رازهاییست سر به مهر؛ من آنچه را که در خشت خام می بینم شما در آینه هم نخواهید دید.(5)

  اینچنین بود که خالق به واسطه این مخلوق نوپای دو پا به خود بالید و بر ما فخر فروخت؛ آنگاه فرمانمان داد که: "در مقابل این مخلوق خاکی به خاک سجده فرو افتید!"

  تمامی فرشتگان بی درنگ  برآدم سجده بردند.

  این فرمان اما بر من بسیار گران آمد؛ چه آنکه من سوابقی درخشان داشتم، تنها 6000هزار سال(6)(با حساب شما البته صد و نه میلیارد و پانصد میلیون سال دنیا(7))، خالصانه خدای را در آسمانها دوشادوش فرشتگان پرستیده بودم، آنقدر مستغرق در عبادت بودم که فرشتگان گمان می کردند که من نیز چون آنها فرشته ام، من نتوانستم بار این خفت را به دوش کشم. هر چه باشد آفرینش من از آتش بود وخلقت او از خاک، برتری من بر او چون آفتاب روز، روشن بود، من کجا می توانستم بر انسانی خاکزاد سجده برم.

  آری، آن روز گستاخانه در برابر خالق ایستادم و متکبرانه از این فرمان سر باز زدم.

  این شد که از درگاه ربوبی اش رانده شدم. از آن زمان به بعد کینه آدم را سخت به دل گرفتم و هر روز آتش این کینه در دلم شعله ورتر می شود.

  عبدالله: این عبادتهای خالصانه که گفتی چگونه ترا از این تکبرورزی بازنداشت؟

  شیطان: من به زعم خود از روی خلوص خدای را می پرستیدم حال اینکه از ابتدا شائبه شرک و نفاق در خداپرستی ام راه داشت و این امتحان، شرک و نفاقم را آفتابی کرد.

  عبدالله: با چه شیوه و شگردی انسانها را به دام می افکنی؟

  شیطان: با روش منحصر به فرد " گام به گام". (8) من به طور معمول کارم را در چند مرحله انجام می دهم؛ نخست از طریق وسوسه های تحریک آمیزخود، افکاری پلید را بر قلب انسان القا می کنم، آنگاه آن اندیشه زشت را نیک جلوه می دهم، سپس در مرحله عمل با تزیینات گوناگون، اشتیاق فرد را برای ارتکاب گناه برمی انگیزم.

  این را هم اضافه می کنم  که در مقام روش اساساً با حصر گرایی مخالفم؛ بر این باورم که همیشه نمی توان با روشی واحد به صید شکار رفت. وسوسه، تزیین و حتی تسویل، شاید برای اغلب انسانها سودمند افتد، اما حریم دفاعی برخی انسانها گاهی نفوذ ناپذیر است؛ اینجاست که ناگزیرم به حربه های دیگری چون وحی، نسیان و ایجاد فراموشی متوسل شوم.(9) البته هنرمندیهای دیگری هم دارم؛ مثلا در هیئت و قالب اجسام، تمثل و تجسم می یابم و از این رهگذر، ابنای آدم را به سراشیبی سقوط در پرتگاه تباهی و عصیان، سوق، که چه عرض کنم، هل می دهم.(10)

  عبدالله: بزرگترین آرزوی شیطان چیست؟

  شیطان: گفتن ندارد اما اغوای تمامی آدمییان در همه ادوار و اعصار تنها آرزوییست که در سر می پرورانم.

  عجبا! من فقط شما را سوی گناه خواندم؛ شما اما به سوی گناه دویدید، اگرطعم گناه در ذائقه شما شیرین افتاد دیگر چرا مرا مقصر و مسوول این تباهی و گمراهی می انگارید؟

  عبدالله: کدام عمل انسانها بیش از همه تو را خشمگین می کند؟

  شیطان: هر چند خوش ندارم از ابرازش اما برخی انسانها برحسب عادت، با سجده های طولانی، مدام مرا آزار می دهند و بینی مرا به خاک مذلت می مالند.

  عبدالله: کدام عملشان تو را بیشتر خوشحال می کند؟

  شیطان: برای من بسی مسرت بخش است اینکه آدمی پشت سر هم گناه کند و توبه را مدام به تاخیر بیاندازد.

  عبدالله: عجیبترین عمل انسانها کدام است؟

  شیطان: برسر سفره گناه می نشینند و از هر گناهی لقمه ای بر می گیرند، آنگاه معترضانه برمن خشم می آورند که سفره گناه را تو گستردی.

  عجبا! من فقط شما را سوی گناه خواندم؛ شما اما به سوی گناه دویدید، اگر طعم گناه در ذائقه شما شیرین افتاد دیگر چرا مرا مقصر و مسوول این تباهی و گمراهی می انگارید؟!(11)

  عبدالله: شاید انسانها پر بیراهه نمی روند که تو را مقصر می دانند؟

  شیطان: چنین نیست. رسالت اغواگری را خداوند خود بر دوش من نهاده است؛ پست تبهکاری و اضلال از ناحیه خداوند به من اعطا شده است. او خود فرموده که هر که را از فرزندان آدم می توانم بلغزانم؛ با سواره نظام و پیاده نظام بر آنها بتازم؛ در ثروت و فرزند شریکشان گردم والبته من جز فریب و دروغ نویدشان نخواهم داد.(12)

  عبدالله: چه اموری زمینه های نفوذ تو را بیش از پیش فراهم می کنند؟

  شیطان: زمینه های نفوذ من البته بی شمارند اما نقطه ضعفها، حساسیت ها، حقارت ها، حسادت ها، رقابت ها، محرومیت ها، عقده ها، شهرت طلبی ها، شهوترانی ها، افزون خواهی ها و... مناسبترین زمینه هایی(بخوانید زمین هایی) هستند که درخت دشمنی و بستر نفوذ مرا بارور می کنند.

  عبدالله: اگر اجازه بفرمایید سوال را قدری خصوصی تر کنیم. شما آیا ازدواج هم کرده اید؟

  شیطان: آری، من در اوان جوانی با دختری به نام"لهبا" فرزند"روحا" از طائفه جن ازدواج کردم.(13)

  عبدالله: این ازدواج ثمره ای هم داشت؟

  شیطان: البته که داشت. حاصل این ازدواج فرزندان بی شماری بودند که در وجود آمدند.(14)

  عبدالله: سرنوشت آنها چه شد؟

  شیطان: در زمانهای کهن پیش از خلقت انسانها، میان طوایفی از جن و نسناس(طایفه ای به جای انسانهای فعلی) جنگ و خونریزی بالا گرفت و خداوند فرشتگان را فرمود که به زمین هبوط کنند، آنها هر دو طائفه از جمله فرزندان مرا به هلاکت رساندند و من از آنجا که خداپرست بودم از این معرکه جان سالم به در بردم.(15) آنگاه فرشتگان مرا به آسمان بردند و من در کنار ایشان، خدای را به جد می پرستیدم تا اینکه سخن از خلقت و خلافت آدم به میان آمد و در پی نافرمانی ام از آن جمع رانده شدم.

  عبدالله: آیا در میان طائفه خود هواخواه و طرفدار هم داری؟

  شیطان: نه تنها در میان قبیله خود که در میان انسانها نیز.

  عبدالله: متوجه منظور شما نشدم یعنی می فرمایید انسانها هم به سوی تو دست دوستی دراز می کنند؟

  شیطان: تعجب کردید؟! آری! عده ای هستند که مرا ارباب و سرپرست خود می انگارند، کارگزاران وخدمتگزارانی وفادار که اهداف شوم و توطئه های پلید مرا به خوبی جامه عمل می پوشانند.(16)

  برسر سفره گناه می نشینند و از هر گناهی لقمه ای بر می گیرند، آنگاه معترضانه برمن خشم می آورند که سفره گناه را تو گستردی.

  عبدالله: قلمرو فعالیتهای شما تا چه اندازه می تواند باشد؟

  شیطان:امور تکوینی از قلمرو نفوذ و سلطه من بیرون است؛ تنها در حوزه امور تشریعی مجال جولان دارم، یعنی اعمالی که بشر از روی اختیار و تکلیف ملزم به انجام آنهاست؛ چه می گویم؛ باید اعتراف کنم که در حوزه تشریع نیزدست من بسته است چرا که فعالیتم منحصر به اندیشه و روان(و نه جسم) آدمی است؛ آن هم در حدود دعوت واجابت؛ همین وبس.

  عبدالله: حرف آخر؟

  شیطان(در حالیکه چهره اش از شدت خشم برافروخته بود): سوگند یاد می کنم که تا انتقامم را باز نستانم شما آدمیان را لحظه ای آسوده نخواهم گذاشت، پیوسته بر سر راهتان در کمین می نشینم  و راهزن راهتان می شوم. اکنون ببینید چگونه راه نجات را بر شما خواهم بست.

   

  تهیه و تنظیم: ابوالقاسم شکوری، کارشناس دین و اندیشه


  پی نوشت ها:

  1- صالحی حاجی آبادی، نعمت الله، شیطان در کمینگاه

  2- در سوره اعراف آیه 201 می خوانیم: "ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون" ترجمه: هنگامی که اهل تقوی دچار وسوسه های شیطان می شوند به یاد خدا می افتند و ناگهان بینا می گردند. طائف یعنی طواف کننده؛ گویا شیطان همچون طواف كننده‏اى پیرامون فكر و روح انسان پیوسته گردش مى‏كند تا راهى براى نفوذ بیابد؛ ویاد خدا اکسیری است که ابرهای تیره و تار وسوسه ها ی شیطان را کنار می زند.

  3- بقره/30

  4- پیشین

  5- پیشین

  6- نهج البلاغه، خطبه 192، حضرت در این خطبه  که به خطبه "قاصعه" مشهور است می فرمایند: شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد که معلوم نیست از سالهای دنیوی است یا اخروی.

  7- از نظر قرآن، هر روز آخرت به اندازه پنجاه هزار سال دنیاست(معارج/3) بنابراین چنانچه سالهای عبادت شیطان اخروی باشد از حاصل ضرب این دو، عدد یاد شده به دست می آید.

  8- نور/21

  9- انعام/121 ونیز بنگرید : کهف/63

  10- در تفسیر آیه 48 از سوره انفال برخی از مفسران قائلند به اینکه شیطان درقادر است درقالب اجسام نیز تمثل یابد؛ ر.ک: مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن3، صص 109-108

  11- ابراهیم/22

  12- اسراء/24

  13- تفسیر برهان جلد 2 ذیل آیات سوره حجر در داستان خلقت آدم .

