کد پرچم
کد پرچم
گنجینه آفتاب - آشنایی باسوره های قرآن

گنجینه آفتاب

گنجینه آفتاب - آشنایی باسوره های قرآن

معلم
گنجینه آفتاب

آشنایی باسوره های قرآن

آشنایی بیشتربا قرآن کریم

 

............................................................................................................................

ردیف/نا م سوره/معنی       /تعداد آیات/محل نزول/نام دیگرسوره  /توضیحات

 

............................................................................................................................

    

1-الفاتحه/گشاینده -7-مکی/حمد.سبع المثانی.ام الکتاب.ام القرآن /اولش ستایش.وسطش اخلاص وآخرش نیایش

2-بقره/گاوماده-286-مدنی/فسفاط القرآن.سنام القرآن/بلندترین سوره قرآ ن و آیت الکرسی دراین سوره است.

3-آل عمران/پدرحضرت مریم-200-مدنی/طیبه/بعدازسوره انفال وقبل ازسوره احزاب نازل شده است.

4-نساء/زنان-176-مدنی/النساءالکبری/قانون ارث دراین سوره آمده است.

5-مائده/سفره غذا-120-مدنی/عقود.منقذه/حرمت شراب وقماردرآیه نود آن آمده است.

6-انعام/چهارپایان-165-مکی/ذکر هفتادمورد از اسماءالهی دراین سوره آمده است.

7-اعراف/جایی بین بهشت وجهنم -206-مکی/المص/داستان گوساله پرستی بنی اسراییل درآیه48به بعد.

8-انفال/ثروتهاو منابع خدادادی-75-مدنی/بدر/بعدازسوره بقره وقبل از سوره آل عمران نازل شده است.

9-توبه/بازگشت-129-مدنی/برائت.فاضحه.سیف.حافره/ماجرای توطئه منافقان ومسجد ضرار.

10-یونس/ازپیامبران خدا-109-مکی/سرگذشت هلاکت فرعون وسپاهیانش دراین سوره آمده است.

11-هود/ازپیامبران خدا-123-مکی/سرگذشت پیامبرانی چون صالح.لوط.شعیب وهوددراین سوره است.

12-یوسف/ازپیامبران خدا-111-مکی/احسن القصص/داستان حضرت یوسف دراین سوره کامل آمده است.

13-رعد/غرش آسمان وابر-43-مدنی/توحیدواسرار آفرینش.

14-ابراهیم/ازپیامبران خدا-52-مکی/داستان زندگی حضرت ابراهیم.

15-حجر /نام سرزمین قوم ثمود-99-مکی/بعد از سور ه یوسف وقبل از سوره انعام نازل شده است.

16-نحل/زنبور عسل-128-مکی/نعم/تشریح ریزه کاری ها ونعمت های زمینی وآسمانی.

17-اسراء/حرکت شبانه -111-مکی/بنی اسرائیل.سبحان/مسئله معراج پیامبر اسلام در این سوره آمده است.

18-کهف/شکاف کوه-110-مکی/حائله/داستان اصحاب کهف.

19-مریم/مادر عیسی-98-مکی/کهیعص-داستان مریم و تولد حضرت عیسی.

20-طه/از حروف مقطعه-135-مکی/حکیم.کلیم/داستان حضرت موسی ومبارزه با فرعون.

21-انبیاء /پیامبران-112-مکی/فرازهایی از زندگانی 16پیامبر

22-حج/آهنگ وقصد-78-مدنی/فرمان اعلان عمومی حج وآثار این فریضه سیاسی، اجتماعی وعبادی.

23-مؤمنون/ایمان آورندگان-118-مکی/ذکر صفات و ویژگی های مؤمون.

24-نور/روشنائی-64-مدنی/حکم مجازات شدید مرد وزن زناکار.وداستان "افک".