  14- پیشین

  15- پیشین

  16- نحل/100ونیزناس/5

   

   

   

   

     تاريخ : جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶ | 0:7 | نویسنده : معلم |

  آثارنماز دردنیا وآخرت

  بدون تردید نماز آثار وبرکات بیشماری دارداما مهمترین این آثار ونتایج عبارتند از:

  اجابت دعا-افزایش عمر-روزی بابرکت-سیمای نورانی داشتن-بهره مندی از دعای دیگران-درزمره نیکان قرارگرفتن-مرگ باعزت-مرگ راحت-نورانیت درقبرداشتن-سهولت درحسابرسی-مشمول رحمت الهی قرارگرفتن-آرامش قلبی داشتن-دورماندن از زشتیها -دورماندن ازکبر -وسیله نزول رحمت-ادای حق مردم-دوری از دشمنان دین-دوری ازگناه-دورماندن ازوسوسه های شیطان-جبران گناه-شهادت طلبی- به یاد مرگ بودن- ترس از آتش( جهنم)-جلب محبت صالحان -برخورداری از اخلاق نیک-مورد بشارت ورحمت قرار گرفتن-دریافت اجر عظیم-بهره مندی ازشفاعت معصومین (ع) و...  تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ | 0:10 | نویسنده : معلم |

  آثارشهید مطهری

  *آثار معروف استاد شهید مرتضی مطهری(ره)*

   

   

   

  آزادی معنوی-آشنایی باقرآن-اخلاق جنسی-احیای تفکراسلامی-اسلام ونیازهای زمان-اصول فلسفه وروش رئالیسم1و2-امامت ورهبری-امدادهای غیبی درزندگی بشر-انسان کامل-انسان وسرنوشت-بیست گفتار-پانزده گفتار-پاسخهای استاد-پنج مقاله-تعلیم وتربیت دراسلام-توحید-جاذبه ودافعه علی(ع)-جهاد-حج-خاتمیت-ختم نبوت-خدمات متقابل اسلام وایران-حماسه حسینی1و2-داستان راستان-ده گفتار-درسهای اسفار1و2و3-سیری درسیره ائمه اطهار(ع)-سیری درسیره نبوی-سیری درنهج البلاغه-شرح منظومه-شش مقاله-عدل الهی-عرفان حافظ-علل گرایش به مادیگری-فطرت-فلسفه اخلاق-فلسفه تاریخ1تا4-قیام وانقلاب حضرت مهدی(ع)-کلیات علوم اسلامی1تا3-مسئله حجاب -مسئله ربا-مسئله شناخت-معاد-مقدمه ای برجهان بینی اسلامی(انسان وایمان،جهان بینی توحیدی،وحی ونبوت،انسان درقرآن ،جامعه وتاریخ،زندگی جاویدیاحیات اخروی)-نبرد حق وباطل-نبوت-نظام حقوق زن دراسلام-نقدی برمارکسیسم-نهضتهای اسلامی درصدسال اخیر-ولائ ها وولایتها-مصلح بیدار-شیخ شهید-نامه ها وناگفته ها-نفاق ومنافق.  تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 22:52 | نویسنده : معلم |

  آشنایی بازندگی چهارده معصوم(ع)

  مقام:خاتم الانبیاء

  نام:حضرت محمد(ص)

  لقب:مصطفی

  کنیه:ابوالقاسم

  پدر:عبدالله(ع)

  مادر:آمنه بنت وهب (س)

  ولادت:هفدهم ربیع الاول عام الفیل

  محل ولادت:مکه

  مدت رسالت:23سال

  مدت عمر:63سال

  رحلت:28صفر 11ه.ق

  محل دفن:مدینه

  .................

  مقام :معصوم

  نام:حضرت فاطمه(ع)

  لقب:زهراء

  کنیه:ام الائمه-ام ابیها

  مادر:خدیجه(س)

  ولادت:20جمادی الثانی سال دوم بعثت

  محل ولادت:مکه

  مدت عمر:18سال

  شهادت:13جمادی الاول یا3جمادی الثانی سا ل11ه. ق

  قاتل:قنفذ

  محل دفن:مدینه

  ..............

  مقام:امام اول

  نام:حضرت علی(ع)

  لقب:امیرالمومنین

  کنیه:ابوالحسن

  پدر:ابوطالب(عمران)

  مادر:فاطمه بنت اسد

  ولادت:13رجب(30سال بعد از عام الفیل)

  محل ولادت:خانه کعبه(مکه)

  مدت امامت:30سال

  مدت عمر:63سال

  شهادت:21رمضان سال40ه.ق

  قاتل:ابن ملجم مرادی

  محل دفن:نجف اشرف

  ...................

  مقام:امام دوم

  نام:حضرت حسن(ع)

  لقب:مجتبی

  کنیه:ابا محمد

  پدر:علی(ع)

  مادر:فاطمه زهراء(س)

  ولادت:15رمضان سال3ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:10سال

  مدت عمر:47سال

  شهادت:28صفرسال50ه.ق

  قاتل:جعده

  محل دفن:مدینه

  ..............

  مقام:امام سوم

  نام:حضرت حسین(ع)

  لقب:سیدالشهداء

  کنیه:اباعبدالله

  پدر:علی(ع)

  مادر:فاطمه زهراء(س)

  ولادت:3شعبان سال4ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:11سال

  مدت عمر:57سال

  شهادت:10محرم سال61ه.ق

  قاتل:شمر

  محل دفن:کربلا

  .............

  مقام:امام چهارم

  نام:علی(ع)

  لقب:زین العابدین(سجاد)

  کنیه:ابامحمد

  پدر:حسین(ع)

  مادر:شهربانو(س)

  ولادت:5شعبان یا 15جمادی الاو ل سال38ه.ق

  محل ولادت: مدینه

  مدت امامت:35سال

  مدت عمر:57سال

  شهادت:12 یا25محر م سال95ه.ق

  قاتل:هشام ابن عبدالملک

  محل دفن:بقیع

  ............

  مقام:امام پنجم

  نام:محمد(ع)

  لقب:باقرالعلوم

  کنیه:ابا جعفر

  پدر:علی(ع)

  مادر:فاطمه بنت حسن(س)

  ولادت:3صفریا اول رجب سال57ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:19سال

  مدت عمر:57سال

  شهدت:7ذی الحجه سال114 ه.ق

  قاتل:ابراهیم

  محل دفن:بقیع

  ..........

  مقام:امام ششم

  نام:جعفر(ع)

  لقب:صادق

  کنیه:اباعبدالله

  پدر:محمد(ع)

  مادر:ام فروه(س)

  ولادت:17ربیع الاول سال83ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:34سال

  مدت عمر:65سال

  شهادت:25شوال سال148ه.ق

  قاتل:منصور دوانیقی

  محل دفن:بقیع

  ..............

  مقام:امام هفتم

  نام:موسی(ع)

  لقب:کاظم

  کنیه:ابا الحسن

  پدر:جعفر(ع)

  مادر:حمیده(س)

  ولادت:7صفرسال128ه.ق

  محل ولادت:ابواء(بین مکه ومدینه)

  مدت امامت:35سال

  مدت عمر:55سال

  شهادت:6یا25رجب سال183ه.ق

  قاتل:هارون الرشید

  محل دفن:کاظمین

  ..............

  مقام:امام هشتم

  نام:علی(ع)

  لقب:رضا

  کنیه:اباالحسن

  پدر:موسی(ع)

  مادر:نجمه(س)

  ولادت:11ذی القعده سال148ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:20سال

  مدت عمر:55سال

  شهادت:آخرصفر سال203ه.ق

  قاتل:مامون

  محل دفن:مشهدمقدس

  ............

  مقام:امام نهم

  نام:محمد(ع)

  لقب:تقی(جواد الائمه)

  کنیه:اباجعفر

  پدر:علی(ع)

  مادر:خیزران(س)

  ولادت:10رجب سال195ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:17سال

  مدت عمر:25سال

  شهادت:آخر(30)ذی القعده سال220ه.ق

  قاتل:معتصم

  محل دفن:کاظمین

  .............

  مقام:امام دهم

  نام:علی(ع)

  لقب:نقی(هادی)

  کنیه:اباالحسن

  پدر:محمد(ع)

  مادر:سمانه(س)

  ولادت:15ذی الحجه سال212ه.ق

  محل ولادت:صریا(اطراف مدینه)

  مدت امامت:33سال

  مدت عمر:42سال

  شهادت:3رجب یا27جمادی الثانی سال254ه.ق

  قاتل:معتز

  محل دفن:سامراء

  ..............

  مقام:امام یازدهم

  نام:حسن(ع)

  لقب:عسگری

  کنیه:ابامحمد

  پدر:علی(ع)

  مادر:حدیثه(س)

  ولادت:8ربیع الثانی سال232ه.ق

  محل ولادت:مدینه

  مدت امامت:6سال

  مدت عمر:28سال

  شهادت:1یا8 ربیع الاول سال260ه.ق

  قاتل:معتمد

  محل دفن:سامراء

  .............

  مقام:امام دوازدهم

  نام:م.ح.م.د(عج)

  لقب:مهدی(قائم)

  کنیه:ابوالقاسم

  پدر:حسن(ع)

  مادر:نرجس خاتون(س)

  ولادت:15شعبان سال255ه.ق

  محل ولادت:سامراء

  آغاز امامت:سال260ه.ق

  امامت:طولانی

   

   

   

   

  *فرمایشاتی گرانقدر ازمعصومین(ع)*

   

  (شناخت امام)-هرکس بمیرد وامام خویش رانشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.(حضرت محمد<ص>).

  (اهمیت عقل)-خداوند به بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است.(حضرت محمد<ص>).

  (انتظار فرج)-بهترین اعمال انتظار فرج است.(حضرت علی<ع>).

  (ارزشمندی فرصت)-ازدست دادن فرصت ،موجب غم واندوه است.(حضرت علی<ع>).

  (حسود)-هیچ ستمگری راشبیه ستمدیده ندیدم،مگرحسودرا.(امام حسن<ع>).

  (

  (جوانمردی)-هر کس که دین وآیین ندارد،جوانمردی ومروت ندارد.(امام حسین<ع>).

  (عاقل ونادان)-عاقل به سعی وتلاش خودش تکیه میکند ونادان به آرزوهای دور ودراز.(امام حسین<ع>).

  (احترام گذاشتن)-بزرگان خود رااحترام کنیدتامورد احترام کوچکترها قرار گیرید.(امام سجاد<ع>).

  (ارکان اسلام)-اسلام برپنج رکن استواراست،نماز،زکات،روزه،حج وولایت.(امام باقر<ع>).

  (پاکدامنی)-هیچ عبادتی نزد خداوندبالاتر ازعفت شکم ودامن نیست.(امام باقر<ع>).

  (دانا ترین مردمان)-دانا ترین مردمان به خدا،راضی ترین آنان ازخدای عزووجل است.(امام صادق<ع>).

  (گناه کردن)-هماردننا گناه ،بندگان را ازروزیمحروم می سازد.(امام صادق<ع>.

  (دلبستگی به  دنیا)-هرکس که عاشق دنیا شد،ترس ازآخرت ازدلش رخت برمی بندد.(امام کاظم<ع>).

  (پرداخت زکات)-اموال خود را با دادن زکات محفوظ بدارید.(امام کاظم<ع>).

  (دوری ازشرور)-

  (ترس ازخدا)-ازخداوند بترس،تاازدیگران درامان باشی.(امام علی النقی<ع>).

  (تواضع)-تواضع نعمتی است که برآن حسد نبرند.(امام حسن عسگری<ع>).

  (آگاهی امام)-ما ازاخبار واحوال شما آگاهیم وهیچ چیزاز اوضاع شما برما مخفی نیست.(امام زمان<عج>).

   

     تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 22:45 | نویسنده : معلم |

  دانستنیها واطلاعات جامع آیات قرآنی

  دانستنیهاواطلاعاتی جامع پیرامون قرآن کریم

  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

  *تعدادسوره های قرآن:114

  *تعدادآیات قرآن:6236

  *تعدادکلمات قرآن:77807

  *تعدادجزءهای قرآن:30

  *تعداد حزب های قرآن:120

  *تعدادسوره های مکی:86

  *تعداد سوره های مدنی:28

  *تعدادسوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشوند:29

  *تعدادسوره هایی که با قسم خوردن(سوگند)آغازمیشوند:15

  *تعداد سوره هایی که قسم خوردن(سوگند)درآنهادیده میشود:22

  *تعدادسوره های جزءسی قرآن:37

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(ایهاالنبی)آغازمیشوند:3سوره-احزاب،طلاق وتحریم.

  *تعدادسوره هایی که با لفظ(یاایهاالناس)آغازمیشوند:2سوره-نساءو حج.

  *تعداد سوره هایی که بالفظ(یاایهاالذین آمنوا)آغازمیشوند:3سوره-مائده،حجرات وممتحنه.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(الحمدلله)آغازمشوند:5سوره-حمد،انعام،کهف،سبا وفاطر.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(اذا)آغازمیشوند:7سوره-واقعه،منافقون،تکویر،انفطار،انشقاق،زلزال،نصر.

  *تعداد سوره هایی که بالفظ(انا)آغازمیشوند:4سوره-فتح،نوح،قدر وکوثر.

  *تعداد سوره هایی که بالفظ(الم)آغازمیشوند:6سوره-بقره، عنکبوت، آل عمران، روم ،سجده ولقمان.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(الر)آغازمیشوند:5سوره-هود،یونس،یوسف،ابراهیم وحجر.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(تبارک الذی)آغاز میشوند:2سوره-فرقان وملک.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(حم)آغازمیشوند:6سوره-دخان،جاثیه،احقاف،زخرف،فصلت ومومن.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(سبح یا یسبح)آغازمیشوند:6سوره-حدید،حشر،صف،جمعه،تغابن واعلی.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(قد)آغازمیشوند:2سوره-مومنون ومجادله.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(قل)آغازمیشوند:5سوره-جن،کافرون،توحید،فلق وناس.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(ویل)آغازمیشوند:2سوره-مطففین وهمزه.

  *تعدادسوره هایی که بالفظ(هل)آغازمیشوند:2سوره-غاشیه ودهر.

  *تعدادسوره هایی که به اسم پیامبران است:6سوره-ابراهیم،نوح،هود،یوسف،یونس ومحمد(ص).

  *تعدادسوره هایی که به نام حیوانات است:6سوره-بقره(گاوماده)نحل(زنبورعسل)نمل(مورچه)عنکبوت ،عادیات(اسبهای تندرو)وفیل.

  ÷÷÷اسامی ونامهای دیگرقرآن کریم÷÷÷

  کتاب،ذکر،فرقان،نور،تنزیل،بیان،بلاغ،مبین،احسن الحدیث ورحمت.

  *قرآن کریم درمدت چندسال نازل شد:23سال(13سال درمکه و10سال درمدینه).

  *قرآن کریم به چند صورت نازل شد:2صورت(یکباردفعی ویکبارهم تدریجی).

  *کدام سوره بزرگترین سوره قرآن است:سوره بقره با286آیه.

  *کدام سوره کوتاهترین سوره قرآن است:سوره کوثربا3آیه.

  *کدام سوره دو مرتبه برپیامبر(ص) نازل گردید:سوره حمد

  *کدام سوره( بسم الله الرحمن الرحیم)ندارد:سوره توبه( برائت).

  *کدام سوره دو(بسم الله الرحمن الرحیم)دارد:سوره نمل(درآغازودرآیه 30).

  *کدام سوره درآغازبرپیامبر(ص)نازل شد:سوره علق(اقرءباسم ربک).

  *کدام سوره دروسط قرآن قراردارد:سوره کهف(هیجدهمین سوره).

  *کدام سوره آخرین باربرپیامبر(ص)نازل شد:سوره نصر(درسال دهم هجرت درحج الوداع).

  *کدام سوره درتمام آیات آن لفظ جلاله (الله)بکاررفته است:سوره مجادله -40بار.

  *کدام سوره قلب قرآن است:سوره یس(یاسین).

  *کدام سوره به  عروس قرآن معروف است:سوره الرحمن.

  *کدام سوره احسن القصص است:سوره یوسف.

  *کدام سوره به زبان بندگان نازل گردیده است:سوره حمد.

  *کدام سوره به سوره امام حسین(ع) معروف است:سوره فجر.

  * کدام سوره درشان حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)بخاطر بخشیدن غذا است:سوره دهر(هل اتی).

  *کدام سوره باقسم آغازوباحمدبه پایان میرسد:سوره صافات.

   *کدام سوره به نام یک کشور است:سوره روم.

  *کدام سوره به نام یک قوم است:سوره سبا

  *کدام سوره خواندنش در نماز هاواجب است:سوره حمد.

  *کدام سوره (آیه الکرسی)درآن قراردارد:سوره بقره.

  *کدام سوره به بنی اسراییل معروف است:سوره اسراء.

  *کدام سوره به رسالت حضرت محمد(ص)اززبان حضرت عیسی(ع)بشارت داده است:سوره صف(آیه 6).

  *کدام سوره اشاره به پناه بردن به خداازشرشیطان درشروع به خواندن قرآن دارد:سوره نحل(آیه 98).

  * کدام سوره خواندنش برابربا ثلث قرآن است:سوره توحید.

  *کدام سوره خواندنش برابربا ربع قرآن است:سوره کافرون.

  *کدام سوره خواندنش به زنان سفارش شده است:سوره نور.

  *کدام سوره خواندنش به زنان سفارش نشده است:سوره یوسف.

  *کدام سوره با (ن)آغازوپایان میپذیرد:سوره قلم.

  *کدام سوره اشاره به وجوب نمازشب برپیامبر(ص)دارد:سورهمزمل.

  *کدام سوره اشاره به سال تولد پیامبراسلام(ص)وداستان تخریب کعبه دارد:سوره فیل.

  *کدام سوره با لفظ(سوره)آغاز شده است:سوره  نور.

  *کدام سوره بیشترین لفظ(یاایهاالذین آمنوا)رادارد:سوره مائده(16بار).

  *کدام سوره هفتاد اسم الهی (غیر ازالله)درآن است:سوره انعام.

  *کدام سوره درهنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نمودند:سوره  انعام.

  *کدام سوره هفت سوگند پیاپی درآن آمده است:سوره شمس.

  *کدام سوره است که نام حضرت یوسف 25باردرآن آمده است:سوره یوسف.

  *کدام سوره بیشترین سوگنددر آ ن بکاررفته است:سوره شمس(11سوگند).

  *کدام سوره دارای دوسجده مستحبی است:سوره حج.

  *کدام سوره به سوره تودیع معروف است:سوره نصر.

  *کدام سوره به هنکام وضو گرفتن خواندنش مستحب است:سوره قدر. 

  *کدام سوره به نسب نامه(شناسنامه) خداوند معروف است:سوره توحید.

  *کدام سوره است که از 28 حرف عربی حروف(ث،خ،ج،ف،ظ،ش،ز)درآن دیده نمیشوند:سوره حمد.

  *کدام سوره است که تمام آیاتش به(د)ختم میشود:سوره توحید.

  *کدام سوره است که تمام آیاتش به(ر)ختم میشود:سوره کوثر.

  *کدام سوره است که تمام آیاتش به(س)ختم میشود:سوره ناس.

  *کدام سوره است که تمام آیاتش به (ی)ختم میشود:سوره لیل.

  *کدام سوره به سوره پاکدامنی وعفت معروف است:سوره نور.

  *کدام سوره یکجاوعلنی اولین بارتوسط پیامبر(ص)برمردم مکه خوانده شد:سوره نجم.

  *کدام سوره،بریدن دماغ کفاراست(به فرموده امام صادق(ع):سوره انفال.

  *کدام سوره بیشترین لفظ(یا بنی آدم)درآن بکاررفته است:سوره اعراف.

  *کدام سوره داستان موسی(ع) وخضر(ع)رادر خود دارد:سوره کهف.

  *کدام سوره صفات متعدد (عبادالرحمن)رابیان میکند:سوره فرقان.

  *کدام سوره به دسته (اصحاب یمین،اصحاب شمال وسابقون)اشاره دارد:سوره واقعه.

  *کدام سوره به نام کوهی است که درآن حضرت موسی(ع)با خدا مناجات کرد:سوره طور.

  *کدام سوره که داستان ذوالقرنین درآن آمده است:سوره کهف.

  *کدام سوره هاازهمنام های قرآن بشمار میروند:سوره های فرقان ونور.

  *کدام سوره ها به معوذتین معروف اند:سوره های فلق وناس.

  *کدام سوره هابه فرموده پیامبر(ص)اوراپیرکردند:سوره های هود،واقعه،مرسلات ونباء.

  *کدام سوره هادر شب قدرخواندن آنها سفارش شده است:سوره های عنکبوت وروم.

  *کدام سوره هاسجده واجب دارند:سوره های سجده(آیه15)سوره فصلت(37)سوره نجم(62)سوره علق(19).

  *کدام سوره ها به سوره های( سبع الطول) معروف اند:بقره،آل عمران،نساء،مائده،انعام،اعراف،انفال وبرائت.

  *کدام سوره ها به زهراوان معروعف اند:سوره های بقره وآلعمران.

  *کدام سوره هابه طواسین معروف اند:سوره های  نمل،شعراء وقصص(اول آنهاباطس وطسم شروع شده است).

  *کدام سوره ها به عزائم معروف اند:سوره های سجده،فصلت،نجم وعلق(سوره هایی که سجده واجب دارند).

  *چندسوره سجده مستحبی دارند:11سوره

  *بزرگترین سوره مکی چه نام دارد:سوره شعراء(227آیه).

  *بزرگترین واولین  سوره مدنی چه نام دارد:سوره بقره(286آیه).

  *کوتاهترین سوره قرآن کریم چیست:سوره کوثر(3آیه و10کلمه).

  *بلندترین آیه قرآن کریم چیست:آیه282 (بقره).

  *کوتاهترین آیه قرآن کریم چیست:مدهامتان(درسوره الرحمن).

  *بلندترین کلمه قرآن چیست:فاسقیناکموه(در سوره حجر).

  *کلمه وسط قرآن چیست:ولیتلطف(درسوره کهف).

  *کلمه وسط سوره حمد چیست:نستعین

  *کلمه قرآن درکدام سوره بیشتر آمده است:سوره اسرا.

  *کدام کلمه درتمام سوره ها بکاررفته است:الله.

  *تاج سوره ها که بهترین ومهمترین آیات است:بسم الله الرحمن والرحیم.

  *آیه(فبای الاءربکماتکذبان)چندبارودرچه سوره ای بکاررفته است:31درسوره الرحمن.

  *اولین آیه ای که برحضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد:اقراءباسم ربک الذی خلق.(آیه اول سوره علق).

  *آخرین آیه ای که برحضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد:الیوم اکملت لکم دینکم و...(

  *بزرگترین عدد درقرآن چیست:صد هزار(وارسلناه الی مائه الف...)درسوره صافات آیه 147.

  *درآیه الکرسی لفظ مقدس( الله) چندبار آمده است:چهار بار.

  *کدام صفت الهی درتمام سوره هاآمدهاست:رحیم.

  *تنهاصفت الهی که درتمام سوره ها به جزسوره توبه آمده اند:رحمن.

  *قسمتی ازیک آیه است که ازدو سوی به یک شکل خوانده میشود:ربک فکبر.

  *دو آیه که تمام حروف الفبای عربی درآنها بکاررفته است:آیه154آل عمران وآیه آخر سوره فتح.

  *آیه ای که سه  بارکلمه( رب)درآن تکرار شده است:آیه36سوره جاثیه.

  *خداونددرسوره بلد به شهری قسم یاد کرده است:مکه(هذا البلد).

  *آیه حجاب در چه سوره ای است:سوره نور(آیه31).

  *آیه ولایت(انما ولیکم الله وارسول والذین آمنوا...) درچه سوره ای آمده است: سوره مائده(آیه55).

  *آیه صلوات فرستادن بر پیامبراسلام (ص)وآلش (ع)درچه سوره ای آمده است: سوره احزاب(آیه56).