25-فرقان/جداکننده حق از باطل-77-مکی/تبارک/تقویت روحی پیامبر در تبلیغ مکتب و مبارزه با مشرکین.

26-شعراء/شاعران-227-مکی/جامعه.طسم/عظمت مقام قرآن وتسلی خاطر پیامبر و سرگذشت7 پیامبر.

27-نمل/مورچه-93-مکی/سلیمان/سرکذت 5 پیامبر و داستان سلیمان ، ملکه سبا ، هدهد و مورچگان

28-قصص/داستانها-88-مکی/موسی و فرعون/داستان تولد حضرت موسی ومبارزه با فرعون

29-عنکبوت/نام حشره ای-69-مکی/تشبیه اندیشه های سست کافران به تارهای عنکبوت

30-روم/نام کشوری-60-مکی/پیروزی روم پس از شکست خوردنش از ایرانیان..

31-لقمان/یکی ازخردمندان-34-مکی/پندهای حضرت لقمان به فرزندش.

32-سجده/پیشانی برزمین نهادن برای خدا-30-مکی/مضاجع.الم تنزیل.جزر/عظمت قرآن ونزول آن.

33-احزاب/گروهها-73-مدنی/ماجرای جنگ خندق.

34-سبا/نام قومی که حاکمشان بلقیس بود-54-مکی/داوود/داستان قوم سبا.

35-فاطر/شکافنده-45-مکی/ملائکه/نشانه های توحید وعظمت خالق.

36-یس/ازحروف مقطعه-83-مکی/قلب قرآن.ریحانه القرآن.دافعه/رویش گیاهان اززمین مرده وزوجیت.

37-صافات/فرشتگان به صف کشیده-182-مکی/بحث کفاربایکدیگردرقیامت.

38-ص/ازحروف مقطعه-88-مکی/توحیدومبارزه باشرک.

39-زمر/دسته ها-75-مکی/غرف/معاد ودادگاه عدل الهی.

40-غافر/آمرزنده-85-مکی/مومن.طول/توجه به خدا وتهدیدکافران به عذاب.

41-فصلت/بخش بخش شده-54-مکی/مصابیح.حم سجده/اهمیت قرآن وعدم تحریف در آن.

42-شوری/مشورت کردن-53-مکی/حم عسق/وحی وارتباط باخداومباحث اخلاقی.

43-زخرف/زینت وزیور-89-مکی/اهمیت قرآن ونبوت پیامبراسلام.

44-دخان/دود-59-مکی/بیان عظمت قرآن ونزول آن درشب قدر.

45-جاثیه/به زانو درافتاده-37-مکی/شریعت/حوادث تکان دهنده در قیامت.

46-احقاف/نام سرزمین قوم عاد-35-مکی/گرفتارشدن قوم عاد درعذاب الهی.

47-محمد(ص)/نام پیامبراسلام-38-مکی/قتال/جهادوپیکاربادشمنان ودستوردرباره اسیران.

48-فتح/پیروزی-29-مدنی/پیروزی پیامبر(ص)وحوادث صلح حدیبیه.

49-حجرات/اتاقها-18-مدنی/اخلاق وآداب/آدا ب برخوردومعاشرت باپیامبر اکرم(ص).

50-ق/ازحروف مقطعه-45-مکی/باسقات/معادواحوالات مردم درقیامت.

51-ذاریات/پراکنده کنندگان-60-مکی/سوگند به بادهایافرشتگان که گردوخاک راپراکنده میکنند.

52-طور/کوهی درسینا-49-مکی/سوگندهای پیاپی مبنی برقیامت.

53-نجم/ستاره-62-مکی/سوگند به ستاره وگوشه هایی ازمعراج پیامبر(ص).

54-قمر/ماه-55-مکی/مسئله نزدیکی قیامت وموضوع شق القمر.

55-الرحمن/بخشنده-78-مدنی/عروس قرآن/تکرار 31بارآیه فبای آلاءربکماتکذبان درآن.