  *آیه مودت اهل بیت پیامبر(ص)(قل لااسئلکم علیه اجرا...)در چه سوره ای است:سوره شوری(آیه 23).

  *آیه تطهیرپیامبر(ص)واهل بیت(ع)(انما یرید الله لیذهب ...)درچه سوره ای است:سوره احزاب( آیه33).

  *آیه اسوه بودن پیامبر(ص)(لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه)درچه سوره ای است:سوره احزاب(آیه21).

  *آیه وجوب روزه گرفتن درچه سوره ای آمده است:سوره بقره.(آیه 183).

  *آیه مراحل وضو گرفتن درچه سوره ای است: سوره مایده.(آیه 6).

  *اولین قسم (سوگند)ازچه سوره ای آغاز شده است:سوره صافات.

  *آیه ای که نخستین باربه مسلمانان ا جازه جهاد دادکدام است: سوره حج(آیه 39)..

  *آیه الکرسی(الله لا اله الاهوحی القیوم) درچه سوره ای است وشامل چند آیه است:سوره بقره وسه آیه (آیات255تا257).

  *آیه استرجاع (بازگشت به سوی خدا)درچه سوره ای است:سوره بقره(آیه 156).

  *آیه رفع زخم چشم(وان یکاد...)در چه سوره ای است:سوره قلم(آیه51).

  *آیه وحدت(واعتصموا بحبل الله...)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه103).

  *آیه تعاون(وتعاونوا علی البر...)درچه سوره ای است:سوره مائده(آیه2).

  *آیه پیروزی حق(جاءالحق وزهق الباطل...)درچه سوره ای است:شوره اسرا(آیه81).

  *آیه اطاعت(اطیعواالله واطیعواالرسول و...)درچه سوره ای است:سوره نساء(آیه59).

  *آیه بشارت به مستضعفین(ونرید ان من علی الذین استضعفوا...)درچه سوره ای است:سوره قصص(آیه5).

  *آیه مصونیت قرآن(انا نحن نزلنا الذکر...)درچه سوره ای است:سوره

  *آیه شهیدان زنده اند(ولاتحسبن الذین قتلوا...)درچه سوره ای است:سوره ال عمران(آیه169).

  *آیه اضطرارودرماندگی(امن یجیب المضطراذادعاه...)درچه سوره ای است:سوره نمل(آیه62).

  *آیه تهیه نیرو وآمادگی(واعدوا لهم مستطعتم من ...)درچه سوره ای است:سوره انفال(آیه60).

  *آیه قرض الحسنه(ان تقرضوا الله قرضاالحسنه...)درچه سوره ای است:سوره تغابن(آیه17).

  *آیه نیکو خواندن قرآن(ورتل القرآنترتیلا)در چه سوره ای است:سوره مزمل(آیه4).

  *آیه آرامش قلوب(الا بذکر الله تطمئن القلوب)درچه سوره ای است:سوره رعد(آیه28).

  *آیه همه میمیرند(کل نفس ذائقه الموت...)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه185).

  *آیه اسراف نکردن(کلوا واشربواولاتسرفوا)درچه سوره ای است:سوره اعراف(آیه31).

  *آیه نزول قرآن(شهررمضان الذی انزل فیه القرآن)در چه سوره ای است:سوره بقره(آیه185).

  *آیه شرح صدر(رب اشرح لی صدری...)درچه سوره ای است:سوره طه (آیه25).

  *آیه گوش دادن وسکوت(واذاقریءالقرآن فاستمعوا...)درچه سوره ای است:سوره اعراف(آیه204).

  *آیه بقیه الله(بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین)درچه سوره ای است:سوره هود(آیه86).

  *آیه غیبت نکردن(ولا یغتب بعضکم بعضا...)درچه سوره ای است:سوره حجرات(آیه12).

  *آیه مغرورانه قدم نگذاشتن(ولاتمش فی الارض مرحا)درچه سوره ای است:سوره اسرا(آیه37).

  *آیه انتخاب واختیار(انا هدیناه السبیل اماشاکراواماکفورا)درچه سوره ای است:سوره ده (آیه3).

  *آیه اراده بیداری ازخواب( قل انما انابشرمثلکم...)درچه سوره ای است:سوره کهف(آیه110آخر).

  *آیه خیانت نکردن در امانات(لاتخونواالله والرسول...)درچه سوره ای است:سوره انفال(آیه27).

  *آیه برتری تقوا(ان اکرمکم عندالله اتقاکم)در چه سوره ای است:سوره حجرات(آیه13).

  *آیه پیروزی آشکار(انا فتحنالک فتحا مبینا)درچه سوره ای است:سوره فتح(آیه1).

   

   

   

  ÷÷شناخت سوره های قرآن÷÷

  *معنای سوره:سوره به معنی رفعت ومنزلت است.ودر اصطلاح سوره بخشی ازقرآن است،همانندشهری که حصار ودیواری آن راازقسمتهای دیگر

  جدا میکند.(الاتقان سیوطی/ج1ص52).

   

  *تعریف سوره های مکی:سوره هایی که در مکه یا اطراف آن ویابه قولی قبل ازهجرت برپیامبراسلام(ص)نازل شده اند را مکی گویند وتعدادآنهارا86

  سوره ذکر کرده اند.

   

  *تعریف سوره های مدنی:سوره هایی که در مدینه یااطراف آن ویا به قولی بعدازهجرت برپیامبراسلام(ص)نازل شده اند رامدنی گویند وتعدادآنهارا28

  سوره ذکر کرده اند.

   

  ÷÷ویژگیهای سوره های مکی÷÷                                                           ÷÷  ویژگیهای سوره های مدنی÷÷

   *کوتاه بودن آیات وسوره ها.                                                                  *طولانی  بودن آیات وسوره ها

  *دعوت به توحیدوتوجه به معاد.                                                               *دعوت به جهاد ومسائل مربوط به آن.

  *کثرت لفظ(یا ایها الناس)دراول آیات.                                                        *بیان احکام ،مقررات وقوانین عبادی،اخلاقی واجتماعی

  *کثرت سوگند(قسم)ووجود سوره هایی که با قسم شروع میشوند                      *جدل بااهل کتاب(یهود ونصاری)ودعوت آنان به دین اسلام. .

  *قصص انبیاءوسرگذشت اقوام ومردمان پیشین.                                           *کثرت لفظ(یا ایها الذین آمنوا)دراول آیات.    

   

  ÷واژه هایی پیرامون تقسیم بندی آیات قرآنی÷÷

  *محکم: آیاتی هستند که از نظرلفظ ومعنی ازاستواری خاص برخوردارندو  ابهام وشبهه ای ندارند.مراداز آیه روشن است وآنرابه معانی دیگر

  نمیتوان حمل کرد.

   

  *متشابه:آیاتی هستند که ازنظرلفظ یا معنی از ابهام وچند پهلویی برخوردارندوقابلیت این رادارند که تاویل وتفسیرشوند.برای فهم درست آنهاباید

  لزآیات دیگری  کمک گرفت.

  *ناسخ:گاهی دربعضی از آیات بیان حکم وقانونی شده است ،بغد ازآن آیه ای نازل شده وحکم ودستور سابق را متوقف یالغو یا باطل کرده

   وقانون یا حکمی دیگر  رابیان میکند.(معنای نسخ همین است یعنی برداشتن یک حکم وعوض کردن یک تشریع).

  *منسوخ:آیه ای راکه حکمش عوض شده باشد منسوخ میگویند.(آشنایی با سوره ها/جوادمحدثی ص25و26).   

   

  **آیات مربوط به قرآن**

  ÷ان هذا القرآن یهدی للتیهی اقوم ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.(سوره اسرا/آیه9).

  ÷انا انزلناه فی لیله القدر.(سوره قدر/آیه 1).

  ÷انا انزلناه فی لیله المبارکه.(سوره دخان/آیه).

  ÷قدجاءکم من الله نوروکتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.(  سوره مایده /آیه15).

  ÷هذابیان   للناس وهدی وموعظه للمتقین.(سوره آل عمران/آیه 138).

  ÷ ونزلنا علیک الکتاب تبینالکل شیء.(سوره نحل/آیه89).

  ÷وانزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون.(سوره نحل/آیه44).

  ÷کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیتناویزکیهم ویعلمکم الکتاب والحکمه.(سوره بقره/آیه151).

  ÷کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرواآیاته ولیتذکر اولو الاباب.(سوره ص/آیه29).

  ÷یا ایها الناس قدجاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور.(سوره یونس/آیه57).  

  ÷و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ(سوره انعام /آیه19).

  ÷افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفا لها.(سوره محمد(ص)/آیه24).      تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 22:24 | نویسنده : معلم |

  اذکار هفته

  اذکارهفته(هرروز100مرتبه)

   

  شنبه:   یارب العالمین

   

  یکشنبه: یاذاالجلال والاکرام

   

  دوشنبه: یاقاضی الحاجات

   

  سه شنبه: یاارحم الراحمین

   

  چهارشنبه: یا حی یاقیوم

   

  پنج شنبه:  لااله الاالله ملک الحق المبین

   

  جمعه:     الهم صلی علی  محمد(ص) وآل محمد .  تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 22:20 | نویسنده : معلم |

  انبیائ الهی رابهتر بشناسیم

  تعداد پیامبران الهی :

  ابوذر(ره)ازحضرت رسول اکرم(ص)پرسید:یارسول الله انبیاء الهی چند نفر بوده اند؟پیامبر(ص)درجواب فرمود:صدوبیست وچهار هزار نفر که سیصدو سیزده نفرازآنان مبعوث به رسالت شده اند (مرسل بوده اند).

   

  اسامی پیامبرانی که در قرآن آمدهاست  :

  (آدم-ادریس-نوح-هود-صالح-ابراهیم-لوط-اسماعیل-اسحاق-یعقوب-یوسف-شعیب-ایوب-موسی-هارون-داوود-

  سلیمان-الیاس-یونس-ذوالکفل-زکریا-یحیی-عیسی-حضرت محمد(ع).)

  البته بعضی براین باورند که(لقمان-طالوت-ذوالقرنین)نیز پیامبر بوده اند ولی اغلب مفسرین آنهاراازعبادالصالحین میدانند.

   

  پیامبران خود نیز دو دسته اند :

  الف)پیامبران تشریعی  ب)پیامبران تبلیغی

  پیامبران اولوالعزم پیامبران تشریعی هستند که بنابر قول مشهور پنج نفربوده اند که دارای دین وشریعت مخصوص وکتاب بوده اندو آنان عبارتند از(حضرت نوح-حضرت ابراهیم-حضرت موسی-حضرت عیسی وحضرت محمد(ص).

   

  بیشتر آشنا شویم با پیامبران الهی:

  ÷حضرت آدم(ع)-لقب:خلیفه الله –کنیه:ابوالبشر-مدت عمر:930سال-محل دفن:نجف اشرف.

  ÷حضرت ادریس(ع)-پدر:یرد-مادر:بره-مدت عمر:365سال-آن حضرت به آسمان عروج کرد.

  ÷حضرت نوح(ع)-لقب:نبی الله –پدر:لمک-مادر:قینوش –مدت عمر:1200سال-محل دفن:نجف اشرف.

  ÷حضرت هود(ع)-پدر:شالخ-مادر:بکیه –مدت عمر:460سال-نام قوم:عاد-محل دفن:نجف اشرف.

  ÷حضرت صالح(ع)-پدر:جابر-مدت عمر:280سال –نام قوم:ثمود-آیت:ناقه-محل دفن:نجف اشرف.