56-واقعه/حادثه-96-مکی/قیامت وحوادث سخت آن.

57-حدید/آهن-29-مدنی/توحیدوصفات الهی ونبوت ومعاد.

58-مجادله/گفتگو وجدل-22-مدنی/ظهار/تعدیل حکم ظهار که ازرسوم زشت جاهلی بود.

59-حشر/برانگیخته شدن-24-مدنی/بنی نضیر/تسبیح عمومی موجودات دربرابر خدا.

60-ممتحنه/زن امتحان شده-13-مدنی/امتحان.مودت/مسئله دوستی درراه خداوجدایی زنان مسلمان ازشوهر.

61-صف/ردیف-14-مدنی/حواریین.عیسی/زندگی حواریون که یاران مسیح بودند.

62-جمعه/یکی ازروزها-11-مدنی/اهمیت وعظمت نماز جمعه.

63-منافقون/افراد چندچهره-11-مدنی/نشانه های منافقین وتوطئه های شوم آنان.

64-تغابن/زیانکاری-18-مدنی/توحید وصفات الهی.

65-طلاق/رها شدن-12-مدنی/طلاق ومسائل مربوط به آن.

66-تحریم/حرام ساختن-12-مدنی/ماجرای پیامبراسلام درتحریم بعضی ازغذاهای حلال.

67-ملک/فرمانروایی-30-مکی/تبارک.مانعه.منجیه.واقیه/صفات الهی ونظام شگفت انگیزخلقت.

68-قلم/آلت نوشتن-52-مکی/ن والقلم/صفات پیامبر(ص)ورفع اتهام ازایشان.

69-حاقه/یکی از نامهای قیامت-52-مکی/حقانیت وقوع قیامت.

70-معارج/نردبان ها-44-مکی/سال سائل/عذاب سریع کسی که گفته های پیامبر(ص)راانکارکرد

71-نوح/یکی ازپیامبران-28-مکی/نوح ودعوت مستمروپیگیر به سوی خدا.

72-جن/موجودنامریی-28-مکی/آفرینش جن وچگونگی ایمان آوردن آنها به پیامبر(ص).

73-مزمل/گلیم به خود پیچیده-20-مکی/دعوت پیامبر(ص)به عبادت شبانه وصبروشکیبایی.

74-مدثر/جامه به خودپیچیده-56-مکی/بعدازنزول وحی درغاراولین سوره ای بود که بر پیامبرنازل شد.

75-قیامت/رستاخیز-40-مکی/سوگند به قیامت واحوال واوضاع آن روز.

76-دهر/روزگار-31-مدنی/انسان.هل اتی.الابرار/خلقت انسان ازنطفه وستایش از علی(ع)وفاطمه(س).

77-مرسلات/فرستاده شده ها-50-مکی/العرف/توصیف قیامت وسرگذشت اقوام پیشین.

78-نبا/خبر-40-مکی/عم یتسائلون.معصرات.تساول/خبرروزقیامت.آغازجزء30.

79-نازعات/ازجا کنندگان-46-مکی/قسم به فرشتگانی که واسطه تدبیردرامورجهان هستند.

80-عبس/چهره درهم کشیده-42-مکی/اعمی/انتقادوسرزنش ازکسی که بامردنابینابرخوردخوبی نداشت.

81-تکویر/درهم پیچیده شدن-29-مکی/کورت/آغازرستاخیزودگرگونی دراین جهان.

82-انفطار/شکافته شدن-19-مکی/حوادث عظیمی که  درپایان این جهان ودرآستانه قیامت رخ میدهند.

83-مطففین/کم فروشان-36-مکی/تطفیف/نکوهش کم فروشی.

84-انشقاق/شکاف برداشتن-25-مکی/معادوعلائم ظهورقیامت.

85-بروج/برج ها-22-مکی/تقویت روحیه مسلمانان دربرابرفشارهای مخالفان.