  ÷حضرت ابراهیم(ع)-تولد:شهر اور درکشوربابل-پدر:تارخ-عمو:آزر-مادر:ورقه-لقب:خلیل الله-کتاب:صحف-

  مدت عمر175سال-حاکم زمان:نمرود-آیت:سردوگلستان شدن آتش-اقدام:تجدیدبنای کعبه-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت اسماعیل(ع)پدر:ابراهیم(ع)-مادر:هاجر-لقب:ذبیح الله-مدت عمر:137سال-محل دفن:حجر اسماعیل.

  ÷حضرت اسحاق(ع)پدر:ابراهیم(ع)-مادر:ساره-لقب:وجیه الله-مدت عمر:180سال-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت لوط(ع)-پدر:هاران-مادر:ورقه-مدت عمر:80سال-نام قوم:لوط-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت یعقوب(ع)-پدر:اسحاق-مادر:رفقه-مدت عمر:147سال-محل دفن:فلسطین.

  ÷ حضرت یوسف(ع)-پدر:یعقوب- مادر:راحیل-لقب:صدیق-مدت عمر120سال-محل دفن:فلسطین.

  ÷ حضرت شعیب(ع)-پدر:صیفون-مادر:میکاء-لقب:خطیب الانبیاء-مدت عمر:242-محل دفن:فلسطین.

  ÷ حضرت ایوب(ع)-پدر:آموص-مادر:یاحیر-مدت عمر:140سال-محل دفن:بلاد حوران.

  ÷  حضرت موسی(ع)-تولد:مصر-پدر:عمران-مادر:یوکابد-لقب:کلیم الله-کتاب:تورات-نام قوم:بنی اسرلییل-

  مدت عمر:120سال-حاکم زمان:فرعون(رامسس دوم)-آیات:عصاویدالبیضاء-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت هارون(ع)-پدرعمران -مادر:یوکابد-مدت عمر:123سال-محل دفن:طورسینا(مصر).

  ÷حضرت داوود(ع)-پدر:ایشیء-لقب:نبی الله الحاکم -مدت عمر:100سال-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت سلیمان(ع)-پدر:داوود-مادر:برسبا-لقب:حشمت الله-مدت عمر:53سال-محل دفن:فلسطین.

  ÷حضرت الیاس(ع)-پدر:یاسین-مادر:ام حکیم-مدت عمر:22سال-آن حضرت به آسمان عروج کرد(آب حیات نوشید).

  ÷حضرت الیسع(ع)-پدر:اخطوب-مدت عمر:75سال-محل دفن:دمشق(شام).

  ÷حضرت یونس(ع)-پدر:متی-مادر:تنجیس-لقب:ذوالنون-مدت عمر:40سال-محل دفن:کوفه(عراق).

  ÷حضرت ذوالکفل(حزقیل)(ع)-پدر:ادریم-مدت عمر:75سال-محل دفن:بین کوفه وحله(عراق).

  ÷حضرت زکریا(ع)-پدر:برخیاء-مدت عمر:115سا ل- محل دفن:بیت المقدس.

  ÷حضرت یحیی(ع)پدر:زکریا-مادر:عیشاء-مدت عمر:30سال-محل دفن:دمشق(مسجد اموی).

  حضرت عیسی(ع)-مادر:مریم(س)-لقب:مسیح(روح الله)-آیات:در گهواره سخن گفتن(انا عبد الله هستم)-

  شفادادن بیماران وزنده کردن مردگان به امر خدا-کتاب:انجیل-مدت عمر:33سال-آن حضرت به آسمان عروج کرد.

  ÷حضرت  محمد(ص)-پدر:عبدالله(ع)-مادر:آمنه بنت وهب(س)-لقب:رسول الله(خاتم الانبیاء)-آیات: شق القمر

  کردن و به معراج رفتن وقرآن کریم-کتاب:قرآنکریم-دین:اسلام-رحلت:28صفرسال11هجری قمری(مدینه)در

  سن 63سالگی.

   

  اسامی پیامبر اسلام(ص)درقرآن کریم :

  احمد-اول المسلمین-اول العابدین-اول المومنین-النبی-النبی الامی-النذیرالمبین-المدثر-المزمل-امین-

  بشیر-برهان-خاتم النبیین-داعیا الی الله-رحمه للعالمین-رسول –رسول الله-رسول امین-رسول کریم –

  رسول مبین-رئوف-رحیم-سراجامنیرا-شاهد-شهید-صاحب-طه-عبدالله-ناصح امین-نذیر-محمد-مذکر-منذر-مبشر-ولی-یس.

   

  آیات منقوش برنگین پیامبران وامامان:

  ÷حضرت آدم(ع):    *لا اله الا الله*

                           *محمدرسول الله*

   

  ÷حضرت نوح(ع):*  لااله الاالله*

   

   ÷حضرت ابراهیم(ع): *لااله الاالله*

                            *محمدرسول الله*

                            *لاحول ولاقوه الابالله*

                            *فوضت امری الی الله*

   

   

   ÷حضرت محمد(ص):*لااله الاالله*

                              *محمدرسول الله*

   

  حضرت علی(ع):*الله الملک*

                        *الملک لله الواحدالقهار*

   

  امام حسن(ع):*العزه  لله*

   

  امام حسین(ع)وامام سجاد(ع)وامام محمدباقر(ع):*ان الله بالغ امره*

   

  امام جعفر صادق(ع):*الله ولیی وعصمتی من خلقه*

   

  امام موسی کاظم(ع)وامام رضا(ع):*حسبی الله*

   

  امام جواد(ع):*

   

  امام هادی(ع):*الله ربی وهوعصمتی من خلقه*

   

  امام حسن عسگری:*سبحان من له مقالید السماوات والارض*

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 22:12 | نویسنده : معلم |

  نمونه سوالات درس دین وزندگی سال دوم متوسطه

   

   

  ردیف

  بنام خدا                سؤالات امتحان درس :                  نوبت:             مدت:

   

  نام و نام خانوادگی:              کلاس:          آموزشگاه:            تاریخ امتحان:

  بارم

   

  1

   

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   

  6

   

  7

   

  8

   

  9

   

  10

   

  11

   

   

  12

   

  از ویژگی های مجموعه منظم در جهان واقعی سه مورد بنویسید؟(۵/۱).

   

  ارتباط طولی و ارتباط عرضی بین یک مجموعه را توضیح دهید؟(۱).

   

  آیه (انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه) را ترجمه کنید؟(۱)

   

  دو بعد وجود انسان را نام برده و توضیح دهید؟(۱)

   

  ودیعه های الهی که انسان در اختیار دارد کدامند یکی را توضیح دهید؟(۵/۱)

   

  پیامدهای نگرش دوم در باره مرگ(خدا پرستان )را بنویسید؟(۵/۱)

   

  قران کریم سرچشمه بسیاری از گناهان و لغزش ها را چه میداند؟(۱)

   

  ضرورت معاد از راه حکمت الهی توضیح دهید؟(۵/۱)

   

  گواهان روز قیامت را نام برده و در مورد یکی از آنها توضیح دهید؟(۵/۱)

   

  صیحه چیست؟و حوادثی که با نفخ صور اول رخ میدهند  ذکر کنید؟(۲)                                                                                

   

  اثار ما تا خر را با ذکر مثال تعریف کنید؟(۱)

   

  ویژگیهای بهشت و جهنم را مطابق آیات قرانی توضیح دهید؟(۵/۱)

   

   

                                                                                                                                                                                           

   

                                                                                                                                                                                                               

  قرائت:

  کتبی:

   

                                                                                                                    

  موفق باشید/صحرایی.

  5/1

   

  5/1

   

  1

   

  2

   

  2

   

  1

   

  5/0 

   

  5/1

   

  5/1

   

  1

   

  1

   

   

  5/1

   1.  


  تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 1:10 | نویسنده : معلم |

  آشنایی باسوره های قرآن

  آشنایی بیشتربا قرآن کریم

   

  ............................................................................................................................

  ردیف/نا م سوره/معنی       /تعداد آیات/محل نزول/نام دیگرسوره  /توضیحات

   

  ............................................................................................................................

      

  1-الفاتحه/گشاینده -7-مکی/حمد.سبع المثانی.ام الکتاب.ام القرآن /اولش ستایش.وسطش اخلاص وآخرش نیایش

  2-بقره/گاوماده-286-مدنی/فسفاط القرآن.سنام القرآن/بلندترین سوره قرآ ن و آیت الکرسی دراین سوره است.

  3-آل عمران/پدرحضرت مریم-200-مدنی/طیبه/بعدازسوره انفال وقبل ازسوره احزاب نازل شده است.

  4-نساء/زنان-176-مدنی/النساءالکبری/قانون ارث دراین سوره آمده است.

  5-مائده/سفره غذا-120-مدنی/عقود.منقذه/حرمت شراب وقماردرآیه نود آن آمده است.

  6-انعام/چهارپایان-165-مکی/ذکر هفتادمورد از اسماءالهی دراین سوره آمده است.

  7-اعراف/جایی بین بهشت وجهنم -206-مکی/المص/داستان گوساله پرستی بنی اسراییل درآیه48به بعد.

  8-انفال/ثروتهاو منابع خدادادی-75-مدنی/بدر/بعدازسوره بقره وقبل از سوره آل عمران نازل شده است.

  9-توبه/بازگشت-129-مدنی/برائت.فاضحه.سیف.حافره/ماجرای توطئه منافقان ومسجد ضرار.

  10-یونس/ازپیامبران خدا-109-مکی/سرگذشت هلاکت فرعون وسپاهیانش دراین سوره آمده است.

  11-هود/ازپیامبران خدا-123-مکی/سرگذشت پیامبرانی چون صالح.لوط.شعیب وهوددراین سوره است.

  12-یوسف/ازپیامبران خدا-111-مکی/احسن القصص/داستان حضرت یوسف دراین سوره کامل آمده است.

  13-رعد/غرش آسمان وابر-43-مدنی/توحیدواسرار آفرینش.

  14-ابراهیم/ازپیامبران خدا-52-مکی/داستان زندگی حضرت ابراهیم.

  15-حجر /نام سرزمین قوم ثمود-99-مکی/بعد از سور ه یوسف وقبل از سوره انعام نازل شده است.

  16-نحل/زنبور عسل-128-مکی/نعم/تشریح ریزه کاری ها ونعمت های زمینی وآسمانی.

  17-اسراء/حرکت شبانه -111-مکی/بنی اسرائیل.سبحان/مسئله معراج پیامبر اسلام در این سوره آمده است.

  18-کهف/شکاف کوه-110-مکی/حائله/داستان اصحاب کهف.

  19-مریم/مادر عیسی-98-مکی/کهیعص-داستان مریم و تولد حضرت عیسی.

  20-طه/از حروف مقطعه-135-مکی/حکیم.کلیم/داستان حضرت موسی ومبارزه با فرعون.

  21-انبیاء /پیامبران-112-مکی/فرازهایی از زندگانی 16پیامبر

  22-حج/آهنگ وقصد-78-مدنی/فرمان اعلان عمومی حج وآثار این فریضه سیاسی، اجتماعی وعبادی.

  23-مؤمنون/ایمان آورندگان-118-مکی/ذکر صفات و ویژگی های مؤمون.

  24-نور/روشنائی-64-مدنی/حکم مجازات شدید مرد وزن زناکار.وداستان "افک".

  25-فرقان/جداکننده حق از باطل-77-مکی/تبارک/تقویت روحی پیامبر در تبلیغ مکتب و مبارزه با مشرکین.

  26-شعراء/شاعران-227-مکی/جامعه.طسم/عظمت مقام قرآن وتسلی خاطر پیامبر و سرگذشت7 پیامبر.

  27-نمل/مورچه-93-مکی/سلیمان/سرکذت 5 پیامبر و داستان سلیمان ، ملکه سبا ، هدهد و مورچگان

  28-قصص/داستانها-88-مکی/موسی و فرعون/داستان تولد حضرت موسی ومبارزه با فرعون

  29-عنکبوت/نام حشره ای-69-مکی/تشبیه اندیشه های سست کافران به تارهای عنکبوت

  30-روم/نام کشوری-60-مکی/پیروزی روم پس از شکست خوردنش از ایرانیان..

  31-لقمان/یکی ازخردمندان-34-مکی/پندهای حضرت لقمان به فرزندش.

  32-سجده/پیشانی برزمین نهادن برای خدا-30-مکی/مضاجع.الم تنزیل.جزر/عظمت قرآن ونزول آن.

  33-احزاب/گروهها-73-مدنی/ماجرای جنگ خندق.

  34-سبا/نام قومی که حاکمشان بلقیس بود-54-مکی/داوود/داستان قوم سبا.

  35-فاطر/شکافنده-45-مکی/ملائکه/نشانه های توحید وعظمت خالق.

  36-یس/ازحروف مقطعه-83-مکی/قلب قرآن.ریحانه القرآن.دافعه/رویش گیاهان اززمین مرده وزوجیت.

  37-صافات/فرشتگان به صف کشیده-182-مکی/بحث کفاربایکدیگردرقیامت.

  38-ص/ازحروف مقطعه-88-مکی/توحیدومبارزه باشرک.

  39-زمر/دسته ها-75-مکی/غرف/معاد ودادگاه عدل الهی.

  40-غافر/آمرزنده-85-مکی/مومن.طول/توجه به خدا وتهدیدکافران به عذاب.

  41-فصلت/بخش بخش شده-54-مکی/مصابیح.حم سجده/اهمیت قرآن وعدم تحریف در آن.

  42-شوری/مشورت کردن-53-مکی/حم عسق/وحی وارتباط باخداومباحث اخلاقی.

  43-زخرف/زینت وزیور-89-مکی/اهمیت قرآن ونبوت پیامبراسلام.

  44-دخان/دود-59-مکی/بیان عظمت قرآن ونزول آن درشب قدر.

  45-جاثیه/به زانو درافتاده-37-مکی/شریعت/حوادث تکان دهنده در قیامت.

  46-احقاف/نام سرزمین قوم عاد-35-مکی/گرفتارشدن قوم عاد درعذاب الهی.

  47-محمد(ص)/نام پیامبراسلام-38-مکی/قتال/جهادوپیکاربادشمنان ودستوردرباره اسیران.

  48-فتح/پیروزی-29-مدنی/پیروزی پیامبر(ص)وحوادث صلح حدیبیه.

  49-حجرات/اتاقها-18-مدنی/اخلاق وآداب/آدا ب برخوردومعاشرت باپیامبر اکرم(ص).

  50-ق/ازحروف مقطعه-45-مکی/باسقات/معادواحوالات مردم درقیامت.

  51-ذاریات/پراکنده کنندگان-60-مکی/سوگند به بادهایافرشتگان که گردوخاک راپراکنده میکنند.

  52-طور/کوهی درسینا-49-مکی/سوگندهای پیاپی مبنی برقیامت.

  53-نجم/ستاره-62-مکی/سوگند به ستاره وگوشه هایی ازمعراج پیامبر(ص).

  54-قمر/ماه-55-مکی/مسئله نزدیکی قیامت وموضوع شق القمر.

  55-الرحمن/بخشنده-78-مدنی/عروس قرآن/تکرار 31بارآیه فبای آلاءربکماتکذبان درآن.

  56-واقعه/حادثه-96-مکی/قیامت وحوادث سخت آن.

  57-حدید/آهن-29-مدنی/توحیدوصفات الهی ونبوت ومعاد.

  58-مجادله/گفتگو وجدل-22-مدنی/ظهار/تعدیل حکم ظهار که ازرسوم زشت جاهلی بود.

  59-حشر/برانگیخته شدن-24-مدنی/بنی نضیر/تسبیح عمومی موجودات دربرابر خدا.

  60-ممتحنه/زن امتحان شده-13-مدنی/امتحان.مودت/مسئله دوستی درراه خداوجدایی زنان مسلمان ازشوهر.

  61-صف/ردیف-14-مدنی/حواریین.عیسی/زندگی حواریون که یاران مسیح بودند.

  62-جمعه/یکی ازروزها-11-مدنی/اهمیت وعظمت نماز جمعه.

  63-منافقون/افراد چندچهره-11-مدنی/نشانه های منافقین وتوطئه های شوم آنان.

  64-تغابن/زیانکاری-18-مدنی/توحید وصفات الهی.

  65-طلاق/رها شدن-12-مدنی/طلاق ومسائل مربوط به آن.

  66-تحریم/حرام ساختن-12-مدنی/ماجرای پیامبراسلام درتحریم بعضی ازغذاهای حلال.

  67-ملک/فرمانروایی-30-مکی/تبارک.مانعه.منجیه.واقیه/صفات الهی ونظام شگفت انگیزخلقت.

  68-قلم/آلت نوشتن-52-مکی/ن والقلم/صفات پیامبر(ص)ورفع اتهام ازایشان.

  69-حاقه/یکی از نامهای قیامت-52-مکی/حقانیت وقوع قیامت.

  70-معارج/نردبان ها-44-مکی/سال سائل/عذاب سریع کسی که گفته های پیامبر(ص)راانکارکرد

  71-نوح/یکی ازپیامبران-28-مکی/نوح ودعوت مستمروپیگیر به سوی خدا.

  72-جن/موجودنامریی-28-مکی/آفرینش جن وچگونگی ایمان آوردن آنها به پیامبر(ص).

  73-مزمل/گلیم به خود پیچیده-20-مکی/دعوت پیامبر(ص)به عبادت شبانه وصبروشکیبایی.

  74-مدثر/جامه به خودپیچیده-56-مکی/بعدازنزول وحی درغاراولین سوره ای بود که بر پیامبرنازل شد.

  75-قیامت/رستاخیز-40-مکی/سوگند به قیامت واحوال واوضاع آن روز.

  76-دهر/روزگار-31-مدنی/انسان.هل اتی.الابرار/خلقت انسان ازنطفه وستایش از علی(ع)وفاطمه(س).

  77-مرسلات/فرستاده شده ها-50-مکی/العرف/توصیف قیامت وسرگذشت اقوام پیشین.

  78-نبا/خبر-40-مکی/عم یتسائلون.معصرات.تساول/خبرروزقیامت.آغازجزء30.

  79-نازعات/ازجا کنندگان-46-مکی/قسم به فرشتگانی که واسطه تدبیردرامورجهان هستند.

  80-عبس/چهره درهم کشیده-42-مکی/اعمی/انتقادوسرزنش ازکسی که بامردنابینابرخوردخوبی نداشت.

  81-تکویر/درهم پیچیده شدن-29-مکی/کورت/آغازرستاخیزودگرگونی دراین جهان.

  82-انفطار/شکافته شدن-19-مکی/حوادث عظیمی که  درپایان این جهان ودرآستانه قیامت رخ میدهند.

  83-مطففین/کم فروشان-36-مکی/تطفیف/نکوهش کم فروشی.

  84-انشقاق/شکاف برداشتن-25-مکی/معادوعلائم ظهورقیامت.

  85-بروج/برج ها-22-مکی/تقویت روحیه مسلمانان دربرابرفشارهای مخالفان.

  86-طارق/ستاره درخشان017-مکی/پس از سوگند اشاره به وجود فرشتگان الهی که مراقب انسان هستند.

  87-اعلی/برتر-19-مکی/تسبیح  پروردگاروزندگی برتروجاویدان.

  88-غاشیه/فراگیر-26-مکی/روزقیامت وحوادث وحشتناک آنروز.

  89-فجر/سپیده دم-30-مکی/امام حسین(ع)/سوگندهای الهی درتهدید به عذاب ستمگران.

  90-بلد/شهر-20-مکی/ سوگند به شهروزادگاه پیامبر (ص).

  91-شمس/خورشید-15-مکی/هفت سوگند پیاپی واهمیت فلاح ورستگاری.

  92-لیل/شب-21-مکی/تقسیم مردم به دو گروه.

  93-ضحی/برآمدن آفتاب-11-مکی/پس از سوگند بشارت هایی به پیامبر(ص)داده شده است.

  94-انشراح/گشاده کردن-8-مکی/بیان نعمتهای سه گانه(شرح صدر.برداشتن بار سنگین.بلندکردن نام)

  95-تین/انجیر-8-مکی/آفرینش زیبای انسان ومراحل تکامل وزوال وقسم به آن.

  96-علق/خون بسته-19-مکی/اقرء.عنوان القرآن/این سوره آولین سوره ای بود که درغار حراءنازل شد.

  97-قدر/اندازه.ارزش-5-مکی/اناانزلناه/بیانگر عظمت شب قدر که ازهزارماه برتر است.

  98-بینه/دلیل روشن-8-مدنی/لم یکن.اهل الکتاب.بریه.انفکاک/رسالت جهانی وعمومی پیامبراسلام(ص).

  99-زلزال/لرزش وزلزله-8-مدنی/زلزله/نشانه های روز قیامت.

  100-عادیات/اسبهای تندرو-11-مدنی/سوگندپیاپی به اسبهای تندروکه اشاره به جنگ ذات السلاسل دارد.

  101-قارعه/درهم کوبنده-11-مکی/معادوکوبندگی روزقیامت.

  102-تکاثر/افزون طلبی -8-مکی/سرزنش افراد درتفاخر وافزون طلبی درمال وقوم.

  103-عصر/زمان-3-مکی/سوگندبه زمان وزیانکار بودن انسانها.

  104-همزه/عیبجو-9-مکی/لمزه/سرزنش ونکوهش کسانی که به مال جمع میکنند وعیبجویی هستند.

  105-فیل/نام حیوانی-5-مکی/داستان فیل سوارانی که به خانه خدا حمله کردند ونابودشدند.

  106-قریش/قبیله حضرت محمد(ص)-4-مکی/لایلاف/مکمل سوره فیل است وبیان نعمتهای خدابرقریش.

  107-ماعون/ظرف ووسائل غذا-7-مکی/الدین/نکوهش سهل انگاری درنماز.

  108-کوثر/خیرفراوان-3-مکی/کوتاهترین سوره قرآن است ومنظورازکوثرحضرت فاطمه(س)است.

  109-کافرون/کافران-6-مکی/ناکام ماندن پیشنهاد کافرین به پیامبراسلام(ص).

  110-نصر/یاری-3-مدنی/تودیع/آخرین سوره ای که بر پیامبر(ص) نازل گردید.

  111-مسد/ریسمان لیف خرما-5-مکی/تبت.لهب/نفرین برابی لهب وزنش که پیامبر(ص)رااذیت میکردند.

  112-اخلاص/پاک کردن-4-مکی/توحید.الاساس.قل هوالله/توحیدپروردگارویگانگی وبی همتایی خدا.

  113-فلق/صبح روشن-5-مکی/پناه بردن به خداازشر پدیده ها.

  114-ناس/مردم-6-مکی/پناه بردن به خدا ازشروسوسه گران.

   

   

   

   

  .