86-طارق/ستاره درخشان017-مکی/پس از سوگند اشاره به وجود فرشتگان الهی که مراقب انسان هستند.

87-اعلی/برتر-19-مکی/تسبیح  پروردگاروزندگی برتروجاویدان.

88-غاشیه/فراگیر-26-مکی/روزقیامت وحوادث وحشتناک آنروز.

89-فجر/سپیده دم-30-مکی/امام حسین(ع)/سوگندهای الهی درتهدید به عذاب ستمگران.

90-بلد/شهر-20-مکی/ سوگند به شهروزادگاه پیامبر (ص).

91-شمس/خورشید-15-مکی/هفت سوگند پیاپی واهمیت فلاح ورستگاری.

92-لیل/شب-21-مکی/تقسیم مردم به دو گروه.

93-ضحی/برآمدن آفتاب-11-مکی/پس از سوگند بشارت هایی به پیامبر(ص)داده شده است.

94-انشراح/گشاده کردن-8-مکی/بیان نعمتهای سه گانه(شرح صدر.برداشتن بار سنگین.بلندکردن نام)

95-تین/انجیر-8-مکی/آفرینش زیبای انسان ومراحل تکامل وزوال وقسم به آن.

96-علق/خون بسته-19-مکی/اقرء.عنوان القرآن/این سوره آولین سوره ای بود که درغار حراءنازل شد.

97-قدر/اندازه.ارزش-5-مکی/اناانزلناه/بیانگر عظمت شب قدر که ازهزارماه برتر است.

98-بینه/دلیل روشن-8-مدنی/لم یکن.اهل الکتاب.بریه.انفکاک/رسالت جهانی وعمومی پیامبراسلام(ص).

99-زلزال/لرزش وزلزله-8-مدنی/زلزله/نشانه های روز قیامت.

100-عادیات/اسبهای تندرو-11-مدنی/سوگندپیاپی به اسبهای تندروکه اشاره به جنگ ذات السلاسل دارد.

101-قارعه/درهم کوبنده-11-مکی/معادوکوبندگی روزقیامت.

102-تکاثر/افزون طلبی -8-مکی/سرزنش افراد درتفاخر وافزون طلبی درمال وقوم.

103-عصر/زمان-3-مکی/سوگندبه زمان وزیانکار بودن انسانها.

104-همزه/عیبجو-9-مکی/لمزه/سرزنش ونکوهش کسانی که به مال جمع میکنند وعیبجویی هستند.

105-فیل/نام حیوانی-5-مکی/داستان فیل سوارانی که به خانه خدا حمله کردند ونابودشدند.

106-قریش/قبیله حضرت محمد(ص)-4-مکی/لایلاف/مکمل سوره فیل است وبیان نعمتهای خدابرقریش.

107-ماعون/ظرف ووسائل غذا-7-مکی/الدین/نکوهش سهل انگاری درنماز.

108-کوثر/خیرفراوان-3-مکی/کوتاهترین سوره قرآن است ومنظورازکوثرحضرت فاطمه(س)است.

109-کافرون/کافران-6-مکی/ناکام ماندن پیشنهاد کافرین به پیامبراسلام(ص).

110-نصر/یاری-3-مدنی/تودیع/آخرین سوره ای که بر پیامبر(ص) نازل گردید.

111-مسد/ریسمان لیف خرما-5-مکی/تبت.لهب/نفرین برابی لهب وزنش که پیامبر(ص)رااذیت میکردند.

112-اخلاص/پاک کردن-4-مکی/توحید.الاساس.قل هوالله/توحیدپروردگارویگانگی وبی همتایی خدا.

113-فلق/صبح روشن-5-مکی/پناه بردن به خداازشر پدیده ها.

114-ناس/مردم-6-مکی/پناه بردن به خدا ازشروسوسه گران.

 

 

 

 

.

-تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 0:30 | نویسنده : معلم |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.