  -  تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 0:30 | نویسنده : معلم |

  مهمترین سوالات درس دین وزندگی سال اول متوسطه

  بنام خدا

   

  سوالات درس دین وزندگی(1)

   

  1-حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت رابرای خود برگزید وچرا؟

  2-دلیل حضرت ابراهیم(ع) برای نپرستیدن ستاره –ماه وخورسید چه بود؟

  3 –آیه(انی وجه توجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا )راترجمه کنید؟

  4-حضرت ابراهیم(ع )چگونه ا ز شرک دوری کرد وخدا پرستی راانتخاب نمود ؟

  5-انتخاب حضرت ابراهیم(ع)چه ریشه هایی دروجود انسان دارد؟

  6-خداوند به انسان درجهت رسیدن به خوبی هاوزیبایی ها چه قابلیتهایی بخشیده است؟

  7-استعدادهای انسان راباسایرموجودات زنده مقایسه کنید؟

  8-استعدادهای گیاهان وحیوانات به چه صورت شکوفا میگرددند؟

  9-ازمیان نعمتهایی که خدا به انسانها بخشیده مهمترین انها کدامند؟

  10-آیه(انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا)به چه مطلبی اشاره دارد؟

  11-آیه(کل نفس بما کسبت رهینه)به چه مطلبی اشاره دارد؟

  12-تنوع وگستردگی استعدادهای انسان مضراست یا مفید؟چرا؟

  13-چرا انسان مسئول اعمال خویش است؟

  14-انسان سعادتمند کیست توضیح دهید؟

  15-چرا انسانها درهدف هاودلبستگیها تفاوت دارند بنویسید؟

  16-حقیقت زندگی انسان چیست ؟

  17-آیا معیاری برای داوری درباره اختلاف  دلبستگیهای انسان وجود دارد توضیح دهید؟

  18-هدف های اصیل(اخروی) را باذکرمثال تعریف کنید؟

  19-هدف های فرعی(دنیوی)راباذکرمثال تعریف کنید؟

  20-این جمله :(آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارندزودبه پایان نمی رسندوتمام نمیشوند)ازکیست؟

  21-منشا تفاوت درهدفهاودلبستگیهاتفاوت در............است.

  22-در چه صورت هدفهای پایان پذیرسرانجام تلخی خواهندداشت؟                                                  

  23-کدام دوران زندگی را  اغازانتخاب های بزرگ میدانند؟

  24-درچه صورت نهال وجودانسا ن پربارترو زیباتررشد خواهدکرد؟

  25-آیه(ماعندکم ینفدوماعندالله باق)راترجمه کنید؟

  26-.سرچشمه ومبداتمام خوبیها وزیبای ها...............است.

  27-چرا امامان معصوم ماتنها د ل به خدابسته بودند؟

  28-مقصودومحبوب ما انسان ها کیست؟

  29-برترین خوبی ونعمت بهشت............و..............است.

  30-بزرگی انسانها وعظمت زندگی انهابه چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

  31-خداوند به اهل ایمان درخصوص پاداش هدف های اصیل چه وعده ای داده است؟

  32-حضرت ابراهیم(ع)در مورد آنچه افول میکند به مردم چه آموخت؟

  33-آیه(وماعندالله خیر وابقی افلا تعقلون)را ترجمه کرده وبنویسید به چه هدفهایی اشاره دارد؟

  34-آیا هدفهای پایان پذیرارزش واهمیت یکسانی دارند ؟باذکرمثال توضیح دهید؟

  35-لقب حضرت حمزه(ع)که یکی از مجاهدان راه خدابوده چیست؟

  36-مناجات خمس عشرمنسوب کدام امام معصوم( ع)است؟

  37-چراخداوندراآ نگونه که شایسته اوست نمیتوان شناخت (باذکرمقدمه ونتیجه)بنویسید؟

  38-چرا خداوند مانندمخلوقات نیست(باذکرمقدمه ونتیجه)بنویسید؟

  39-چرا ما انسان ها نیازها وخواست های خودراازخدامیخواهیم؟

  40-آیه(ولله اسماء الحسنی فادعوه بها )اشاره به چه دارد؟

   

   

   

   

   

   

  41-لیس کمثله شیء –یعنی چه؟

  42-چراصفات موجودات دیگر رانمی توان باصفات خداوند مقایسه کرد بنویسید؟

  43-اسماء وصفات خداوندرا درمواردذیل مشخص کنید؟

  الف)سوره توحید:

  ب) سوره حمد :

  ج)آیه اتکرسی-بقره-:

  د)آیه (چهار آل عمران):

   

  44-مضمون (پیام)عبارات قرآنی زیررابنویسید؟

   

  الف)وخلق کل شیء فقدره تقدیرا :

  ب) ونحن اقرب الیه من حبل الورید :

   

  45-ازآیات ونشانه  های خداوند درسوره –یس- به سه مورداشاره کنید؟

  46-درمورد صفات الهی زیرتوضیح دهید؟

  الف) محیی :

  ب)رازق :

  ج)مدبر :

  د)مقدر :

  ه)علیم :

  و)حکیم :

   

  46-...........قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم .الف)الشمس ب)القمر ج)النجم د)الیل.

  47-صفات ثبوتی راباذکرمثال تعریف کنید؟

  48-صفات سلبی راباذکرمثال تعریف کنید؟

  49-چگونه پی می بریم که خداوند همه  صفات نیکو را دارد(باذکردومقدمه ونتیجه)بنویسید؟

  50-صفات ثبوتی وسلبی رااز هم تفکیک کنید؟ نقص –عجز –جهل –مهیمن –مصور –جبار –شریک داشتن –نیاز.

   

  51-چه تفاوتی میان صفات خداباصفات انسانها وجود دارد؟

  52-چه صفاتی رانمیتوانیم به خداوند نسبت دهیم ؟چرا؟

  53-چه صفاتی را میتوانیم به خداوند نسبت دهیم؟چرا؟

  54-اگر میگوییم خداوند صفات مخلوقات راداراست مقصودچیست؟

  55-.........فقدان علم و.......فقدان قدرت است.

  56-چرا نمیتوان به خداجهل وعجز رانسبت داد؟

  57-برترین هدف زندگی وغایت آمال ماچیست؟

  58-آیه(ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ) راترجمه کنید؟

  59-چه تفاوتی بین شناخت یک موضوع وایمان به ان وجود دارد؟

  60-ایمان را تعریف کنید؟

  61-جایگاه علم وشناخت ..........وجایگاه ایمان ..........است؟

  62-ثمره ومیوه ایمان چیست؟

  63-..................مانند چراغی است که راه رانشان میدهد .

  64-کانون وجود آدمی چیست ومنشا چه اموری است ؟

  65-برانگیزاننده ومحرک انسان به سمت عمل ..........است ؟

  66-ایمان از ریشه ........وبا.......و...........هم خانواده است ؟

  67-.........مقدس ترین حرم عالم هستی است  .

  68-قلب درصورت پذیرش حقیقت به چه زیبایی هایی آراسته میشود؟

  69-قلب درصورت  نپذیرفتن حقیقت به چه زشتی هایی آلوده میشود ؟

  70-بعداز اینکه زیان یک کاررافهمیدیم قلب ما چه نقشی درترک آن دارد باذکر مثال توضیح دهید ؟

  71-حضرت علی(ع)درموردارتباط بین عمل وایمان چه فرموده است؟

   

  72-چگونه ایمان بین شناخت  وعمل پیوند ایجاد میکند؟

   

  73-قرآن کریم درپاسخ اعراب بادیه نشین که گفتند ماایمان آوردیم چه پاسخی داد؟

   

  74-آیه(من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن)را ترجمه کنید؟

  75-ویژگیهای مومنون را طبق آیات اول تا چهارم سوره مومنون راذکرکنید؟

  76-..................فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان  است؟

  77-سخن رسول خدا (ص) درمورد جوانان  را بنویسید؟

  78-.......و......و........به آسمانهاوملکوت نزدیکترند .

  79-امام خمینی (ره) درمورداهمیت پاکی دوران جوانی چه فرموده است؟

  80-طبق فرموده امام خمینی(ره) یکی از حیله های نفس وشیطان که به انسان پیشنهاد میکند چیست ؟

  81-راههای رسیدن به ایمان را ذکر کنید؟

  82-حکمت نمازهای پنجگانه چیست؟

  83-انجام چه کارهایی انسان را به یاد خدامی ندازد؟

  84-انجام چه کارهایی مانع یاد خدا می شود؟

  85-به یاد آوردن ....................یاد خدارادردل ها زنده نگه میداردوقلب رابه اونزدیکترمیکند؟

  86-ازراههای رسیدن به ایمان یک موردرابه دلخواه توضیح دهید؟

  87-آیه(یاایهاالذین آمنوااذکرواالله ذکرا کثیرا )به کدامیک ازراههای ایمان اشاره دارد؟

  88-چرا حرکت به سوی خدا وکسب سعادت درجوانی ونوجوانی آسانتر است؟

  89-چگونه میتوان دل راحرم همیشگی خداکرد؟

  90-مهمترین عامل درتقویت ایمان چیست؟چرا؟

  91-مهمترین عامل درتضعیف ایمان چیست؟چرا؟

  92-آیه(فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولاتکفرون) اشاره به چه دارد؟            

  93-پیام آیه( ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا)رابنویسید؟

  94-طبق آیات قرآنی چگونه شیطان میان انسانها عداوت وکینه ایجاد میکند؟

  95-ازآیه(انما الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاءفی الخمروالمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه)

  چه پیام هایی بدست میآید؟

  97-عزم به چه معناست؟

  98-آثار عزم قوی را برشمارید؟

  99-عزم ظهور گوهرانسانیت یعنی ..........است.

  100-آیه(واصبرعلی ما اصابک انذلک من عزم الامور)را ترجمه کرده وبنویسید سفارش چه کسی  به فرزندش است ؟

   

  101-دین چیست ؟

  102-عهدومیثاق بین انسا ن  وخدادرچندمرحله انجام میگیرد بنویسید؟

  103-احکام پنجگانه شرعی اسلام رانام برده وبرای هرکدام یک تعریف بنویسید؟

  104-مباح را باذکر مثال تعریف کنید؟

  105-به چه اعمالی مستحب میگویند؟

  106-به چه اعمالی مکروه گفته میشود ؟

  107-به چه اعمالی واجب وبه چه اعمالی حرام گفته میشود؟

  108-تجدیدروزانه عهدسبب چه میشود؟

  109-عزم چه رابطه ای بااختیار دارد؟

  110-راهها وعوامل تقویت کننده عزم راذکر نمایید؟

  111-امام صادق(ع) درمورد تسریع درانجام تصمیم چه فرموده است؟

  112-آیه(وسارعوا الی مغفره من ربکم)راترجمه نمایید؟

  113-چرا نباید میان تصمیم وعمل فاصله بی افتد؟

  114-احساس حضوردرپیشگاه خداوحضورفرشتگان سبب چه میشود؟

  115-غفلت یعنی چه وغافل کیست؟

  116-غفلت بافراموشی چه تفاوتی دارد ؟

  117-چه چیزی سبب دوام یک عمل میشود؟

  118-سخن رسول خدا(ص)درمورد  اعمالی که موثر ولی اندک اند را بنویسید؟

  119-ازعوامل تقویت کننده عزم دو مورد راتوضیح دهید؟

  120-آیه(وهو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر)راترجمه نمایید؟

  121-آیه(لاتدرکه الابصار وهو یدرک الابصار)راترجمه نمایید؟

  122-آیه(وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعملون ماتفعلون) اشاره به کدام عامل عزم دارد؟ترجمه آن را

          بنویسید ؟

   

  123-باقی ماندن برپیمانی که باخدا بسته ایم چه درپی خواهدداشت؟

  124-راه وفای به عهدچیست؟

  125-مراقبت یعنی چه ؟

  126-سه جنبه اعمال ورفتار ما که مراقبت از آنها ضروری است  کدامند(ابعادمراقبت)؟             -

  127-رکن را تعریف کرده وارکان نمازرانام ببرید؟

  128-غیررکن را تعریف کرده واجزاءغیررکن نماز رانام ببرید؟

  129-مقدارموثربودن یک عمل به................آن بستگی دارد.

  130-مهمترین جنبه هر عمل چیست بنویسید؟

  131-تاثیریک عمل دررشد معنوی انسان وابسته به چیست؟

  132-امام صادق(ع)چه کسانی رادرزمره بیداران میداند؟

  133-بعدازمراقبت نوبت چیست ؟چرا؟

  134-محاسبه برای چیست ؟

  135-رسول خدا(ص)درموردرسیدگی به اعمال چه فرموده است ؟

  136-وهو اسرع الحاسبین-یعنی چه ؟

  137-امام کاظم (ع)درموردمحاسبه وارزیابی روزانه چه فرموده است؟

  138-بهترین زمان برای محاسبه اعمال چه موقعی است؟

  139-پیام احادیث زیررا بنویسید؟

  الف)ثمره المحاسبه صلاح النفس .

  ب)من حاسب نفسه سعد .

   

  140-زیرکترین آدم ها از نظر امام علی(ع)چه کسی است؟

  141-از ابعاد مراقبت یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

  142-چرا پیامبر اسلام (ص)فرموده:انما الاعمال بالنیات ؟

  143-چرامراقبت درابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

  144-آسان گرفتن وگذشت درچه صورت پسندیده ودرچه صورت ناپسند است؟

  145-چرابایدازنیت وقصدخوددرهنگام عمل مراقبت بکنیم؟

  146-چه رابطه ایمیان مراقبت و محاسبه برقراراست توضیح دهید؟

  147-ازوصایای حضرت لقمان(ع) به فرزندش چهار مورد بنویسید؟

  148-ضرورت برنامه ریزی درزندگی انسان رابنویسید؟

  149-آیابرنامه ریزی فقط اختصاص به انسان دارد توضیح دهید؟

  150-از وصایای لقمان(ع)به فرزندش  موارد زیر رامشخص کنید؟(برای هرکدام دو مورد)

  الف)دررابطه با خدا

  ب)دررابطه با خود

  ج)دررابطه با دیگران

  151-دوران..................دوره کسب مهارتها ودانش اندوزی وشکوفایی معنوی است.

  152-دوره.........دور ه ظهوروشکوفایی تواناییهای طبیعی وبازی وسرگرمی است.           

  153-عبارت قرآنی (ان الله لایحب کل مختال فخور)راترجمه کنید؟

  154-پیامبراسلام(ص)در منزل اوقات خودرابه چندبخش تقسیم میکردبنویسید؟

  155-طبق سخن حضرت پیامبر (ص)که از ابوذر نقل شده برای شخص عاقل وخردمند چه چیزهایی

        لازم وضروری لست؟

   

  159-اسوه را تعریف کنید؟

  160-امام علی(ع)به عثمان بن حنیف که از استاندارانش بود درموردپیروی از اسوه چه فرمود؟

  161-آیه مربوط به اسوه بودن پیامبراسلام(ص) راباذکر ترجمه بنویسید؟

  162-درزندگی ما مسلمانان چه کسانی الگوی ما هستند توضیح دهید؟

  163-وظایف وبرنامه ها ی ما درعهدی که باخدا بسته ایم سه دسته اند بنویسید؟

  164-درزمینه خواب واستراحت رسول خدا (ص) چگونه بود توضیح دهید؟

  165-امام باقر (ع)درمورد ازبستربلند شدن پیامبر(ص) چه فرموده است؟

  166-امام صادق (ع)آداب به خواب رفتن راچگونه بیان کرده است؟

  167-پیش از به خواب  رفتن خواندن چه چیزهایی سفارش شده است؟

  168-پیامبراسلام (ص)درزمینه غذا خوردن چگونه بود بنویسید؟

  169-معصومین(ع)درخوردن وآشامیدن چه آدابی داشتند؟

  170-حضرت پیامبر اسلام(ص)درمورد ورزش ها ازمردم  میخواست که چه ورزشهایی به فرزندانشان

       بیاموزند؟

  171- چرادرمیان موجودات فقط انسان ممکن است وقت تلف شده داشته باشد؟

  172-مقصودازاینکه رسول خدا (ص)اسوه است چیست؟

  173-قرآن کریم درمورد خوردن وآشامیدن چه بیانی دارد؟

  174-.............راهنمای زندگی ما مسلمانان است.

  175-امام صادق (ع)درمورد اهمیت خواندن قرآن دردوره جوانی چه فرموده است؟

  176-بنابر آیه پانزده سوره مائده هدف اصلی نزول قرآن چه بوده است؟

  177-ازنظرتاریخی وجغرافیایی محدوده هدایت قرآن چقدر است؟

  178-مطابق آیات قرآنی باداشتن چه ویژگی هایی میتوان ازهدایت قرآن کریم بهره مند شد؟

  179-از ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چهار مورد بنویسید؟

  180-خداوند وظیفه تعلیم وتبیین قرآن رابر عهده کسی قرارداده است؟

  181-بااستفاده ازاحادیث(مانند ثقلین)بنویسید که وظیفه تعلیم وتبیین قرآن بعدازرحلت پیامبر اسلام(ص)

       برعهده چه کسانی است؟

   

  182-اگرمامسلمانان درخواندن سهل انگاری کرده ودر برنامه های زندگی خود ازآن بهره مند نشویم

       باچه مشکلاتی روبرو خواهیم شد؟(سه موردبنویسید)

   

  183-آیه(هذا بیان للناس وهدی وموعظه للمتقین)راترجمه کنید؟

   

  185-وظایف اصلی ما مسلمانان دربرابر خدای بزرگ چیست؟

  186-طبق آیات قرآنی هرکس از یاد خداوند روی برتابد  چه میشود؟

  187-آیه(واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون )راترجمه کنید؟

  188-رستگاری انسان درگرو..............................است.

  189-..........بهترین نمونه ذکرویاد خداست.

  190-........و.......نمو.نه هایی ازیاد وذکر خداوند است.

  191-عبارتهایی ازنماز را ذکر کنید که بیانگر حمد وتسبیح خداوند میباشند؟

  192-همه موجودات عالم خدا را.........و.........میکنند.

  193-عبارتهایی ازنمازرا ذکرکنیدکه بیانگردعاودرخواست از خداوند هستند؟

  194-آیه(ادعوا ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب المعتدین)راترجمه نمایید؟

  195-آیه(واذا سالک عبادی عنی فانب قریب )راترجمه کنید؟

  196-درخواست های خود رابا حالت...........و............با خدا درمیان بگذاریم.

  197-..........ستون خیمه دین وبزرگترین نشانه وفاداری به عهد باخداست.

  198-حکمت  شستن ومسح هریک ازاجزاءزیررابنویسید؟

  الف)صورت:

  ب)دستها :

  ج)سر :

  د)پاها:

   

  199-فلسفه وضودر کلام امام رضا(ع)را بنویسید؟

  200-رسو ل خدا(ص)نمازهای یومیه را به چه تشبیه نموده است؟

  201-توضیح المساءیل یا رساله عملیه چگونه کتابی است وچه نیازی ما به آن داریم؟

  202-وضوی جبیره درچه مواردی وچگونه انجام میشود؟

  203-کدام غسل برای خواندن نماز واجب است؟

  204-خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

  205-ازمیان آب مطلق وآب مضاف کدامیک پاک کننده است؟

  206-آ  ب دریاهاودریاچه هاآبمطلق محسوب میشوند یا مضاف؟

  207-اگربدن سگ خیس باشد ودرجایی بخوابد آ ن مکان چه حکمی دارد؟

  208-اگر مکان یا لباس نماز گزار نجس باشد نماز او چه حکمی دارد؟

  209-انگشترطلاوطلاجات درنماز  و غیر نماز برای زن و مرد چه حکمی دارد ؟

  210-اگر لباس یا مکان نمازگزار غصبی باشد نماز او چه حکمی دارد؟

  211-پوشش زن در هنگام نماز باید چگونه باشد؟

  212-در وضو چه مقدار از صورت شسته شود؟

  213-مسح کردن روی جوراب و کفش چه حکمی دارد؟

  214-منظور از قصد قربت در وضو چیست؟

  215-اگر در حال وضو جائیکه شسته یا مسح شده است نجس شود چه حکمی دارد؟

  216-خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند ؟

  217-اگر کسی شک کند که وضویش باطل شده یا نه چه باید بکند؟

  218-آیا می توان با آب غصبی وضو گرفت؟حکم آن چیست؟

  219-اگر به یکی از جاهای وضو چیزی چسبیده باشد که برداشتن آن ممکن نباشد تکلیف چیست ؟

  220-در وقت نماز از زمین وآسمان ندای...............به کوش میرسد وخاکیان و افلاکیان یکسره

  سرود بندگی .......................سر می دهند.

  221-عاجزترین مردم از نظر امام علی (ع)چه کسی است ؟

  222-ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟(چهار مورد)

  223-به چگونه دوستی اعتماد کنیم؟(دو مورد)

  224-امام صادق (ع) در مورد دوستانی که عیب ها را نشان می دهند چه فرموده است؟

  225-امام صادق(ع) فرمود :محبوب ترین برادران نزد من کسی است که ..............................   .

  226-خوشبخت ترین انسان ها از دید امام علی(ع) چه کسی است؟

  227-رسول خدا در مورد تاثیر دوست چه فرموده است؟

  228-وظایف دوستان نسبت به همدیگر را بنویسید .(چهار مورد)

  229-یکی از وظایف دوستان را نسبت به همدیگر را توضیح دهید.

  230-امام باقر(ع) در خصوص احترام به دوست چه می فرماید؟

  231-....................و.......................عزت دوست را خدشه دار میکند که خود نمونه ای از بی احترامی است.

  232-دو نمونه از احترام گذاشتن به دوست را ذکر کنید.

  233-امام علی به فرزندش امام حسن در مورد رعایت حقوق متقابل دوستان چه فرمود؟

  234-از مواردیکه حق دوستی را از بین می برد ودوستی را سست می کند سه مورد نام ببرید؟

  235-امام علی(ع)در مورد توقع بجا و منصفانه چه فرموده است ؟

  236-رسول خدا(ص) دو دوست خوب را به چه تشبیه کرده است بنویسید.

  237-رسول خدا در زمینه خیر خواهی ونسیحت دوستان چه می فرماید؟

  238-یکی از عوامل اصلی خروج از میانه روی در دوستی چیست؟

  239-امام علی(ع) در خصوص میانه روی در دوستی چه فرموده است؟

  240-آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب دوست دارد؟چرا؟

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

      

   

     تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 0:23 | نویسنده : معلم |

  شهادت امام جوادالائمه(ع)

  امام محمدتقی(ع) معروف به جواد امام نهم ماشیعیان جهان درچنین روزی-۳۰(آخر)ذیقعده سال۲۲۰هجری قمری بدستور معتصم خلیفه ستمگر عباسی درسن۱۷سالگی مسموم وبه شهادت رسید ودرکاظمین درکنارجدش امام موسی کاظم (ع) دفن گردید.سالگردشهادت این امام همام راتسلیت میگوییم.

  تاريخ : دوشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۶ | 23:57 | نویسنده : معلم |
  << مطالب جدیدتر        


  .: Weblog Themes By SlideTheme :.